13 Klimaatactie

SDG 13 is gericht op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 13 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

13.1 De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen

13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning

13.3 De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering

13.a De verbintenis  uitvoeren die door de ontwikkelde landen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering genomen werd omtrent de doelstelling om tegen 2020 gezamenlijk jaarlijks $ 100 miljard bijeen te brengen uit allerlei bronnen, om tegemoet te komen aan de behoeften van de ontwikkelingslanden in de context van aanzienlijke mitigatieacties en van transparantie inzake implementatie, en om door deze kapitalisatie het Groene Klimaatfonds zo snel mogelijk volledig operationeel te maken

13.b Mechanismen promoten om de capaciteit te vergroten in het kader van doeltreffende aan klimaatverandering gekoppelde planning en beheer in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling, waarbij ook wordt gefocust op vrouwen, jongeren en lokale en gemarginaliseerde gemeenschappen

De alliantiecoordinator

Vijf vragen aan…
Rob van der Rijt & Dieuwertje Wallaart

 

1. Wie zijn we?
De alliantie rond SDG 13 wordt geleid door Dieuwertje Wallaart van de Jonge Klimaatbeweging en Rob van der Rijt van het Klimaatplein. De Jonge Klimaatbeweging is een jongerenorganisatie die de stem van meer dan 100.000 jongeren vertegenwoordigt en verenigt op het gebied van klimaat. Het Klimaatplein inspireert honderdduizenden bedrijven en instellingen met het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen.

2. Waar staan we?
We staan er als Nederland niet goed voor op SDG 13. Volgens de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020 van het CBS lopen we erg achter op de rest van Europa. Met name op “Broeikasgasemissies per inwoner”, “Reductie broeikasgasemissies” en “Reductie CO2-emissies ETS sectoren” lopen we erg achter. Bij deze indicatoren staan we respectievelijk 24ste, 20ste, 27ste, uit 28. Volgens het Sustainable Development Report 2020 gaat het slecht met het subdoel “Energy-related CO₂ emissions” en maken we te weinig vooruitgang met het subdoel “CO₂ emissions embodied in imports”.

Het Klimaatplein startte samen met een aantal maatschappelijke partners, waaronder SDG Nederland, de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie. Aan die alliantie klimaatactie nemen nu ruim 100 organisaties deel die voor 40% CO2-reductie gaan in 2 jaar tijd. Deelnemen kan nog steeds!

3. Waar willen we heen? 
Het doel van de alliantie is het realiseren van de 1.5-gradensamenleving in lijn met de Jonge Klimaatagenda. Dat is een samenleving waarin de aarde maximaal 1,5 graden opwarmt en waar toekomstbestendigheid, empathie en inclusie centrale uitgangspunten zijn. Voor SDG 13 betekent dit dat we ons met name richten op subdoel 13.2: “Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.”

Het doel van het Klimaatplein is het om zoveel mogelijk bedrijven en instellingen aan te sporen en vooruit te helpen om hun verbruik van fossiele brandstoffen uit te faseren. Door daarbij te wijzen op de andere SDG’s, kan die aanpak breed duurzaam worden gerealiseerd. Daarmee leveren zij dan niet alleen een bijdrage aan minder opwarming van de aarde, maar ook aan een meer sociale, inclusieve en groenere samenleving.

Alliantiecoördinatoren SDG 13
Rob van der Rijt & Dieuwertje Wallaart
sdgcoordinator@jongeklimaatbeweging.nl

“We staan er als Nederland niet goed voor op SDG 13. Volgens de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals van het CBS lopen we erg achter op de rest van Europa.”

4. Hoe komen we daar? 

 1. De integratie van systeemdenken en transitiedenken in de aanpak van de klimaatcrisis is essentieel om de complexiteit te bedwingen en de 1,5 gradendoelstelling te behalen.
 2. De uitdaging van sociale transformatie onder de aandacht brengen en ons inzetten voor een nationale aanpak voor draagvlak creatie en sociale transformatie.
 3. Samenwerkingen aangaan met andere SDG’s

5. Hoe is de voortgang? 
Wereldwijd stijgt de uitstoot van broeikasgassen nog steeds en ook in Nederland liggen we niet op koers om de 1,5 gradendoelstelling te halen. Wanneer onze historische emissies worden meegenomen, dan zijn we zelfs al door ons koolstofbudget heen wat een directe stop op het verbruik van fossiele brandstoffen zou betekenen. Kortom, voor een rechtvaardig klimaatbeleid moeten we nu alle zeilen bijzetten om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Verminder fors het fossiel energieverbruik, beprijs de milieuschade die wordt aangericht en zet in op meer duurzame energie.

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer