De Symfonie Belofte: synergie tussen de overheid en de private financiële sector

Onze opdracht: Brede Welvaart op basis van de SDG’s

We willen een samenleving zijn die gekenmerkt wordt door brede welvaart en duurzame ontwikkeling. Op basis van concrete, middellange beleids-doelstellingen en investerings-behoeften is outcome-based blended finance hiertoe een uiterst belangrijke stimulerende factor. Deze aanpak heeft als doel effectieve synergie te creëren tussen overheid, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de brede private financiële sector, met als overkoepelende missie om het welzijn van de samenleving te bevorderen.

Met een moedige dirigent


In deze samenleving treedt een stimulerende overheid op als dirigent voor het op samenhangende wijze, budget-efficiënt en resultaats-effectief inzetten van haar relatief beperkte middelen ten behoeve van de diverse grote maatschappelijke uitdagingen. Traditionele methoden zijn niet toereikend, samenhangend, doelmatig of effectief genoeg om complexe problemen zoals armoede, ongelijkheid, klimaat, milieuvervuiling en, in brede zin, duurzaam verdienvermogen van en voor ons allen aan te pakken. Daarvoor zijn vereist zowel innovatieve oplossingen, als op grotere schaal toegepaste, reeds bekende oplossingen, om het effect van overheids-investeringen te kunnen maximaliseren.

Met een inspirerende, inclusieve partituur


Outcome-based blended finance is hiervoor het antwoord. Deze aanpak biedt een unieke combinatie van publiek en privaat kapitaal om initiatieven en projecten te financieren die in lijn zijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het verwacht van de overheid om privaat kapitaal te mobiliseren door gerichte, complementaire instrumenten ter beschikking te stellen die fungeren als positieve prikkels, waardoor het gewenste effect door private investeringen met een factor van vijf ten opzichte van het publieke kapitaal, wordt vergroot. Deze instrumenten zijn geen subsidies.De potentie om publiek kapitaal met een factor vijf door private financiering te vergroten, zorgt voor een grote verandering bij het financieren van ambitieuze projecten en het versnellen van de vooruitgang richting de brede welvaartsmissie en de realisatie van de SDG’s.

Voor een dankbaar gehoor


Deze aanpak biedt niet alleen voordelen voor een perspectief dat aansluit bij de wensen van de samenleving, maar past ook in verantwoord overheids-beleid. Mensen en bedrijven zijn niet langer alleen gericht op financieel rendement; er is onmiskenbaar in onze private sector een breed verlangen naar uitkomsten die ook bijdragen aan het duurzame, algehele welzijn van mens en natuur. Outcome-based blended finance brengt ook de belangen van de private financiële sector  op positieve (Iplv defensieve/ESG wijze) veel meer in lijn met het algemene toekomst-belang van de samenleving. Het biedt kansen om gezamenlijk momentum “voor veel beter voor iedereen” te creëren, risico’s en rendementen proportioneel te alloceren bij de belanghebbenden, en resultaats-gerichte investeringen te doen die zowel financieel lonend als maatschappelijk impactvol zijn. Door te investeren in projecten die gericht zijn op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, kan de private financiële sector verantwoordelijke en resultaatgerichte investeringen effectueren, met positieve uitkomsten voor iedereen.

Met groot orkest


Voor het succes van deze aanpak is de betrokkenheid van alle belanghebbenden cruciaal. De pensioensector, als belangrijke lange termijn speler in het financiële landschap, kan hierbij hierbij een essentiële rol vervullen. Met het oog op hun “”dubbele fiduciaire zorgplicht” zou deze sector 25% van haar beheerd vermogen direct kunnen investeren in de Nederlandse toekomstagenda. Een toezegging daartoe, gebaseerd op een nieuwe generatie van (kostendekkende) overheids-instrumenten, sluit perfect aan bij haar verantwoordelijkheid om financieel rendement voor hun deelnemers te maximaliseren, terwijl ook rekening wordt gehouden met de bredere maatschappelijke prioriteiten. Met bijdragen aan oplossingen in de veelal regionale portfolio’s in de reële economie kan de pensioensector een grote bijdrage leveren aan maatschappelijke en economische stabiliteit voor haar huidige en toekomstige deelnemers.

Met een duidelijke partituur


Met outcome-based blended finance en de actieve betrokkenheid van de gehele financiële sector (institutionele beleggers, verzekeraars, banken, private equity, filantropen, e.a.) kunnen ambitieuze (kleine en grote, landelijke en regionale, thematische) initiatieven en projecten gericht op bevordering van inclusieve groei (binnen planetaire grenzen), natuurherstel, minder vervuiling en het verminderen van ongelijkheid, aanzienlijke financiering krijgen. Gemeenschappen krijgen de middelen om zichzelf te versterken, omdat de uitkomsten van deze projecten direct van invloed zijn op hun leven en omgeving. Mensen kunnen tastbare resultaten zien, wat leidt tot een groter vertrouwen in de overheid en ook de private financiële sector.

In harmonie tussen publieke en private sector


Door gezamenlijke inspanningen van de overheid, de private financiële sector en de georganiseerde samenleving kunnen opmerkelijke vorderingen worden geboekt. De Sustainable Development Goals worden niet alleen gezien als aspiratie, maar als concrete doelen die worden behaald. Dat is op kleine schaal al bewezen. De samenleving kan zich bewegen naar een toekomst waar welvaart niet alleen wordt gemeten aan de hand van financiële rijkdom, maar ook aan het welzijn van haar burgers en aan duurzame aanpak van natuur en milieu.

De belofte van Symfonie


Outcome-based blended finance, ondersteund door de complementaire instrumenten die door de overheid worden gecreëerd, biedt een krachtig instrument om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Door privaat kapitaal te mobiliseren, de belangen van de private financiële sector in lijn te brengen met maatschappelijk welzijn en de actieve betrokkenheid van de pensioensector, zorgt deze aanpak voor een efficiënte allocatie van middelen, risicobeperking en resultaatgerichte investeringen. Met deze paradigma-verschuiving richting resultaats-gerichte financiering zal de samenleving positieve verandering en vooruitgang in de richting van een welvarende en duurzame toekomst voor iedereen ervaren. Met behoud van verstandig overheidsbeleid!

De weg naar de Symfonie-uitvoering

Essentiële randvoorwaarden voor een uitvoering van Symfonie zijn: (1) een  moedige, inspirerende overheid, als mede-componist en dirigent, met een breed gedragen, samenhangend toekomstperspectief en plan (de partituur), (2) een pro-actieve, creatieve, maatschappelijk verantwoordelijke private financiële sector, als mede-componist en dragend orkest-lid, (3) een breed ontwikkelde ambitieuze mindset, kennis, kunde en capaciteit bij ondernemers, kennisinstellingen en de verdere gehele samenleving als groot orkest, alle gericht op een veel betere wereld “hier, nu, later, elders’.

Een Financieringsakkoord in 6 maanden is zeker mogelijk: de concrete ideeën zijn er!

Herman Mulder, voorzitter SDG Nederland

Dennis Kerkhoven, SDG#16 Coördinator