12 Verantwoorde consumptie en productie

Duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 12 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

12.1 Het 10-jarig Programmakader inzake Duurzame Consumptie- en Productiepatronen implementeren, waarbij alle landen actie ondernemen, en waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen, rekening houdend met de ontwikkeling en de mogelijkheden van de ontwikkelingslanden

12.2 Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren

12.3 Tegen 2030 de voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita halveren en voedselverlies reduceren in de productie- en bevoorradingsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst

12.4 Tegen 2020 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken internationale kaderovereenkomsten, en de uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken

12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik

12.6 Bedrijven aanmoedigen, in het bijzonder grote en transnationale bedrijven, om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus

12.7 Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten

12.8 Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevantie informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur

12.a Ondersteunen van ontwikkelingslanden ter versterking van hun wetenschappelijke en technologische mogelijkheden om de richting uit te gaan van meer duurzame consumptie- en productiepatronen

12.b Ontwikkelen en implementeren van instrumenten om de impact te monitoren van duurzame ontwikkeling op duurzaam toerisme dat werkgelegenheid creëert en de plaatselijke cultuur en producten promoot

12.c Inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen die afvalproducerende consumptie aanmoedigen rationaliseren, door storende marktinvloeden uit de wereld te helpen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, ook door het belastingsysteem te herstructureren en deze schadelijke subsidies te laten uitdoven, waar deze bestaan, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke noden en omstandigheden in de ontwikkelingslanden en waarbij de mogelijke negatieve invloeden worden geminimaliseerd op hun ontwikkeling op een manier die de armen en de getroffen gemeenschappen beschermt

De alliantiecoördinator

Vijf vragen aan…
Karin van IJsselmuide

 1. Wie zijn we?

De SDG 12-Alliantie organiseert en neemt deel aan talloze initiatieven en projecten om het behalenvan de subdoelen SDG 12 te bespoedigen. Met ondersteuning van het Kenniscentrum Business Innovation, Hogeschool Rotterdam ligt het eigenaarschap van de Alliantie bij coördinator Karin van IJsselmuide. Samen met Mirjam Kibbeling, lector (professor of applied sciences) Publieke Inkoop verricht zij praktijkonderzoek binnen de samenwerking tussen de Rijksoverheid, Hogeschool van Amsterdam, De Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht. Gezamenlijk vormen zij de Kennishub Publieke inkoop, een leer- en
kennisnetwerk ​dat maatschappelijke transities oppakt en faciliteert ​via het ontwikkelen van het professionele vakgebied van inkopen in de publiek sector ​in verbinding tussen het hoger beroepsonderwijs, onderzoek en het werkveld. ​SDG 12 gaat om het verminderen van afval, voedselverspilling en vervuiling, en het zuiniger omgaan met materialen. Door anders te consumeren en produceren kunnen bedrijven, overheden en consumenten de druk op het milieu verminderen.

 1. Waar staan we? 

De meeste trends dalen, of stijgen niet of nauwelijks, op de subdoelen van SDG 12. Volgens het CBS is de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid van de milieusector, grondstoffenproductiviteit, publicatie van jaarverslagen over de activiteiten rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), de hoeveelheid bedrijfsafval en recycling van gemeentelijk afval, ontwikkelt de trend zich in de richting die geassocieerd wordt met hogere brede welvaart. De hoeveelheid gevaarlijk afval is in Nederland relatief hoog vergeleken met andere EU-landen. Het percentage bedrijfsafval dat wordt gerecycled is stabiel. De jaarlijkse week van de Circulaire Economie, het uitreiken van de Circular Awards en het geven van webinars, workshops en trainingen op dit gebied helpen daar zeker bij. Door levensduurverlenging, het delen van producten of het omzetten naar andere businessmodellen zoals product as a service/servization is in ontwikkeling. Er is dus nog behoorlijk wat werk te verzetten om de subdoelen van SDG 12 in 2030 te behalen.

 1. Waar willen we heen? 

Vanuit ons perspectief zijn een aantal zaken belangrijk. 

Circulair: Het eerste doel uit het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 is ambitieus maar niet onhaalbaar: in 2030 moet Nederland al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel). Doel van de alliantie in 2030: minder/geen nieuwe grondstoffen gebruiken, verspilling voorkomen en duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen.

Financieel en fiscaal: Een nieuw product is nog altijd goedkoper dan een kapot product te (laten) repareren of een “nieuw” circulair product te (laten) produceren/aan te schaffen. Dat heeft onder andere te maken met de hogere arbeidskosten hier en de lage productie-arbeidsuren elders maar ook met investeringen in apparatuur, productie en andere businessmodellen. De politiek regie laten nemen door verminderen belastingheffing op arbeid en subsidiering laagdrempelig maken (duurzaam regeerakkoord). Banken/investeerders en bedrijven circulaire businessmodellen laten omarmen en inkopende organisaties/ consumenten meer invloed te laten uitoefenen en bewust te maken van herkomst/ totstandkoming producten.  

Continuïteit: Er is vaak geen garantie op de levering(en) van of een continue stroom aan herbruikbare grondstoffen. Hier zijn nog geen optimale processen op ingericht, de regie en samenwerking in ketens ontbreekt helaas nog te vaak. Een materialenpaspoort biedt hier uitkomst zodat herkomst maar ook het voormalig gebruik van grondstoffen is te herleiden. 

Kwaliteit: Circulaire producten dienen minimaal dezelfde functionaliteit, kwaliteit en prijsstelling na te streven als niet-circulaire producten. Dit kan bereikt worden door in te zetten op ontwerpen met minder maar wel kwalitatief hoogwaardige (bio)grondstoffen, het verkorten van ketens en de losmaakbaarheid en repareerbaarheid te bevorderen.

Alliantiecoördinator SDG 12
Karin van IJsselmuide
Onderzoeker Kenniscentrum Business Innovation,
Hogeschool Rotterdam

eijgk@hr.nl

“Er zijn in Nederland talloze circulaire initiatieven, echter meestal gericht op recycling. Re-think, re-duce en re-use heeft substantieel meer impact en dat begint bij de behoeftestelling en de daaropvolgende inkoopstrategie.”

 1. Hoe komen we daar?

We komen daar door transparante, inzichtelijke en circulaire ingerichte ketens te creëren. De verplichte Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gaat daar zeker bij helpen (subdoel 12.6). Een ander middel om dit te bereiken is volop inzetten op maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap en inkopen (MVOI) (subdoel 12.4, 12.5, 12.7). Verspilling voorkomen (subdoel 12.3 en 12.5) is een belangrijke hefboom bij het vormgeven van de inkoopstrategie. Via ondertekening van het Manifest MVOI of Manifest Sustainable Procurement door organisaties is er – met het verplicht op te leveren MVOI-actieplan en monitoring – een duidelijke link naar de impact op de SDG’s. SDG 12 vormt daarmee een belangrijke basis voor directe en indirecte impact op alle SDG’s. Het lectoraat jaagt dit mede aan met praktijkgerichte onderzoeken samen met studenten en vele inkoopprofessionals zoals “niet, minder of anders inkopen” (subdoel 12.2). Bewustwording en kennisoverdracht naar studenten is voor de toekomst immers een belangrijke factor. Door dit soort onderzoeken, diverse presentaties, uiteenlopende webinars, gerichte trainingen en allerlei community of practices te organiseren zetten we de huidige bewustwordingsfase (subdoel 12.8) om in de actiefase.

 1. Hoe is de voortgang?

Er zijn inmiddels veel (meer of minder succesvolle) pilots waarbij opschaling vooral lijkt te lukken door de huidige urgentie/noodzaak in de vorm van hogere prijzen, langere levertijden, kwetsbare supply chains.  Het vaststellen van definities, normen, standaarden en het meten van circulariteit op de 10 circulaire R-strategieën lijkt de volgende stap in de transitie slechts een kwestie van tijd. Op internationaal vlak zal bijvoorbeeld de Europese Green Deal, ISO-norm Circular Economy en de CSRD-richtlijn, de kwaliteit van informatie en transparantie over de impact van producten/bedrijven op mens en milieu vergroten. SDG 12 is daarmee niet alleen van een paar duurzame professionals, maar is het een werkveld geworden van ons allemaal!

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer