1 Geen armoede

SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen. Zowel financiële aspecten als de impact van armoede op het leven van mensen maken daar deel van uit.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 1 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen

1.1 Tegen 2030 extreme armoede uitroeien voor alle mensen wereldwijd, die met minder dan $ 1,25 per dag moeten rondkomen

1.2 Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in al haar dimensies, minstens tot de helft terugbrengen

1.3 Nationaal toepasbare sociale beschermingssystemen en maatregelen implementeren voor iedereen, met inbegrip van sociale beschermingsvloeren, en tegen 2030 een aanzienlijke dekkingsgraad realiseren van de armen en de kwetsbaren

1.4 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle mannen en vrouwen, in het bijzonder de armen en de kwetsbaren, gelijke rechten hebben op economische middelen, alsook toegang tot basisdiensten, eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, nalatenschap, natuurlijke hulpbronnen, gepaste nieuwe technologie en financiële diensten, met inbegrip van microfinanciering

1.5 Tegen 2030 de weerbaarheid opbouwen van de armen en van zij die zich in kwetsbare situaties bevinden en hun blootstelling aan en kwetsbaarheid voor met klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en ecologische schokken en rampen beperken

1.a Zorgen voor een aanzienlijke mobilisatie van middelen afkomstig uit verschillende bronnen, ook via versterkte ontwikkelingssamenwerking, om adequate en voorspelbare middelen te voorzien voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, om programma’s en beleidslijnen te implementeren die een einde moeten maken aan armoede in al haar vormen

1.b Solide beleidskaders creëren op nationaal, regionaal en internationaal niveau, die zijn gebaseerd op ontwikkelingsstrategieën ten gunste van de armen en het genderbeleid, om de versnelde investering te ondersteunen in acties die gericht zijn op het uitroeien van de armoede

De alliantiecoördinator

Vijf vragen aan…
Marjolijn van Gerven, Leger des Heils

 

1. Wie zijn we?
De SDG 1-alliantie bestaat uit maatschappelijke partners, partners uit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap die zich inzetten om armoede- en schulden te bestrijden. De alliantie brengt haar kennis in aan de hand van de vraag: “Hoe bereiken we samen 50 procent minder armoede in 2030?”. We hanteren een brede definitie voor armoede. Het gaat ook over de oorzaken en gevolgen van armoede. Want SDG 1 heeft raakvlakken met SDG 2 (Honger), SDG 3 (Gezondheid), SDG 4 (Onderwijs), SDG 8 (Waardig Werk), SDG 11 (Duurzame Steden) en SDG 16 (Veiligheid).

2. Waar staan we?
In 2020 is voor het eerst de relatieve armoede in Nederland vastgesteld. Dit betekent dat er geen vergelijking kan worden gemaakt met voorgaande jaren met betrekking tot de reductiedoelstelling van 50 procent. In de monitor Brede welvaart van het CBS is opgenomen dat het percentage van de bevolking dat leeft onder Europese armoedegrens (60 procent mediane inkomen) in 2020 13,6 procent was. Kijk hier voor een toelichting op de verdere voortgang op SDG 1.

3. Waar willen we heen? 
De SDG 1-alliantie zet zich in om doelstelling 1.2 te behalen: het halveren van relatieve armoede in Nederland. In 2025 willen we dat de alliantie een voorname landelijke positie inneemt als het gaat om de innovatieve en internationaal aansprekende wijze waarop armoede in Nederland wordt bestreden.

Alliantiecoördinator SDG 1

Leger des Heils
Marjolijn van Gerven
marjolijn.van.gerven@legerdesheils.nl

“We hebben nood aan een hervorming van het sociale beschermingssysteem in Nederland aan de hand van een nieuw mensbeeld. De toeslagenaffaire toont aan hoe destructief gehanteerde waarden en uitgangspunten in een systeem kunnen zijn.”

4. Hoe komen we daar? 
Om SDG 1 te behalen zijn twee sporen van belang: enerzijds een langetermijnvisie waarin aan de hand van een nieuw mensbeeld het sociale beschermingssysteem in Nederland wordt hervormd. De recente toeslagenaffaire toont hoe destructief gehanteerde waarden en uitgangspunten in een systeem kunnen zijn. Daarnaast is het inzetten van acties op korte termijn essentieel om armoede- en schuldensituatie van individuen en groepen weg te nemen.

5. Hoe is de voortgang? 
De periode 2019-2020 stond in het teken van het breed onder de aandacht brengen van SDG 1 en het verkennen van de samenwerking met partners zoals het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij gemeenten (G4), vermogensfondsen, bedrijfsleven en mensenrechten organisaties. In de periode 2020-2021 was de aandacht gericht op het onder de aandacht brengen van armoede onder jongeren. In de periode 2021-2022 gaat de aandacht naar het opstellen van een actieplan Armoede door de SDG 1-alliantie. In het actieplan worden de ambities uit het regeerakkoord concreet gemaakt met input van de alliantiepartners.

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer