Coördinator SDG 4 Alliantie
Giuseppe van der Helm
giuseppe@lerenvoormorgen.org

SDG 4 Alliantie – Kwaliteitsonderwijs

Ambitie voor 2019

In het werkplan van 2019 hebben we voor elke pijler onze ambities voor 2019 gedefinieerd. Zie hieronder een korte samenvatting: 

 • Netwerken: versterken en uitbreiden

We gaan actief nieuwe betrokkenen werven voor de netwerken, om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Dit gaan we onder andere doen door het organiseren van een landelijk evenement voor docenten en schoolleiders per onderwijslaag. Met groeiende netwerken zal ook de expertise binnen de groep toenemen, wat de helpdeskfunctie zal verbeteren. Hierdoor zullen als alliantie steeds beter worden in het beantwoorden van rondom SDG 4 op landelijk niveau. 

 • Doorbraakprojecten: samenwerken 

Er zijn dit jaar vier nieuwe doorbraakprojecten van start gegaan: een challenge over voedselverspilling voor het MBO, een coöperatieve ranking in het MBO, Spark the Movement (initiatief voor het verduurzamen van scholen in regio Friesland) en de OnderWijzer (een jongerenlobby voor het verduurzamen van het curriculum). Deze doorbraakprojecten zullen we begeleiden, waarbij samenwerking met diverse leden voorop staat. 

 • Pleitbezorging: curriculumherziening

Wat betreft pleitbezorging zullen we voornamelijk het vervolgstappen voor curriculum.nu goed in de gaten houden. We zullen met diverse leden bijeenkomen om onze krachten te bundelen. Ten eerste voor het vaststellen van de leerdoelen door de Tweede Kamer, en vervolgens voor het ondersteunen van scholen en docenten om het nieuwe curriculum te implementeren. 

 • Organisatie: uitbreiden en dwarsverbanden leggen

We zullen komend jaar nieuwe leden werven, maar ook dwarsverbanden leggen met samenwerkingspartners in andere sectoren. Dit gaan we onder andere doen door het intensiveren van onze contacten bij de andere tafels van DuurzaamDoor, waarbij we de relevantie van onderwijs voor deze tafels zullen concretiseren. Eenzelfde rol zouden we graag oppakken binnen de SDG Allianties, aangezien het onderwijs met alle doelen is verbonden.

Deelnemers SDG 4 Alliantie

Huidig

 • Aeres Hogeschool Wageningen
 • AOC Raad
 • Avans Hogeschool
 • DAREL Education
 • De Coöperatieve Samenleving
 • Duurzaam MBO
 • Duurzame PABO
 • Gemeenten Duurzame Ontwikkeling (GDO)
 • GLOBE Nederland
 • Greenpeace
 • Groene Generatie NL
 • GroenGelinkt
 • Het Groene Brein
 • Het Groene Brein Roots
 • Het Groene Bureau
 • IkcircuLEER
 • Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN)
 • Jongeren Milieu Actief (JMA)
 • Jonge Klimaatbeweging (JKB)
 • Katapult
 • LeAD GLocal
 • Naturalis
 • Netwerk Groene Groei
 • Nationale Jeugdraad (NJR)
 • O3-effect
 • Orange Hills Machinery
 • SME
 • Studenten voor Morgen
 • Time is Now Foundation
 • VVM sectie NME
 • Wereld Natuur Fonds

Toekomstig

We zijn continu bezig met het werven van nieuwe leden, dus kijk voor een actueel overzicht van onze leden op onze website. Komende periode zullen we onder andere inzetten op het direct betrekken van meer scholen en onderwijsinstellingen.

Plan van aanpak

De coöperatie Leren voor Morgen heeft een gezamenlijk werkplan voor drie jaar (2018-2021) en een apart jaarplan voor 2019. Dit kan als uitgangspunt worden genomen voor de SDG 4 Alliantie. 

Als partners in de coöperatie Leren voor Morgen zetten wij ons in voor het integreren van duurzame ontwikkeling in het onderwijs op alle niveaus, van peuter tot professional, binnen én buiten het onderwijssysteem. 

Daarbij benadrukken wij drie aspecten:

 • Het curriculum: naast theoretische vakkennis en praktisch vakmanschap, zijn ook de 21ste -eeuwse vaardigheden belangrijk. Het gaat dan onder andere om kritisch denken, probleem oplossen, systeemdenken en samenwerken. Het curriculum moet aanhaken bij actuele maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, circulaire economie, voedselzekerheid en de toenemende ongelijkheid.
 • Het leerproces: de algemene pedagogische omgang met de leerlingen en het didactisch handelen in relatie tot de leerstof. Gebruik het curriculum uit de omgeving om te leren, maak leerlingen bewust van de impact van hun keuzes, leer ze te reflecteren op hun handelen, breng ze ethisch bewustzijn bij. 
 • De fysieke leeromgeving: het schoolgebouw, het schoolterrein en de omgeving. Hierbij dient het eigen gebouw als een praktisch voorbeeld en kan samenwerking met bedrijven en lokale overheden de regionale aanpak van bijv. de energietransitie versnellen. 

We maken gebruik van de thema’s van de Sustainable Development Goals om invulling te geven aan het begrip duurzame ontwikkeling. We zien onderwijs namelijk als voorwaarde voor het slagen van alle andere 16 SDGs. Hierbij wordt de kwaliteit van onderwijs niet als een op zichzelf staand doel gezien, maar benaderd als een procesdoel voor het behalen van de andere doelen. 

Om werken aan deze missie door middel van vier speerpunten: 

 • Netwerken

Per onderwijslaag (PO/VO/MBO/HO) hebben we een netwerk opgezet om elkaar inspireren en ondersteunen bij het integreren van duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Deze netwerken zijn deels gebaseerd op bestaande netwerken (Duurzaam MBO, Duurzame PABO, etc.), maar soms ook nieuw. Individuen kunnen zich bij deze netwerken aanmelden om op de hoogte te blijven over recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaam onderwijs en om uitgenodigd te worden bij bijenkomsten. Vragen uit het onderwijsveld die binnenkomen in onze helpdesk worden grotendeels via de netwerken beantwoord. 

 • Doorbraakprojecten

Ieder jaar selecteren we een aantal doorbraakprojecten, waarbij meerdere leden samenwerken aan een landelijk project dat bijdraagt aan het verduurzamen van het onderwijs in Nederland. Deze projecten stimuleren de samenwerking tussen verschillende partijen, waardoor vaak waardevolle dwarsverbanden worden gelegd. 

 • Pleitbezorging

Deze pijler heeft als doel om meer aandacht en middelen te genereren voor leren voor duurzame ontwikkeling. Afgelopen jaar hebben bijvoorbeeld sterk ingezet op het leveren van gezamenlijke feedback tijdens de consultatieperiodes van curriculum.nu en hebben we een reactie ingediend op de nieuwe wet burgerschap. Ook bouwen we contacten op met kamerleden (bijvoorbeeld omdat ze SDG 4 hebben geadopteerd) en geven we op aanvraag advies over bepaalde kamervragen. 

 • Organisatie

Om landelijke samenwerking voor het behalen van SDG 4 te kunnen faciliteren is een infrastructuur nodig. Dit bestaat op dit moment uit ons CRM systeem voor het beheer van leden en netwerken, de website lerenvoormorgen.org, en de redactie van de coöperatie die best practices uit het (onderwijs)veld ophaalt en hier artikelen over schrijft om met een breed publiek te delen. 

Pin It on Pinterest