Dit zijn de Sustainable Development Goals

In de wereld van vandaag staan we voor grote uitdagingen: armoede, honger, ongelijkheid, klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis zijn slechts enkele van de problemen die we dringend moeten aanpakken. Grote uitdagingen vereisen gedurfde actie om ze te overwinnen, en dat is waar de Sustainable Development Goals om de hoek komen kijken. Ze zijn ontwikkeld om tegen 2030 een groenere, eerlijkere en betere wereld te bouwen, en we hebben allemaal een rol bij het bereiken ervan.

Met deze doelen willen we in 2030 een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten. In 2015 hebben alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN) de Sustainable Development Goals aangenomen. De doelen gelden voor alle landen en voor alle mensen. 

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer

De doelen roepen op tot onderwijs, gezondheidszorg en fatsoenlijke banen voor iedereen, en bescherming van de oceanen, bossen en volledig natuurlijke habitats. Ze schetsen een beeld van een toekomst waarin vooruitgang iedereen ten goede komt, waar klimaatverandering een halt wordt toegeroepen en alle mensen in vrede en welvaart kunnen leven. Het unieke karakter van de SDG’s betekent dat ze met elkaar verbonden zijn – vooruitgang boeken op het ene doel leidt vaak tot vooruitgang op een ander doel, of soms zelfs op meerdere.

 

Iedereen een rol, iedereen een stem

Omdat het een wereldwijde agenda is waar iedereen een rol in speelt, is het vanaf het begin ook het doel geweest om -zo ver dat dit haalbaar is – iedereen te laten meedenken over wat er in die agenda moest komen te staan. Daarvoor richtte de VN begin 2013 de Open Working Group on Sustainable Development Goals op: dertig groepen van steeds drie of vier landen die samen een stoel kregen. Op deze manier konden heel veel landen meepraten. Het volledige proces rond deze werkgroepen en de uitkomsten van de onderzoeken en gesprekken zijn allemaal online terug te vinden

Daarnaast organiseerde de VN de grootste publieke consultatie ooit, waarbij miljoenen mensen wereldwijd zijn geraadpleegd. Van jongeren tot ouderen, uit alle landen en alle lagen van de bevolking dachten mee over hun toekomst via vragen als ‘Wat wil je voor jezelf en de wereld? Wat zijn je dromen? Wat heb je daarvoor nodig?’ Dus een hele brede wereldwijde raadpleging. Daarnaast werden ook -ook weer een wereldwijde novum- het bedrijfsleven en de NGO’s betrokken bij het nadenken over hoe we deze agenda kunnen realiseren en wat alle partijen daarvoor nodig hebben. “Het is onmogelijk om iedereen te horen of tevreden te stellen, maar er is nog nooit zo’n brede consultatie geweest als bij het opzetten van de SDG-agenda. Dat is iets om als wereld trots op te zijn”, vertelt Kitty van der Heijden (voormalig Directeur-Generaal Internationale Samenwerking bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken) over het ontstaan van de SDG’s. 

SDG’s in Nederland

Nederland wil de SDG’s in 2030 behaald hebben – hier en in de rest van de wereld. Op 26 maart 2023 waren we halverwege de periode vanaf het aannemen van de SDG’s tot 2030. We zijn echter niet op weg – hier en in de rest van de wereld – om de doelen te halen. Voor een aantal doelen heeft Nederland wel een stevige basis. Bijvoorbeeld voor de doelen voor werk, onderwijs, gezondheid en de rechtsstaat. Maar de kans is groot dat Nederland de doelen voor milieubescherming niet haalt. Vooral de biodiversiteit en natuur staan onder druk (SDG 14 en 15). 

Nederland loopt met de aanpak van klimaatverandering (SDG 13) achter op andere Europese landen, maar de prestaties zijn al beter. Ook wordt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen (SDG 5) langzaam kleiner. Maar vergeleken met andere Europese landen krijgen vrouwen in Nederland minder vaak een managementpositie of een zetel in het parlement.

Waar staan we nu?

De nasleep van de pandemie, in combinatie met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, hebben een zware wissel getrokken op het bereiken van de SDG’s. Zo heeft de coronapandemie vier jaar vooruitgang in armoedebestrijding teniet gedaan, waardoor 93 miljoen mensen extra wereldwijd in extreme armoede terecht kwamen. 

Wereldwijd is er stagnatie en achteruitgang, ook in veel ontwikkelde landen. Niet alleen armoede en honger namen verder toe, ook de gevolgen van klimaatverandering en toenemende ongelijkheid werden steeds zichtbaarder. Ook in Nederland kregen meer mensen het moeilijk, in het bijzonder door de gevolgen van de Oekraïnecrisis, de daaruit voortvloeiende energiecrisis en inflatie. Het aantal mensen onder de armoedegrens bleef het afgelopen jaar stijgen (naar een verwachte 5,8% van de bevolking in 2024). 

Het SCP waarschuwt voor structurele ongelijkheid en wijst op de verschillende aspecten die dit heeft.3 Beide ontwikkelingen raken belangrijke SDG’s zoals armoedebestrijding, niemand achterlaten en het tegengaan van ongelijkheid in al zijn aspecten. Wereldwijd nam de druk op de planetaire grenzen afgelopen jaar verder toe. De drie grote planetaire crises: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling zijn niet los van elkaar te zien, en toenemende waterstress is aan alle drie sterk gerelateerd. Dit komt terug in het meest recente rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en in doelstellingen van het nieuwe biodiversiteitsraamwerk van de Convention on Biodiversity (CBD) dat in december 2022 werd aangenomen. 

De VN-Waterconferentie in maart 2023 – onder voorzitterschap van Nederland en Tajikistan – deed een dringende oproep aan landen om water veel centraler te stellen. Positief nieuws was het aannemen van de Europese bossenverordening, die wereldwijde ontbossing moet helpen verminderen en de recente adoptie van het VN-Oceanenverdrag. 

Werken aan de doelen in Nederland

SDG Nederland is een netwerk van organisaties die zich inzetten voor de Sustainable Development Goals – lees hier meer over de organisatie. We helpen in Nederland met het behalen van de SDG’s en ondersteunen partijen die aan de doelen werken in het buitenland. Belangrijke pijlers daarvoor zijn: 

 1. Een sterk netwerk van organisaties, die actief en samenwerken aan de SDG’s 

SDG Nederland heeft een toenemend aantal organisaties aan zich verbonden, hen ondersteund bij het inspireren van hun achterban om met de SDG’s aan de slag te gaan, hen concrete tips en tools gegeven om daadwerkelijk stappen te nemen, en te spreken of deel te nemen aan denksessies, heidagen en conferenties. Dit doet SDG NL bij grote organisaties (bv. NOC NSF) rechtstreeks, bij netwerkorganisaties (bv. MVO NL, NJR) via workshops en conferenties, en bij nieuwe doelgroepen (sociale werkplaats, MBO-coalitie) door een tailor made aanpak. SDG NL probeerde de drempel om aan de slag te gaan voor bedrijven te verlagen door stappenplannen te ontwikkelen, waarbij de zeventien doelen en 169 subdoelen zijn ‘ingedikt’ tot concrete handleidingen per organisatieonderdeel. Voor gemeenteambtenaren ontwikkelden wij desgevraagd een cursus om op lokaal beleidsniveau aan de slag te gaan. 

 1. Een sterke brede beweging van burgers, die actief meedoen

Burgers worden enerzijds in hun ambities belemmerd doordat wet- en regelgeving of de capaciteit van organisaties niet toereikend is. Maar andersom geldt ook: overheid en organisaties kunnen niet veel verder gaan dan de steun onder burgers reikt. Daarom werkt SDG NL aan draagvlak onder beide groepen.

 1. Een gezamenlijke routekaart en aanpak 

Achter elk van de zeventien SDG’s zit een alliantiecoördinator die een breed netwerk op dat specifieke doel om zich heen heeft verzameld om zo versnelling te bereiken. Jaarlijks worden de ambities samengevat in een routekaart, die bedoeld is tot een gezamenlijk plan te komen voor het behalen van de SDG’s. Idealiter verwordt de routekaart tot een agenderingsstrategie die een kabinetsbreed plan stimuleert voor de implementatie van de SDG’s. 

Om vanuit het rijk te bevorderen dat Nederland de SDG’s bereikt, is de Nationaal Coördinator Duurzame Ontwikkelingsdoelen Sandra Pellegrom benoemd. Zij werkt binnen de overheid aan versteviging van de doelen in het beleid. Sandra stimuleert ook de samenleving om aan de doelen te werken.

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.