Coördinator SDG 6 Alliantie
Bianca Nijhof
b.nijhof@nwp.nl

SDG 6 Alliantie – Schoon Water en Sanitair

Ambitie voor 2019

 • Bijeenbrengen ‘Kerngroep SDG 6 NL’
 • Zichtbaar maken van actoren en de activiteiten die in NL al gebeuren rond SDG 6, en de ambities in het buitenland (ref. sessie met alle sectoren)
 • Beknopt overzicht van bestaande methodieken die helpen SDGs te vertalen van zeggen naar doen
 • Quick scan Gaps & Opportunities
 • Accent op synergie met enkele andere te selecteren SDGs (bijv. water-food-energy nexus SDGs)
 • Kenbaar maken (launch) van een Nederlands SDG 6 Platform, bijv. tijdens AIWW – Amsterdam International Water Week, 4-8 november 2019

Deelnemers SDG 6 Alliantie

Huidig

 • NWP
 • Deltares

Toekomstig

 • Nader te bepalen

Plan van aanpak

We denken aan een kerngroep om gezamenlijk een SDG 6 platform van de grond te tillen, met vertegenwoordigers vanuit de water sector, kennisinstellingen, NGO’s, bedrijfsleven (groot en MKB), nationale en regionale overheid, jongeren netwerk, eventueel aan te vullen met een observator/partner die de link naar global level SDGs helpt te overzien.

Doel is om met deze kerngroep van relevante stakeholders de contouren te schetsen van een nuttig en effectief SDG 6 Platform, van papieren wens naar werkelijkheid.

Enkele overwegingen die als uitgangspunt hiervoor kunnen dienen:

 • Vergroten van de zichtbaarheid van SDG 6 in Nederland, met een uitstraling internationaal via o.a. NWP en andere relevante netwerken
 • De aandacht voor SDG 6 op beleids- en bestuursniveau naar implementatie op uitvoeringsniveau brengen (daar is nog weinig affiniteit met hoe al bijgedragen wordt / hoe bij te dragen aan SDG 6, bv. RWS, Gemeenten, op een aantal goede uitzonderingen na)
 • Van SDGs naar handelingsperspectief: wat is er nodig om te komen tot interventies/maatregelen en lokale actie (betrokkenheid van mensen is essentieel, dit overbrengen via ‘compelling narratives’)
 • De impact hiervan zichtbaar maken via monitoring en reporting: wat doen we al goed, wat kan beter (zowel slimmere monitoring, nieuwe technieken, alsook verder kijkend dan de precieze verwoording van de SDG 6 indicatoren (bijv. verontreiniging nieuwe stoffen, grondwater kwaliteit, zoutindringing, behandeling afvalwater, etc.)
 • Gebruik maken van al bestaande (inter)nationale methoden om SDG’s te verbinden met specifieke acties

Voor de verdere invulling valt te denken aan:

 • Relatie van SDG-6 met andere SDGs: welke andere SDGs linken het meest met SDG 6 en hoe?
 • Added value voor het platform identificeren (niet dubbelen wat anderen al doen, maar kennis en ervaringen delen, en misschien juist ook added value accentueren middels relatie van SDG 6 met max. 3-4 andere SDGs (kiezen uit bijv. 2 (voedsel), 7 (energie), 9 (industry/innovatin/infrastructure), 11 (cities & DRR), 12 (consumption/production), 13 (klimaat-adaptatie), 14 (oceans), 15 (land/wetlands), 17 (partnerships)); de combi van 6 met 2 en 7 is een typische invulling van de water-food-energy nexus
 • Onderscheid NL / EU/ Europa – Wereld:  De invalshoek voor de contouren-schets van een SDG 6 Platform is in 1e instantie gericht op de actoren in Nederland, en hoe die bijdragen aan de invulling van SDG 6 (beleid & uitvoering nationaal-regionaal-lokaal; overheid, kennis, privaat, NGO, en financiering), en als tweede hoe deze actoren bijdragen internationaal (buurlanden, EU/ Europa, wereldwijd)
 • Identificeren samenstelling kerngroep, en verzamelen basis-info vanuit diverse invalshoeken

Pin It on Pinterest