17 Partnerschap om de doelen te bereiken

Internationale samenwerking is nodig om de capaciteit en middelen te versterken om de duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren. Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe mondiale partnerschappen.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 17 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 17: Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

17.1 Versterken van de binnenlandse middelenmobilisatie (DRM), ook via internationale steun aan ontwikkelingslanden, om de binnenlandse capaciteit te verbeteren voor het innen van belastingen en andere inkomsten

17.2 Ontwikkelde landen dienen ten volle hun verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder ook de verbintenis van vele ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto nationaal inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden (ODA/GNI) en 0,15% tot 0,20% ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen; ODA-donoren worden aangemoedigd om voor zichzelf een doelstelling te bepalen om minstens 0,2% van de ODA te besteden aan de minst ontwikkelde landen

17.3 Bijkomende financiële middelen voor ontwikkelingslanden mobiliseren vanuit verschillende bronnen

17.4 Ontwikkelingslanden bijstaan in hun streven naar schuldhoudbaarheid op lange termijn via gecoördineerde beleidslijnen waarbij aandacht wordt besteed aan het aanmoedigen van de schuldfinanciering, de schuldverlichting en de schuldherstructurering, indien van toepassing, en de externe schuld aanpakken van arme landen met een grote schuldenlast om hun schuldencrisis in te perken

17.5 Regelingen goedkeuren en uitvoeren die investeringen in de minst ontwikkelde landen moeten bevorderen

17.6 Versterken van de Noord-Zuid-, de Zuid-Zuid- en de regionale en internationale trilaterale samenwerking inzake wetenschap, technologie en innovatie en vergemakkelijken van de toegang daartoe; en het delen van kennis uitbreiden volgens voorwaarden die wederzijds worden bepaald, ook via de verbeterde coördinatie tussen bestaande mechanismen, in het bijzonder op het niveau van de Verenigde Naties, en via een mondiaal mechanisme voor de facilitering van technologie

17.7 De ontwikkeling, overdracht, verspreiding en verdeling van ecologische technologieën aan ontwikkelingslanden volgens gunstige voorwaarden, ook inzake gunstige en preferentiële bepalingen, zoals wederzijds overeengekomen

17.8 De technologiebank en het mechanisme voor het opbouwen van wetenschappelijke, technologische en innoverende capaciteit voor de minst ontwikkelde landen volledig operationeel maken tegen 2017 en het gebruik opdrijven van de technologie die dit mogelijk moet maken, in het bijzonder de informatie- en communicatietechnologie

17.9 De internationale steun verhogen voor het implementeren van doeltreffende en doelgerichte capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden ter ondersteuning van nationale plannen die erop gericht zijn om alle Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te implementeren, ook via de Noord-Zuid-, Zuid-Zuid- en trilaterale samenwerking

17.10 Een universeel, op regels gebaseerd, open, niet-discriminerend en billijk multilateraal handelssysteem bevorderen onder de Wereldhandelsorganisatie, ook via het volbrengen van de onderhandelingen onder de Ontwikkelingsagenda van Doha van deze organisatie

17.11 De export van ontwikkelingslanden aanzienlijk doen toenemen, in het bijzonder met de bedoeling om het aandeel van de minst ontwikkelde landen in de mondiale export tegen 2020 te verdubbelen

17.12 Tijdig de implementatie realiseren van belasting- en quotavrije markttoegang op blijvende wijze voor alle minst ontwikkelde landen, in overeenstemming met de beslissingen van de Wereldhandelsorganisatie, ook door ervoor te zorgen dat de voorkeursregels die van oorsprong van toepassing zijn op import van de minst ontwikkelde landen, transparant en eenvoudig zijn, en bijdragen tot het vergemakkelijken van markttoegang

17.13 De globale macro-economische stabiliteit versterken, ook via beleidscoördinatie en beleidscoherentie

17.14 Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling versterken

17.15 De beleidsruimte en het leiderschap van elke land respecteren om beleidslijnen uit te werken en om duurzame ontwikkeling te implementeren om een einde te maken aan armoede

17.16 Het Globaal Partnerschap voor duurzame ontwikkeling versterken, aangevuld door partnerschappen met meerdere belanghebbenden (multi-stakeholderpartnerschappen) en kennis, expertise, technologie en financiële hulpmiddelen mobiliseren en delen met het oog op het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in alle landen, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden

17.17 Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen

17.18 Tegen 2020 de steun voor capaciteitsopbouw verhogen aan ontwikkelingslanden, inclusief de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling, om de beschikbaarheid van hoogwaardige, actuele en betrouwbare gegevens opgedeeld naar inkomen, gender, leeftijd, ras, etnische afkomst, migratiestatus, handicap, geografische locatie en andere kenmerken relevant in een nationale context, aanzienlijk op te drijven

17.19 Tegen 2030 voortbouwen op bestaande initiatieven om metingen te ontwikkelen met betrekking tot de vooruitgang van duurzame ontwikkeling die kunnen dienen als aanvulling op het bruto binnenlands product, en de statistische capaciteitsopbouw ondersteunen in ontwikkelingslanden

De alliantiecoordinator

Vijf vragen aan…
Judith Maas

 

1. Wie zijn we?
De coördinator van de SDG 17-alliantie is Judith Maas, directeur van SDG Nederland. De SDG 17-alliantie is langs drie lijnen georganiseerd: de SDG-allianties (dit zijn allianties rond elk van de 17 SDG’s); de SDG-stuurgroep (hierin zijn branches vertegenwoordigd, via vertegenwoordigers van in totaal tien koepels) en de SDG-community (hierin staan alle organisaties die aan de SDG’s willen bijdragen).

2. Waar staan we?
Er is een gestructureerd netwerk van organisaties die aan de SDG’s werken en dat ook samen willen doen. Burgers worden hier sinds kort ook bij betrokken. De meeste targets voor SDG 17 zijn volgens het CBS niet goed te meten. Waar deze wel te meten zijn, scoort Nederland relatief goed (ten opzichte van andere EU-landen). Voor het niveau van de financiële bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking scoort Nederland vrij goed, ook al wordt de norm niet gehaald.

3. Waar willen we heen? 
Veel van de targets onder SDG 17 gaan over ontwikkelingslanden en de rol van ontwikkelde landen daarbij. Die vallen vooral onder de verantwoordelijkheid van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. Als SDG 17-alliantie kiezen wij voor een focus op targets die het meest binnen onze invloedssfeer liggen. De targets waar we ons op willen richten zijn onder de volgende noemers samen te vatten en zijn voorwaardelijk aan vele andere SDG’s: Coherentie (target 17.13 en 17.14); Partnerschappen (target 17.16 en 17.17) en Beyond growth (target 17.19).

Alliantiecoördinator SDG 17
Judith Maas
judith@sdgnederland.nl

“Als SDG 17-alliantie kiezen wij voor een focus op targets die het meest binnen onze invloedssfeer liggen en waar we zelf van vinden dat verbetering nodig en mogelijk is.”

4. Hoe komen we daar? 
Om aan deze targets bij te dragen, willen we het onderstaande bereiken:
Coherentie: Een SDG-routekaart vanuit de maatschappij, een kabinetsbreed plan om de SDG’s te realiseren in Nederland en het coherent bijdragen aan de SDG’s van alle beleid en instrumenten van de overheid. ,
Partnerschappen: Partnerschappen voor transformaties die in de routekaart staan zijn gerealiseerd, partnerschappen in het SDG Nederland-netwerk en partners in het SDG Nederland-netwerk laten zien wat hun invloed is.
Beyond growth: Reeks dialogen en artikelen die inzicht geven in wat duurzame ontwikkeling betekent en een aanbod van methode(s) voor impact meten van de SDG’s.

5. Hoe is de voortgang? 
Coherentie: De SDG-routekaart van 2021 kwam op SDG Action Day uit en heeft een doorkijk tot 2030. Eind 2020 en begin 2021 is campagne gevoerd om een volgend kabinet hetzelfde te vragen, in het manifest voor een duurzaam regeerakkoord.
Partnerschappen: Het is lastig gebleken om grote partnerschappen van de grond te krijgen. We gaan het toch weer proberen, omdat het voor sommige problemen echt nodig is. In 2021 heeft SDG Nederland een consortium bij elkaar gebracht om een voorstel voor kweekvlees en –melk in te dienen bij het Nationaal Groeifonds.
Beyond growth:  In de ‘Groeistrategie’ (eind 2019, van het kabinet) is groei nog de maat der dingen. In het manifest voor een duurzaam regeerakkoord vragen we om een heroverweging van de focus op groei. Daarnaast speelt de vraag hoe je duurzame ontwikkeling kunt meten. Er zijn niet te weinig, maar te veel manieren. In opdracht van BZ heeft PWC in kaart gebracht welke methodes er zijn.

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer