Publicatie SDR2021 en het PBL rapport over klimaatverandering en de SDG’s

PBL rapport ‘Climate Change Measures and Sustainable Development Goals’

Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te behalen, is snel actie vereist. Veel van de maatregelen die klimaatverandering tegengaan, hebben impact op het behalen van andere SDG’s: meestal positief, maar soms ook negatief. 

In de studie ‘Climate Change Measures and Sustainable Development Goals’ brengt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het eerst voor verschillende geografische regio’s het effect in kaart van maatregelen tegen klimaatverandering op het behalen van andere SDG’s. Dat effect is overwegend positief in alle geografische regio’s, maar het rapport laat zien dat er per regio  een aanzienlijk verschil is.

Vooral positieve effecten op andere SDG’s, maar aanzienlijke regionale verschillen

Het rapport is tot stand gekomen door het convenant tussen het PBL en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking. In het kader van de samenwerking tussen deze overheden wordt onderzoek gedaan naar, onder meer, duurzaam landgebruik en investeringen in toegang tot duurzame energie voor mensen in ontwikkelingslanden.

De studie brent per regio voor twintig klimaatmaatregelen, die aan SDG 13 (tegengaan van klimaatverandering) gekoppeld kunnen worden, in kaart hoe ze het behalen van de andere 16 SDG’s beïnvloeden: is er sprake van een integrale aanpak of van lastige afwegingen, en hoe worden die beïnvloed door regionale factoren?

Voor Noord Amerika, Europa en Centraal en Zuid-Amerika laten de maatregelen meer positieve dan negatieve effecten zien op het behalen van andere SDG’s. In Sub-Sahara Afrika, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië bestaat het risico dat klimaatmaatregelen de inspanningen tegen armoede en honger afremmen, tenzij ze gepaard gaan met beleid dat arme mensen beschermt tegen mogelijke stijging van voedsel- en energieprijzen. In het Midden Oosten en Noord-Afrika kunnen de klimaatmaatregelen helpen om de economieën in de regio minder afhankelijk te maken van olie.

Hernieuwbare opwek elektriciteit meest gunstig voor behalen andere SDG’s

Uit de studie komt naar voren dat, van alle twintig geanalyseerde maatregelen, het vergroten van het aandeel hernieuwbaar opgewekte elektriciteit (zon, wind en hydro-elektriciteit) de meeste positieve neveneffecten heeft voor het behalen van andere SDG’s. Dat geldt voor alle regio’s. 

 


SDSN Sustainable Development Report 2021 laat achteruitgang SDG’s zien door COVID-19

Voor het eerst, sinds alle 193 VN-lidstaten in 2015 akkoord gingen met deze universele doelstellingen voor 2030 (de SDG’s), laat het nieuw gepubliceerde Sustainable Development Report (SDR) een achteruitgang zien op het behalen van de SDG’s.

Het rapport is geschreven door een groep onderzoekers geleid bij Prof. Jeffrey Sachs, voorzitter van het Sustainable Development Solutions Network (SDSN). In dit onderzoek komt naar voren wat de kortetermijneffecten van COVID-19 zijn op de SDG’s en wordt beschreven hoe de SDG’s het herstel hiervan kunnen vormgeven.

De COVID-19 pandemie is een tegenslag voor duurzame ontwikkeling wereldwijd. Dit afdrijven van het behalen van de SDG’s is vooral terug te zien in de toename van armoede en werkloosheid. Deze achteruitgang geeft waarschijnlijk een positiever beeld weer dan in werkelijkheid door vertraging van internationale statistieken en cijfers.

Goed beleid en sterke mondiale samenwerking kunnen SDG progressie herstellen en versnellen in de komende 10 jaar. Het rapport biedt een gedetailleerd kader voor landen om betere progressie te realiseren aan de hand van de SDG’s.

‘The Decade of Action’ voor de SDG’s vereist een sterk multilateraal systeem

Mondiale uitdagingen, waaronder pandemieën, klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis, vergen een sterk multilateraal systeem. Nu, meer dan ooit, moeten alle landen wereldwijd als een blok achter dit systeem staan om effectief te kunnen functioneren. Internationale samenwerking, dat gekoppeld is aan SDG 17 (partnerschappen voor de doelstellingen) versnelt een duurzame, inclusieve oplossing voor de huidige pandemie. Lessen trekken uit deze crisis zal bijdragen aan het versterken van de internationale gemeenschap en haar vermogen om zich voor te bereiden voor-, te reageren op, en te herstellen voor het aanpakken van andere veeleisende vraagstukken.

Het behalen van de SDG’s is een wereldwijde verantwoordelijkheid. Nationale strategieën om deze doelen te behalen mogen geen negatief effect of spillover hebben op andere regio’s en landen. Het rapport presenteert dat landen met een hoog inkomen en OECD landen veelal de grootste negatieve spillovers genereren. Deze effecten moeten begrepen, gemeten en zorgvuldig onder handen genomen worden.