Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie

De ambitie om de Sustainable Development Goals te behalen staat wereldwijd onder druk. We belasten onze planeet te zwaar en niet iedereen profiteert evenveel van de welvaart die we creëren. Door opeenvolgende crises is er inmiddels sprake van stagnatie of achteruitgang op bijna 40% van de indicatoren. Dat staat o.a. in de vandaag verschenen Achtste Nationale SDG Rapportage, die door het kabinet aan de Tweede Kamer is gezonden. Maar voor wie doorleest, is er ook reden tot optimisme. 

Lees hier de volledige rapportage

Van sociale ongelijkheid tot de klimaatcrisis, van de druk op de zorg tot waterschaarste: Nederland staat voor verschillende grote uitdagingen. Het gezamenlijk aanpakken hiervan is de kern van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Maar we moeten nu actie ondernemen, willen we een kans maken om de doelen in 2030 te behalen. Dit vraagt om een integrale aanpak en een lange adem. Vanuit alle sectoren klinkt de roep om een gedeelde visie op de toekomst van Nederland en heldere langetermijnkaders om die te bereiken. Dat biedt burgers, bedrijven en andere organisaties collectieve ‘grip’

Belangrijkste aanbevelingen uit de rapportage

​​De Nationale SDG Rapportage is geschreven door de Rijksoverheid en vertegenwoordigers uit alle sectoren in de maatschappij: decentrale overheden, bedrijven, jongeren, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. De belangrijkste aanbevelingen die deze sectoren doen zijn vooral gericht aan de Rijksoverheid: maak een aantrekkelijke gedeelde toekomstvisie voor Nederland samen met partners in de maatschappij, zorg voor heldere langetermijnkaders en goed samenhangend beleid dat daar consistent op stuurt, neem de belangen van toekomstige generaties goed mee in de afwegingen en voorkom negatieve afwenteleffecten van onze welvaart over de grenzen heen, versterk de randvoorwaarden voor een duurzame economie, ondersteun partnerschappen over thema’s en organisaties heen, en versterk de betrokkenheid van burgers en jongeren.

 

Route 2030: Take the Lead

Tussen 09.30 en 13.00 uur gaan we in gesprek met beleidsmakers, duurzame koplopers en publiek over inhoudelijke thema’s als duurzame inkoop en sociale kansenongelijkheid tijdens het Route 2030 evenement. We staan stil bij de inhoud van de Nationale SDG Rapportage én de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s van het CBS. En we kijken vooruit naar wat Nederland nodig heeft om de duurzame agenda te versnellen.

KLIK HIER OM NAAR
DE LIVESTREAM TE GAAN


Brede betrokkenheid en een Nationale jeugdstrategie

Bredere betrokkenheid van burgers en het maatschappelijke middenveld zijn cruciaal. De kracht van lokale actie en burgerparticipatie kunnen helpen om de doelen te verbinden met lokale belangen en betrokkenheid. Een toenemend aantal overheden werkt daarom met burgerberaden om een diepgaander gesprek tussen burgers onderling en met besluitvormers mogelijk te maken, zoals in Rheden, Leiden en Maastricht.

Jongeren zijn hard geraakt door de crises van de afgelopen jaren. Zij willen dat problemen integraal en structureel worden aangepakt om te zorgen voor verbetering op de korte en op de lange termijn. Jongeren pleiten voor consistente toepassing van de generatietoets en stevige betrokkenheid bij besluitvorming. Een nationale jeugdstrategie helpt volgens de jongeren om generatierechtvaardigheid te versterken.

Groen investeringsklimaat

Bedrijven benadrukken het belang van een groen investeringsklimaat voor het versnellen op de SDGs. De overheid kan verduurzaming financieel en commercieel aantrekkelijker maken. Inkoop en opdrachtgeverschap is een van de manieren waarop de overheid daarop inzet. Bedrijven hebben behoefte aan heldere standaarden voor impact meten en rapporteren. De Europese rapportagerichtlijn CSRD komt hieraan tegemoet. 

Een sterk maatschappelijk middenveld en grensoverstijgende aanpak

Veel van de uitdagingen waar Nederland voor staat, kan ons land niet alleen oplossen. Wereldwijde uitdagingen vragen om een coherente aanpak. Nederlandse burgers en bedrijven hebben bovendien baat bij een stabiele en welvarende wereld. Daarom ondersteunt Nederland ontwikkelingslanden bij het bereiken van de SDG’s en werkt het via internationale afspraken samen met andere landen, bijvoorbeeld om klimaatverandering en armoede terug te dringen.

Het maatschappelijk middenveld is een belangrijke schakel tussen betrokken burgers en de SDG’s. Samenwerking met de overheid is daarbij van cruciaal belang. Wet- en regelgeving kan immers de duurzame ambities van burgerbewegingen en organisaties ondersteunen, of juist belemmeren. Omgekeerd geldt dat de overheid niet veel verder kan gaan dan de steun onder burgers reikt.

Daarom werkt het maatschappelijk middenveld aan het draagvlak en aan innovatieve samenwerking tussen burgers, bedrijven, onderwijs en lokale overheden. Politieke en maatschappelijke polarisatie zijn wel een toenemende zorg, want we hebben elkaar nodig om de SDG’s te behalen.