15 Leven op het land

SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 15 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

15.1 Tegen 2020 het behoud, herstel en het duurzaam gebruik van terrestrische en inlandse zoetwaterecosystemen en hun diensten waarborgen, in het bijzonder bossen, moeraslanden, bergen en droge gebieden, in lijn met de verplichtingen van de internationale overeenkomsten

15.2 Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het duurzaam beheer van alle soorten bossen, de ontbossing een halt toeroepen, verloederde bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing mondiaal opvoeren

15.3 Tegen 2030 de woestijnvorming tegengaan, aangetast land en gedegradeerde bodem herstellen, ook land dat wordt aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is

15.4 Tegen 2030 het behoud garanderen van de ecosystemen in de bergen, met inbegrip van hun biodiversiteit, om hun vermogen te versterken voordelen te genereren die essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling

15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en, tegen 2020, de met uitsterven bedreigde soorten te beschermen en hun uitsterven te voorkomen

15.6 Bevorderen van het eerlijk en billijk verdelen van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen en bevorderen van gepaste toegang tot dergelijke hulpbronnen, zoals internationaal overeengekomen

15.7 Dringend actie ondernemen om een einde te maken aan stroperij en de handel in beschermde planten- en diersoorten en zowel de vraag naar als het aanbod van illegale producten afkomstig van deze planten- en diersoorten aan te pakken

15.8 Tegen 2020 maatregelen invoeren om de invoering van invasieve uitheemse soorten in land- en waterecosystemen te beperken en hun impact op aanzienlijke wijze te beperken, en de prioritaire soorten controleren of uitroeien

15.9 Tegen 2020 ecosysteem- en biodiversiteitswaarden integreren in nationale en plaatselijke planning, ontwikkelingsprocessen, strategieën en plannen inzake armoedebestrijding

 

15.a Financiële hulpbronnen mobiliseren en aanzienlijk verhogen vanuit allerlei bronnen om de biodiversiteit en de ecosystemen te vrijwaren en op duurzame wijze te gebruiken

15.b Aanzienlijke middelen mobiliseren vanuit allerlei bronnen en op alle niveaus om duurzaam bosbeheer te financieren en gepaste stimuli te verschaffen aan ontwikkelingslanden om een dergelijk beheer te organiseren, ook voor behoud en herbebossing

15.c De wereldwijde inspanningen ter bestrijding van stroperij en illegale handel in beschermde diersoorten opvoeren, ook door verhoging van de capaciteit van plaatselijke gemeenschappen in hun streven naar kansen inzake een duurzaam bestaan

De alliantiecoördinator

Vijf vragen aan…
Het Nationale Comité voor IUCN 
Het AC-schap van SDG 15 wordt momenteel overgedragen, nieuwe informatie volgt binnenkort

 

1. Wie zijn we?
Er zijn in Nederland twee belangrijke coalities actief op SDG 15: het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de Deelnemersgroep Nationale Actieagenda Biodiversiteit. Het Nationaal Comité voor IUCN in Nederland is de verbindende schakel en vervult de rol van SDG 15-alliantiecoördinator. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een bottom-up samenwerkingsverband van leidende organisaties met invloed op de Nederlandse biodiversiteit. Het plan heeft een groeiend aantal partners. De Nationale Actieagenda voor Biodiversiteit bundelt de voorgenomen bijdragen (pledges) van een brede groep sleutelspelers rond biodiversiteit uit verschillende sectoren in de Nederlandse samenleving.

2. Waar staan we?
Natuurgebieden en de biodiversiteit staan wereldwijd onder grote druk. Het gezaghebbende internationale panel IPBES waarschuwt dat zonder verandering maar liefst een miljoen soorten met uitsterven bedreigd worden. Ook in Nederland gaat de biodiversiteit zienderogen achteruit. Sinds 1990 zijn populaties wilde dieren in zowel open natuurgebieden zoals heide, als in het agrarisch landschap, gemiddeld gehalveerd. De natuur is versnipperd en de kwaliteit is onvoldoende. Diverse vogel-, vlinder- en reptielensoorten die vroeger algemeen voorkwamen zijn tegenwoordig zeldzaam. De Nederlandse samenleving heeft daar bovenop een zeer grote impact op het leven op land buiten onze landsgrenzen.

3. Waar willen we heen? 
Voor SDG 15 wordt vooral ingezet op het behoud en herstel van biodiversiteit in Nederland, in het bijzonder soorten en variëteiten waarvoor Nederland belangrijk is voor het voortbestaan. We willen het behoud van voldoende ruimte voor robuuste natuurgebieden, van voldoende kwaliteit en voldoende verbonden, ook in de toekomst. We pleiten voor duurzaam en groen landgebruik buiten natuurgebieden en een volledig duurzame handel.

Alliantiecoördinator SDG 15
IUCN Het AC-schap van SDG 15 wordt momenteel overgedragen, nieuwe informatie volgt binnenkort

“De Nederlandse natuur is versnipperd en de kwaliteit is onvoldoende. Diverse vogel-, vlinder- en reptielensoorten die vroeger algemeen voorkwamen zijn tegenwoordig zeldzaam.”

4. Hoe komen we daar? 
De grootste uitdagingen voor SDG 15 in Nederland zijn: ambitieuze en afrekenbare doelen voor (herstel van) biodiversiteit in eigen land en onze voetafdruk op het buitenland; nationale regie op de realisatie van de doelen, regie binnen de rijksoverheid op de impact van beleid van verschillende ministeries en samenwerking aan oplossingen tussen de relevante partijen en sectoren. Om dat te bereiken moeten we de Europese Biodiversiteitsstrategie vertalen in ambitieus Nederlands beleid; we moeten het Nederland Natuur Netwerk uitbreiden en verbeteren, met bijzondere aandacht voor de natuurgebieden van grote betekenis voor de mondiale biodiversiteit (Natura 2000); we moeten de landbouw en veeteelt verduurzamen; en natuurwaarden en biodiversiteit expliciet verankeren in beleid.

5. Hoe is de voortgang? 
De Europese Biodiversiteit Strategie is geadopteerd door alle EU landen, inclusief Nederland;
Het Living Planet Report Nederland is gelanceerd met state-of-the-art kennis van de trends in de Nederlandse biodiversiteit en een er is een analyse van de belangrijkste factoren en oplossingen (2020);
Er zijn politieke besluiten over reductie van stikstofdepositie in landbouw- en natuurgebieden, met een plan van aanpak om te komen tot natuurherstel (2020);
Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is geheel up and running, met actief secretariaat en startfinanciering, groeiend aantal partners en vertaling in concrete aanpak in meerdere provincies (2020);
Nationale Actieagenda Biodiversiteit: Er is een bottom-up actieagenda met daarin de concrete commitments van bedrijven, gemeentes en maatschappelijke organisaties om aan biodiversiteitsherstel te werken in het licht van de nieuwe wereldwijde doelen (2021).

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer