11 Duurzame steden en gemeenschappen

Het aanbod van betaalbare woningen bepaalt waar mensen gaan wonen, naast de werklocatie en sociale relaties. Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers. Buitenshuis is een gezonde en veilige leefomgeving van belang.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 11 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

11.1 Tegen 2030 voor iedereen toegang voorzien tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten, en sloppenwijken verbeteren

11.2 Tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen

11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen in alle landen

11.4 De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen

11.5 Tegen 2030 het aantal doden en getroffenen aanzienlijk verminderen en in aanzienlijke mate de rechtstreekse economische impact op het bruto binnenlands product terugschroeven dat veroorzaakt wordt door rampen, met inbegrip van rampen die met water verband houden, waarbij de klemtoon ligt op het beschermen van de armen en van mensen in kwetsbare situaties

11.6 Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer

11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap

11.a Positieve economische, sociale en ecologische verbanden ondersteunen tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te versterken.

11.b Tegen 2020 het aantal steden en menselijke nederzettingen aanzienlijk verhogen die geïntegreerde beleidslijnen en plannen goedkeuren en implementeren inzake inclusie, doeltreffendheid van hulpbronnengebruik, mitigatie en adaptatie aan klimaatverandering, weerbaarheid tegen rampen, en in overeenstemming met het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering 2015-2030 een holistisch ramprisicobeheer ontwikkelen en implementeren op alle niveaus.

11.c De minst ontwikkelde landen steunen, ook via financiële en technische bijstand, in het opbouwen van duurzame en veerkrachtige gebouwen waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale materialen.

De alliantiecoordinator

Vijf vragen aan…
Annemarie van Doorn

 

1. Wie zijn we?
Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Samen met onze achterban (bijna 400 organisaties) vormen we momenteel de grootste en meest brede beweging voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland. Dit zijn banken, beleggers, bouwers, architecten en ontwikkelaars, maar ook de zogenaamde eindgebruikers van gebouwen, zoals NS en Ahold. 

2. Waar staan we?
De gebouwde omgeving veroorzaakt momenteel circa 40 procent van de CO2-uitstoot en dat heeft veel impact op de gezondheid van mens en dier. Al die uitstoot komt door ons energiegebruik maar ook door de bouwmaterialen en het bouwproces zelf. We willen grondstoffen daarom efficiënter inzetten; ook willen we tweederde van de energie besparen. Tegelijkertijd moeten onze steden beter tegen wateroverlast en hittestress kunnen. Want de klimaatverandering is er al.

3. Waar willen we heen? 
Alle nieuwe gebouwen en gebiedsontwikkelingen moeten in 2023 klimaatadaptief worden gebouwd, om de klimaatverandering op te vangen. In 2030 is de biodiversiteit in onze dorpen en steden verdubbeld. Door maximaal hergebruik van grondstoffen is in 2030 ook de milieu-impact van de bouwsector 50 procent lager dan in 2020.

In 2040 voldoen alle gebouwen aan het Klimaatakkoord van Parijs, dat noemen we Paris Proof. Het energiegebruik moet daarom omlaag met twee derde – en de overige een derde is dan duurzame energie. Tot 2040 passen we bestaande gebouwen en gebieden aan op klimaatverandering.

Alliantiecoördinator SDG 11
Annemarie van Doorn
Communicatie@dgbc.nl

Er is maar één goeie manier om te verduurzamen; niet in losse maatregelen, maar via een integraal pakket voor de hele gebouwde omgeving. Van energiereductie en materialen tot ecologie en klimaatadapatie”

4. Hoe komen we daar
Er is maar één goeie manier om te verduurzamen; niet in losse maatregelen, maar via een integraal pakket voor de hele gebouwde omgeving. We kijken dus naar 9 aspecten: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik en Ecologie en Vervuiling.

Voor elk ontwikkelen we kennis en we formuleren concrete ambities, zodat iedereen weet waar hij naartoe moet werken. Met kennis, praktische tools en voorbeelden laten we vervolgens zien wat de eigenaar moet doen. We stellen deze thema’s aan de orde bij overheden en bedrijfsleven én we stimuleren samenwerking tussen bedrijven.

5. Hoe is de voortgang
Diverse partners van DGBC ondertekenen het Paris Proof Commitment. Zij verlagen hun energieverbruik met twee derde – en daarmee ook hun CO₂-emissies, ook uit de bouwmateriaalproductie. Zij zijn nu aan de slag. Voor elk bedrijf en elke andere organisatie ziet dat er anders uit. Het gaat bijvoorbeeld over het anders inregelen van inkoop, of het anders inrichten van productielijnen of nieuwe bouw- en ontwerpconcepten.

Met de kennis en instrumenten van DGBC kunnen zij concreet invulling geven aan meerdere SDG-doelstellingen. We kijken daarnaast ook naar welke expertise wij nog missen en we nodigen deskundigen uit om deel te nemen. Daarnaast rapporteren wij jaarlijks DGBC-breed over de voortgang rond SDG 11.

Lees het gehele plan van aanpak hier.

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer