14 Leven in het water

Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld. De toenemende negatieve effecten van klimaatverandering, overbevissing en vervuiling vormen een bedreiging voor zowel de intrinsieke waarde van het ecosysteem zelf, als het nut en plezier dat mensen eraan ontlenen.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals en de SDG-Rapportage lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 14 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De targets

Doel 14: Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen

14.1 Tegen 2025 de vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen

14.2 Tegen 2020 op een duurzame manier zee- en kustecosystemen beheren en beschermen om aanzienlijke negatieve gevolgen te vermijden, ook door het versterken van hun veerkracht, en actie ondernemen om deze te herstellen en om te komen tot gezonde en productieve oceanen

14.3 De impact van de verzuring van de oceanen minimaliseren en aanpakken, ook via verhoogde wetenschappelijke samenwerking op alle niveaus

14.4 Tegen 2020 op een doeltreffende manier de visvangst reguleren en een einde maken aan overbevissing, aan illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde visserij en aan destructieve visserijpraktijken, en op wetenschap gebaseerde beheerplannen implementeren, om de visvoorraden zo snel mogelijk te herstellen, op zijn minst op niveaus die een maximale duurzame opbrengst kunnen garanderen zoals bepaald door hun biologische kenmerken

14.5 Tegen 2020 minstens 10% van de kust- en zeegebieden behouden, in overeenstemming met het nationale en internationale recht en gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke informatie

14.6 Tegen 2020 bepaalde vormen van visserijsubsidies afschaffen die bijdragen tot overcapaciteit en overbevissing, een einde maken aan subsidies die bijdragen tot illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde visserij en geen nieuwe vergelijkbare subsidies invoeren, erkennen dat een passende en doeltreffende speciale en gedifferentieerde behandeling van de ontwikkelingslanden en van de minst ontwikkelde landen integraal deel zou moeten uitmaken van de onderhandelingen inzake visserijsubsidies van de Wereldhandelsorganisatie [1]

14.7 Tegen 2030 de economische voordelen vergroten voor kleine eilandstaten in ontwikkeling en voor de minst ontwikkelde landen van het duurzaam gebruik van mariene rijkdommen, ook via het duurzaam beheer van visserij, aquacultuur en toerisme

14.a De wetenschappelijke kennis vergroten, onderzoekscapaciteit ontwikkelen en mariene technologie overdragen, waarbij rekening wordt gehouden met de criteria en richtlijnen van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie inzake de overdracht van mariene technologie, om de gezondheid van de oceaan te verbeteren en de bijdrage te verruimen van de mariene biodiversiteit tot de ontwikkeling van ontwikkelingslanden, in het bijzonder kleine eilandstaten in ontwikkeling en de minst ontwikkelde landen

14.b Toegang verschaffen aan kleinschalige ambachtelijke vissers tot mariene hulpbronnen en markten

14.c Het behoud en het duurzaam gebruik van oceanen en hulpbronnen versterken door het implementeren van internationaal recht zoals dat wordt weerspiegeld in het VN-Zeerechtverdrag, dat een wettelijk kader voorziet voor het behoud en het duurzaam gebruik van oceanen en hun hulpbronnen, zoals ook wordt vermeld in paragraaf 158 van “De toekomst die wij willen”

De alliantiecoordinator

Vijf vragen aan…
Erwin Coolen

 

1. Wie zijn we?
De SDG 14-alliantie bestaat uit jongeren, maatschappelijke partners, partners uit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap die zich inzetten voor het behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen. Een gezonde Noordzee, bron van duurzame energie, rijk aan voedsel, natuur en vol leven. Het gaat ook over de kansen die de Noordzee ons biedt. Een Duurzame Blauwe Economie. Want SDG 14 heeft raakvlakken met SDG 4 (Onderwijs), SDG 6 (Schoon Water), SDG 7 (Betaalbare en Duurzame Energie), SDG 12 (Verantwoorde Productie en Consumptie) en SDG 13 (Klimaatactie). Voor meer actuele details FFGG/SDG14.

2. Waar staan we?
Opvallend is dat de targets onder SDG 14 niet ‘SMART’ zijn geformuleerd zoals bij andere SDG’s. Vanuit de overheid is er nog geen heldere langetermijnvisie is opgesteld voor dit doel, en is er vooralsnog geen duidelijke integratie en verantwoordelijkheid voor de inzet op dit doel binnen de overheid. Wel is er sinds 2021 het Noordzeeakkoord. De afspraken in dit akkoord vormen de basis voor de Strategische Agenda voor de Noordzee 2030 en het Programma Noordzee 2022-2027 en tevens de relevante beleidsdocumenten van het ministerie van EZK zoals de routekaart windenergie op zee na 2030. Overheid en stakeholders verplichten zich aan een loyale medewerking bij de uitvoering van dit akkoord.

3. Waar willen we heen? 
De SDG 14-alliantie zet zich in om doelstelling 14.1 en 14.2 te behalen;
14.1 De vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen.
En 14.2 Op een duurzame manier zee- en kustecosystemen beheren en beschermen om aanzienlijke negatieve gevolgen te vermijden, ook door het versterken van hun veerkracht, en actie ondernemen om deze te herstellen en om te komen tot gezonde en productieve oceanen.

Alliantiecoördinator SDG 14
Erwin Coolen
Directeur ECHT / Programma Directeur De Rijke Noordzee
erwin@echt.community

“Een gezonde Noordzee, bron van duurzame energie, rijk aan voedsel, natuur en vol leven. Samenwerken met de kansen die de Noordzee ons biedt. Een Duurzame Blauwe Economie!”

4. Hoe komen we daar? 
Samen met de gebruikers van onze Noordzee werken aan SDG 14.1 en SDG14.2. Tijdens bijeenkomsten met stakeholders in o.a. de COP Noordzee kijken naar de kansen die de Noordzee ons biedt. Begrip creëren voor elkaars standpunten en samen aan de slag om medegebruik mogelijk te maken. De groei van offshore wind ingezet door de energietransitie gebruiken als versnelling voor ecologische innovatie, natuur versterking en mede gebruik. Een gezonde balans tussen energie, natuur en voedsel op de Noordzee versterken en een Duurzame Blauwe Economie stimuleren. Awareness voor jong en oud waarom de zeeën en oceanen van levensbelang zijn.

5. Hoe is de voortgang? 
Vanuit het programma De Rijke Noordzee (alliantie partner vanuit Stichting de Noordzee en Natuur en Milieu) wordt er inmiddels binnen vijf offshore windparken gewerkt aan natuur versterking binnen offshore windparken. Vanuit Dutch Wave Makers is er een manifest opgesteld en overhandigd aan de klimaat en water gezant. Vanuit verschillende organisaties wordt er gewerkt aan de bewustwording voor SDG 14, hier werken we aan een coördinerende rol tussen al deze partijen. Gesprekken met de nieuwe generatie vissers zijn opgestart, samen gesproken met de minister van LNV over mede gebruik.

Direct aan de slag

Sluit je aan bij een lokale SDG-actie

Je eigen straat, buurt of gemeente is een goede plek om te starten.

De SDG-Voices: jong talent met kennis van de SDG's

Een SDG Voice op jouw evenement of wil je zelf Voice worden? 

Tools & tips voor bedrijven

Over hoe jouw onderneming met de SDG's aan de slag kan.

Communicatiemateriaal nodig?

Klik hier voor digitale bestanden, of fysieke vlaggen, kubussen en speldjes.

Leer de alliantiecoördinatoren kennen

17 coördinatoren hebben voor elk doel experts rond zich verzameld.

FAQ over de duurzame doelen en SDG Nederland

Vind je hier geen antwoord op je vraag, mail ons dan gerust!

Volg de SDG-stedentrip

Kijk eens of de volgende halte bij jou in de buurt is.

De missie van SDG Nederland

Lees hoe SDG Nederland is ontstaan en wat ons doel is.

De 17 SDG's

 • SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen.Lees meer
 • Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie.Lees meer
 • Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.Lees meer
 • Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.Lees meer
 • Een specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.Lees meer
 • De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.Lees meer
 • Hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.Lees meer
 • Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet.Lees meer
 • SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan te verminderen.Lees meer
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.Lees meer
 • Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers.Lees meer
 • Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.Lees meer
 • De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.Lees meer
 • Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld.Lees meer
 • SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen.Lees meer
 • Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart.Lees meer
 • Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe partnerschappen.Lees meer