8 Waardig werk en economische groei

Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet en als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 8 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

8.1 De economische groei per capita in stand houden in overeenstemming met de nationale omstandigheden en, in het bijzonder, minstens 7% aangroei van het bruto binnenlands product per jaar in de minst ontwikkelde landen

8.2 Tot meer economische productiviteit komen door diversificatie, technologische modernisatie en innovatie, ook door de klemtoon te leggen op sectoren met hoge toegevoegde waarde en arbeidsintensieve sectoren

8.3 Bevorderen van op ontwikkeling toegespitste beleidslijnen die productieve activiteiten ondersteunen, alsook de creatie van waardige jobs, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en de formalisering en de groei aanmoedigen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, ook via toegang tot financiële diensten

8.4 Tegen 2030 geleidelijk aan de wereldwijde efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen verbeteren en streven naar de ontkoppeling van economische groei en achteruitgang van het milieu, volgens het 10-jarig Programmakader voor Duurzame Consumptie en Productie, waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen

8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde

8.6 Tegen 2020 het aandeel aanzienlijk terugschroeven van jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn

8.7 Onmiddellijke en effectieve maatregelen nemen om gedwongen arbeid uit de wereld te helpen, een einde te maken aan moderne slavernij en mensensmokkel en het verbod en de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid veiligstellen, met inbegrip van het rekruteren en inzetten van kindsoldaten, en tegen 2025 een einde stellen aan kinderarbeid in al haar vormen

8.8 De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrerende werknemers, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden

8.9 Tegen 2030 beleidslijnen uitwerken en implementeren ter ondersteuning van het duurzaam toerisme dat jobs creëert en plaatselijke cultuur en producten bevordert

8.10 Versterken van de mogelijkheden van de plaatselijke financiële instellingen om toegang tot het bankwezen, de verzekeringen en financiële diensten voor allen aan te moedigen

8.a Verhogen van de Aid for Trade voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, ook via het verbeterde geïntegreerde kader voor handelsgerelateerde bijstand aan de minst ontwikkelde landen

8.b Tegen 2020 een globale strategie voor jongerentewerkstelling ontwikkelen en die operationeel maken en het Globale Jobspact van de Internationale Arbeidsorganisatie implementeren

De alliantiecoördinator

Vijf vragen aan…
Rosalie de Bruijn

 

1. Wie zijn we?
De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaaleconomische onderwerpen. Door een brede vertegenwoordiging van stakeholders streeft de SER naar draagvlak in de maatschappij voor zijn adviezen en projecten. Het SER Jongerenplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies over actuele thema’s. De SER werkt in de alliantie ook actief samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mocht jouw organisatie geïnteresseerd zijn om bij de SDG 8-alliantie betrokken te worden, neem dan contact op.

2. Waar staan we?
Deze informatie wordt later toegevoegd.

3. Waar willen we heen? 
De SDG 8-alliantie wil inzetten op een beperkt aantal onderwerpen om haar ambities te realiseren. Andere activiteiten, voortkomend uit de scoping studie, kunnen hier later aan worden toegevoegd. De eerste onderwerpen zijn Leven Lang Ontwikkelen, Nieuwkomers en Werk, Arbeidsomstandigheden en Diversiteit op de Werkvloer.

Alliantiecoördinator SDG 8
Rosalie de Bruijn – sr. beleidsmedewerker SER
r.debruijn@ser.nl.

“Organisaties, werkgevers en werknemers moeten zich blijven ontwikkelen, zodat ze de uitdagingen van de toekomst aankunnen.”

4. Hoe komen we daar? 
Nieuwkomers en Werk: In de praktijk is het voor statushouders vaak lastig om een (fulltime) baan te vinden. Om bij te dragen aan verbeterde kansen op werk zijn in 2021 verschillende activiteiten uitgevoerd.
Leven Lang Ontwikkelen: Organisaties, werkgevers en werknemers moeten zich blijven ontwikkelen, zodat ze de uitdagingen van de toekomst aankunnen. Investeren in leven lang ontwikkelen (LLO) is belangrijk om te voorkomen dat mensen werkloos raken en ervoor te zorgen dat ze de overstap kunnen maken naar ander werk.
Arbeidsomstandigheden (Arbo): Het SER Arboplatform is het centrale informatiepunt van de SER en de Stichting van de Arbeid over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor hun arbovraagstukken.
Diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt: In 2020 is het SER-programma Diversiteit en Inclusie ontwikkeld en zijn de activiteiten van Stichting Topvrouwen en Diversiteit in Bedrijf onderdeel geworden van de SER.

5. Hoe is de voortgang? 
De alliantie wil SDG 8 verwezenlijken door aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei te bevorderen, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Voor 2030 streeft de alliantie naar een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, arbeidsrechten die de werknemer beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen.

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte toevallig niet bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer