12 Verantwoorde consumptie en productie

Duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 12 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

12.1 Het 10-jarig Programmakader inzake Duurzame Consumptie- en Productiepatronen implementeren, waarbij alle landen actie ondernemen, en waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen, rekening houdend met de ontwikkeling en de mogelijkheden van de ontwikkelingslanden

12.2 Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren

12.3 Tegen 2030 de voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita halveren en voedselverlies reduceren in de productie- en bevoorradingsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst

12.4 Tegen 2020 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken internationale kaderovereenkomsten, en de uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken

12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik

12.6 Bedrijven aanmoedigen, in het bijzonder grote en transnationale bedrijven, om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus

12.7 Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten

12.8 Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevantie informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur

12.a Ondersteunen van ontwikkelingslanden ter versterking van hun wetenschappelijke en technologische mogelijkheden om de richting uit te gaan van meer duurzame consumptie- en productiepatronen

12.b Ontwikkelen en implementeren van instrumenten om de impact te monitoren van duurzame ontwikkeling op duurzaam toerisme dat werkgelegenheid creëert en de plaatselijke cultuur en producten promoot

12.c Inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen die afvalproducerende consumptie aanmoedigen rationaliseren, door storende marktinvloeden uit de wereld te helpen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, ook door het belastingsysteem te herstructureren en deze schadelijke subsidies te laten uitdoven, waar deze bestaan, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke noden en omstandigheden in de ontwikkelingslanden en waarbij de mogelijke negatieve invloeden worden geminimaliseerd op hun ontwikkeling op een manier die de armen en de getroffen gemeenschappen beschermt

De alliantiecoördinator

Vijf vragen aan…
Karin van IJsselmuide

 1. Wie zijn we?

De SDG 12-alliantie bestaat uit diverse overheden die samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, natuur- en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties ernaar streeft om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. 

Programma’s als het Versnellingshuis Circulaire Economie, Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen, CB23 en het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen (MVOI) zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Organisaties als het Groene Brein, MVO-Nederland, Nevi, Bouwend Nederland en diverse (rijks)overheden faciliteren dit soort programma’s voor zowel de publieke als private sector.

 1. Waar staan we? 

Het overgrote deel van de bedrijven met een circulaire aanpak richt zich op reparatie, recycling en hergebruik, en was hierop al actief voordat er sprake was van een beleid voor circulaire economie. De huidige innovatieve bedrijven, startups, wetenschappelijk onderzoek, subsidies en projecten gericht op de circulaire economie zijn voor het grootste deel technologisch van aard en gericht op 1 R: Recycling. De andere 9 R-en van circulariteit (rethink, redesign, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose en recover) krijgen minder of geen aandacht. 

Zo is er minder focus op innovaties die het grondstoffengebruik radicaal efficiënter kunnen maken, nieuwe businessmodellen waarin wordt betaald voor gebruik in plaats van bezit, en vormen van financiering of beprijzing die dit kunnen ondersteunen. 

 1. Waar willen we heen? 

Het eerste doel uit het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 is ambitieus, maar niet onhaalbaar: in 2030 moet Nederland al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel). 

Doel van de alliantie in 2030: transparante, inzichtelijke en circulair ingerichte ketens creëren en meten dan weten we immers of de 50% bereikt is. Daarvoor streven we naar het opnemen van een circulaire footprint of transparantie van herkomst grondstoffen bij alle producten, een grondstoffenpaspoort dus.

Een middel om dit te bereiken is volop inzetten met maatschappelijk verantwoord (opdrachtgeverschap) inkopen en daarbij gebruik te maken van digitale meetsystemen als het SDG-Inkoopkompas en het Global Sustainable Enterprise System (GSES). Het Nevi netwerk is hierbij met duizenden inkoopprofessionals een enorme aanjager.

Alliantiecoördinator SDG 12
Karin van IJsselmuide
karinijss@ziggo.nl

“Er zijn in Nederland veel circulaire initiatieven, echter deze zijn meestal gericht op recycling. Re-think, re-design, re-duce en re-use heeft zoveel meer impact en dat begint bij de behoeftestelling door Inkoop.”

 1. Hoe komen we daar?

In 2025 is het meetinstrument en onderzoek samengevat in de VN-rapportage: ‘SDG 12 nog vijf jaar te gaan, waar staan we nu?’ De SDG’s vormen daarbij de basis voor het MVI-beleid (maatschappelijk verantwoord inkopen) van grotere inkooporganisaties. Projecten opstarten om inzichtelijk te maken hoe om te gaan met meten en verbeteren van circulariteit binnen organisaties en van producten. Presentaties, webinars, trainingen, community of practices enz. organiseren gaan we de bewustwordingsfase omzetten in een actiefase.

 1. Hoe is de voortgang?

Er zijn inmiddels veel (meer of minder succesvolle) pilots waarbij sommige opschaling lijkt te lukken door de huidige urgentie/noodzaak (hogere prijzen, langere levertijden, kwetsbare supply chains). Het vaststellen van definities, normen, standaardisatie en het meten van circulariteit op de 10 R-en lijkt een kwestie van tijd. Op internationaal vlak wordt momenteel door 93 landen 5 standaarden Circular Economy ontwikkeld via de ISO TC323. 

De website Data for Good is met een zgn. “mission control room” op de diverse SDG’s volop in ontwikkeling. Vanuit het mission control room SDG 12 kunnen we hiermee gaan sturen op de voortgang van de verschillende projecten en initiatieven die door organisaties op dit (gratis) platform worden gedeeld.

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer