13 Klimaatactie

SDG 13 is gericht op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 13 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

13.1 De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen

13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning

13.3 De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering

13.a De verbintenis  uitvoeren die door de ontwikkelde landen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering genomen werd omtrent de doelstelling om tegen 2020 gezamenlijk jaarlijks $ 100 miljard bijeen te brengen uit allerlei bronnen, om tegemoet te komen aan de behoeften van de ontwikkelingslanden in de context van aanzienlijke mitigatieacties en van transparantie inzake implementatie, en om door deze kapitalisatie het Groene Klimaatfonds zo snel mogelijk volledig operationeel te maken

13.b Mechanismen promoten om de capaciteit te vergroten in het kader van doeltreffende aan klimaatverandering gekoppelde planning en beheer in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling, waarbij ook wordt gefocust op vrouwen, jongeren en lokale en gemarginaliseerde gemeenschappen

De alliantiecoordinator

Vijf vragen aan…
Esin Erdogan & Laura de Vries

 

1. Wie zijn we?
De alliantie rond SDG 13 wordt geleid door de Jonge Klimaatbeweging en bestaat uit maatschappelijke organisaties, jongerenorganisaties , vooruitstrevende ondernemingen en wetenschappers. Het doel als alliantie is om met voorstellen te komen aan de politiek voor meer lange termijn, integraal en beter klimaatbeleid. De Jonge Klimaatbeweging is een jongerenorganisatie die de stem van meer dan 100.000 jongeren vertegenwoordigt en verenigt op het gebied van klimaat.

2. Waar staan we?
We staan er als Nederland niet goed voor op SDG 13. Volgens de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020 van het CBS lopen we erg achter op de rest van Europa. Met name op “Broeikasgasemissies per inwoner”, “Reductie broeikasgasemissies” en “Reductie CO2-emissies ETS sectoren” lopen we erg achter. Bij deze indicatoren staan we respectievelijk 24ste, 20ste, 27ste, uit 28. Volgens het Sustainable Development Report 2020 gaat het slecht met het subdoel “Energy-related CO₂ emissions” en maken we te weinig vooruitgang met het subdoel “CO₂ emissions embodied in imports”.

3. Waar willen we heen? 
Het doel van de alliantie is het realiseren van de 1.5-gradensamenleving in lijn met de Jonge Klimaatagenda. Dat is een samenleving waarin de aarde maximaal 1,5 graden opwarmt en waar toekomstbestendigheid, empathie en inclusie centrale uitgangspunten zijn. Voor SDG 13 betekent dit dat we ons met name richten op subdoel 13.2: “Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.”.

Alliantiecoördinatoren SDG 13
Laura de Vries & Esin Erdogan
sdgcoordinator@jongeklimaatbeweging.nl

“We staan er als Nederland niet goed voor op SDG 13. Volgens de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020 van het CBS lopen we erg achter op de rest van Europa.”

4. Hoe komen we daar? 
1. De integratie van systeemdenken en transitiedenken in de aanpak van de klimaatcrisis is essentieel om de complexiteit te bedwingen en de 1,5-gradendoelstelling te behalen. 2. De uitdaging van sociale transformatie onder de aandacht brengen en ons inzetten voor een nationale aanpak voor draagvlak creatie en sociale transformatie. 3. Samenwerkingen aangaan met andere SDG’s.

5. Hoe is de voortgang? 
Als één van de weinige landen heeft Nederland – polderland bij uitstek – een Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord hebben wij stevig ingezet op ambitieus klimaatbeleid en stevige emissiereductiedoelstellingen. In 2020 hebben we bij de Regionale Energiestrategieën in elke regio een jongere aan tafel gezet voor de belangen van jonge en toekomstige generaties. Ook hebben we bij minister-president Mark Rutte en minister Eric Wiebes gepleit voor een brede CO2-heffing en fiscale vergroening. Door de hoge vrijstellingen zal de CO2-heffing pas in 2024 echt impact gaan maken. In andere woorden, de huidige CO2-heffing moet ambitieuzer. Ten slotte hebben we ons hard gemaakt voor de verankering van duurzaamheid en de frisse blik van jongeren in het Nationale Groeifonds.

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer