4 Kwaliteitsonderwijs

Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang, van voorschoolse educatie tot ‘een leven lang leren’. Onderwijs zorgt ervoor dat de werkenden over vaardigheden beschikken om te kunnen functioneren in een kennisintensieve omgeving.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 4 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten

4.2 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens in hun vroege kindertijd toegang hebben tot een kwalitatieve ontwikkeling, zorg en opvoeding voorafgaand aan de lagere school zodat ze klaar zijn voor het basisonderwijs

4.3 Tegen 2030 gelijke toegang garanderen voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs, met inbegrip van de universiteit

4.4 Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven

4.5 Tegen 2030 genderongelijkheden wegwerken in het onderwijs en zorgen voor gelijke toegang tot alle niveaus inzake onderwijs en beroepsopleiding voor de kwetsbaren, met inbegrip van mensen met een handicap, inheemse bevolkingen en kinderen in kwetsbare situaties

4.6 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle jongeren en een groot aantal volwassenen, zowel mannen als vrouwen, geletterd en rekenvaardig zijn

4.7 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.

4.a Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen.

4.b Tegen 2020 het aantal studiebeurzen wereldwijd en substantieel verhogen dat beschikbaar is voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandstaten in ontwikkeling en de Afrikaanse landen, voor toegang tot het hoger onderwijs, met inbegrip van beroepsopleiding en programma’s omtrent informatie en communicatietechnologie, techniek, ingenieurswezen en wetenschappen, in ontwikkelde landen en andere ontwikkelingslanden.

4.c Tegen 2030 op aanzienlijke wijze de toevloed verhogen van gekwalificeerde leraren, ook via internationale samenwerking voor lerarenopleidingen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling.

De alliantiecoordinator

Vijf vragen aan…
Giuseppe van der Helm

 

1. Wie zijn we?
De SDG 4-alliantie bestaat uit alle leden van de Coöperatie ‘Leren voor Morgen’ – een groep samenwerkende organisaties die zich als netwerk inzetten voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen en buiten het onderwijs en van peuter tot professional. De Coöperatie Leren voor Morgen telt meer dan 150 leden en daar komen er steeds nieuwe bij. Giuseppe van der Helm (Directeur Coöperatie Leren voor Morgen) coördineert de Nederlandse implementatie van SDG 4 in nationaal beleid.

2. Waar staan we?
We maken gebruik van de thema’s van de SDG’s om invulling te geven aan het begrip duurzame ontwikkeling. We zien onderwijs namelijk als voorwaarde voor het slagen van alle andere 16 SDG’s. De kwaliteit van onderwijs zien we hierbij als een procesdoel, belangrijk voor het behalen van de andere doelen. Komende periode zullen we onder andere inzetten op het betrekken van meer scholen en onderwijsinstellingen. Lees hier meer over onze relatie met SDG 4.

3. Waar willen we heen? 
Als partners in de Coöperatie Leren voor Morgen zetten wij ons in voor het integreren van duurzame ontwikkeling in het onderwijs op alle niveaus. Wij streven naar een onderwijs waarin de stem van de toekomst gehoord wordt en duurzaamheid in de genen zit. Duurzaamheid vormt een katalysator voor onderwijsvernieuwing en zorgt ervoor dat leerlingen leren gelukkig te leven binnen de verantwoorde grenzen van de maatschappij (op ecologisch, ethische en sociaal vlak). Als leidraad gebruiken we de Whole School Approach. Dit is een integrale aanpak voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

Giuseppe van der Helm Coordinator SDG 4 Alliantie

Alliantiecoördinator SDG 4
Giuseppe van der Helm
giuseppe@lerenvoormorgen.org

“Als partners in de coöperatie Leren voor Morgen zetten wij ons in voor het integreren van duurzame ontwikkeling in het onderwijs op alle niveaus, van peuter tot professional, binnen én buiten het onderwijssysteem.”

4. Hoe komen we daar? 
Wij werken als alliantie aan de volgende pijlers: 1. Netwerken versterken en uitbreiden. Per onderwijslaag (po/vo/mbo/ho) hebben we een netwerk om elkaar te inspireren en te ondersteunen bij het integreren van duurzame ontwikkeling in het onderwijs. 2. Doorbraakprojecten. Ieder jaar selecteren we een aantal projecten waarbij meerdere leden landelijk samenwerken aan het verduurzamen van het onderwijs in Nederland. 3. Pleitbezorging en curriculumherziening. Deze pijler heeft als doel om meer aandacht en middelen te genereren voor leren voor duurzame ontwikkeling. Wat betreft pleitbezorging zullen we voornamelijk de vervolgstappen voor curriculum.nu goed in de gaten houden. Afgelopen jaar hebben we ook het duurzaam onderwijsmanifest aangeboden aan de tweede kamer. 4. Organisatie uitbreiden en dwarsverbanden leggen. Om landelijke samenwerking voor het behalen van SDG 4 te kunnen faciliteren, is een infrastructuur nodig. Hiertoe dient de website lerenvoormorgen.org.

5. Hoe is de voortgang?
De periode van 2020-2021 heeft de Coöperatie zich met name gericht op het formuleren van een nieuw doel, visie en missie en een bijbehorende Theory of Change ontwikkeld die antwoord geeft op de vraag: hoe gaan we onze missie bereiken? Leren voor Morgen gelooft dat onderwijsinstellingen de transitie naar ander onderwijs kunnen maken als zij de WSA toepassen. Vanuit leden is er een groeiende behoefte aan het definiëren van de inhoud. Daarom hebben we eind 2021 een start gemaakt met het identificeren van thematische programma’s, gebaseerd op de SDG’s, die dienen als raamwerk voor de inhoud van duurzame ontwikkeling. In 2022 zullen we de thematische programma’s gezamenlijk met leden, bestuur en team vaststellen. Daarnaast staat 2022 in het teken van WSA-onderdeel omgeving, waarbij de vraag ‘met wie leren we?’ centraal staat. We willen werk maken van regionale samenwerking, bestaande samenwerkingen nog meer in kaart brengen, het bedrijfsleven betrekken en in de po-, vo- en mbo-netwerken ‘lessons learned’ delen van scholen die de omgeving betrekken in hun onderwijs.

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer