5 Gendergelijkheid

De mate van gelijkheid wordt onder meer afgemeten aan verschil in beloning voor arbeid, arbeidsdeelname en de positie van mannen en vrouwen in bedrijfsleven en bestuur. Een andere specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 5 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

5.1 Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal

5.2 Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer uitroeien, ook inzake vrouwenhandel en seksuele en andere soorten uitbuiting

5.3 Uit de wereld helpen van alle schadelijke praktijken, zoals kind-, vroege en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking

5.4 Erkennen en naar waarde schatten van onbetaalde zorg en thuiswerk door het voorzien van openbare diensten, infrastructuur en een sociaal beschermingsbeleid en door de bevordering van gedeelde verantwoordelijkheden binnen het gezin en de familie, zoals dat nationaal van toepassing is

5.5 Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven

5.6 Verzekeren van universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten zoals overeengekomen in het kader van het Actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling en het Peking-Actieplatform en de slotdocumenten van hun desbetreffende conferenties

 

5.a Hervormingen doorvoeren waarbij vrouwen gelijke rechten krijgen op economische middelen, naast toegang tot eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, financiële diensten, erfenissen en natuurlijke hulpbronnen, in overeenstemming met nationaal recht

5.b Het gebruik doen toenemen van innovatieve technologie, in het bijzonder de informatie- en communicatietechnologie, om te komen tot een grotere empowerment van vrouwen

5.c Een gezond beleid en afdwingbare wetgeving goedkeuren en versterken voor de bevordering van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus

De alliantiecoordinator

Vijf vragen aan…
Emma Lok & Laila Ait Baali

 

1. Wie zijn we?
De SDG 5-alliantie bestaat uit diverse organisaties die samenwerken om gendergelijkheid te realiseren, nationaal en internationaal. Emma Lok (Directeur strategie & communicatie bij WOMEN Inc.) coördineert de Nederlandse implementatie van SDG 5 in nationaal beleid. Laila Ait Baali (Directeur WO=MEN) is coördinator van de Nederlandse implementatie van SDG 5 in internationale context. WOMEN Inc. is een belangenorganisatie die emancipatie in Nederland versnelt. WO=MEN Dutch Gender Platform is een ledenplatform waar vijftig organisaties en 120 professionals bij zijn aangesloten.

2. Waar staan we?
Veel Nederlanders hebben het beeld dat Nederland het goed doet als het gaat om gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Dat is helaas niet het geval. Internationaal gezien lopen we in Nederland juist enorm achter. Nederland staat op de 31ste plek van de Gender Gap index van het World Economic Forum. Dat is elf plaatsen lager dan onze positie in 2018. Genderongelijkheid is het grootst op de thema’s geld, werk, gezondheid en beeldvorming. Dat moet veranderen.

3. Waar willen we heen? 
Onze ambitie voor 2030: Nederland in de top 10 van het Global Gender Gap Report, voor wat betreft de regio West-Europa en Noord-Amerika. Dat betekent dat meisjes en vrouwen in 2030 kunnen rekenen op een arbeidsmarkt met gelijk speelveld, gezondheidszorg op maat, representatieve media en onderwijs. Vrouwen moeten kunnen rekenen op seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. Gendergerelateerd geweld moet voorkomen en bestreden worden. We willen een gendersensitieve overheid die haar beleid aanpast op het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Alliantiecoördinatoren SDG 5
Emma Lok (nationaal) & Laila Ait Baali (internationaal)
emma@womeninc.nl
l.aitbaali@wo-men.nl

“Onze ambitie voor 2030? Nederland in de top 10 van het Global Gender Gap Report, voor wat betreft de regio West-Europa en Noord-Amerika.”

4. Hoe komen we daar?
SDG 5 is zowel een doel als een middel om de mensen, organisaties en de overheid zo te versterken dat gendergelijkheid en vrouwenrechten kunnen floreren,  internationaal en nationaal. Op macroniveau betreft het landelijke maatregelen of lokaal beleid vanuit politiek en overheid. Op mesoniveau gaat het om verandering bij werkgevers, professionals en instituten. Op microniveau gaat het over verandering bij het brede publiek. Per thema wordt een vertaling gemaakt naar deze niveaus, met een eigen probleemanalyse en gewenste structurele oplossing.

5. Hoe is de voortgang?
Er zijn verschillende punten opgenomen in het nieuwe regeerakkoord om gendergelijkheid te bevorderen in Nederland, zoals zo goed als gratis kinderopvang voor werkende ouders, een uitbreiding van het ouderschapsverlof, betere controle op loonverschillen, het bestrijden van geweld tegen vrouwen en vrouwenhaat (online en offline) en gratis anticonceptie, toegankelijk voor kwetsbare groepen. Ook is sinds 1 januari 2022 de Wet ingroeiquotum en streefcijfers van kracht om de representatie van vrouwen in de top en subtop van het bedrijfsleven te verbeteren. Daarnaast bestaat het kabinet voor het eerst voor 50 procent uit vrouwen! Al eerder, op 1 juli 2020, bereikten we een andere historische mijlpaal, toen het partnerverlof met vijf weken werd verlengd tegen 70 procent doorbetaling van het loon. Voor organisaties ontwikkelde WO=MEN een Genderscan om te checken hoe het gesteld is met gendergelijkheid in de organisatie en welke stappen er nog genomen moeten worden. WOMEN Inc. lanceerde de online toolkit Inclusief Werkgeverschap  waarmee alle werkgevers van Nederland aan de slag om meer gendergelijkheid in hun organisatie te realiseren.

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer