Coördinator SDG 15 Alliantie
Coenraad Krijger
Coenraad.Krijger@IUCN.nl

SDG 15 Alliantie – Leven op het Land

Ambitie voor 2019

 • Concrete opstart van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, inclusief werkzame structuur governance en coördinatie; plan van aanpak; acquisitie van bijdrage (in cash, in kind) t.b.v. realisatie. In 2019 zijn bottom-up provinciale coalities gestart die voor de eigen provincie een plan maken. Goed voorbeeld is Noord-Holland.
 • Formulering van gedeelde ambities en het identificeren van bottom-up best practices in verschillende sectoren t.b.v. biodiversiteitsbescherming, duurzaam gebruik, beheer en herstel. Deze vormen de inbreng van het Nederlandse maatschappelijk middenveld in de internationale besluitvorming, via de Nederlandse overheid (coördinator LNV).

Deelnemers SDG 15 Alliantie

Huidig

Het Deltaplan Biodviersiteitsherstel is een bottom-up samenwerkingsverband van leidende organisaties in: Nederlandse natuur- en milieuorganisaties (NGOs), kennisinstellingen, agrosector en financiële sector. Ook de Nederlandse overheid is betrokken, zij het op afstand en vooral in faciliterende zin. 

 • Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een initiatief van het Netherlands Ecological Research Network (NERN) in samenwerking met BoerenNatuur, Commonland, Duurzame Zuivelketen, Federatie Particulier Grondbezit, IUCN NL, LandschappenNL, LTO Nederland, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederaties, Royal Agrifirm Group, Rabobank, Stichting Natuur en Milieu, Unilever, Soorten NL, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds en Werkgroep Grauwe Kiekendief (zie bijgevoegde Verklaring van Driebergen).
  De trekkers (kwartiermakers) zijn: Natuurmonumenten, WNF, LTO Nederland, Rabobank, FNLI, Naturalis. Daaromheen is een brede alliantie van partijen die het initiatief actief steunen en deelnemen.
  Meer informatie: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/
 • Netherlands Non-state commitments to the post 2020 agenda for the Convention on Biological Diversity: dit betreft een nader te vormen alliantie van natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en lokale overheden om gezamenlijke ambities en plannen te maken t.b.v. de internationale afspraken over biodiversiteit na 2020 op de 15e Conference of Parties van de Convention on Biological Diversity (CBD) in China (nov 2020). De Rijksoverheid (LNV) ondersteunt het initiatief en is partner in het traject.

Toekomstig

 • Nader uit te breiden met andere organisaties uit andere sectoren, met name: natuurbeheer en –bescherming, bedrijfsleven (agrosector, bouwsector, off shore) en financiële sector (banken).

Plan van aanpak

 

 • Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een vernieuwende aanpak voor de grote uitdagingen rond de afname van biodiversiteit in Nederland, in het bijzonder het agrarisch landschap. De vernieuwing zit in een combinatie van een bottom-up aanpak door organisaties uit het veld en het overstijgen van de tot nog toe sterk gepolariseerde verhoudingen, gericht op gezamenlijke doelen. Daarbij wordt een innovatief leermechanisme gevolg ism de wetenschap (learning by doing). 

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft een doordachte en breed gedragen strategie. Zie onderstaand document voor de globale filosofie en aanpak. In december 2018 is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gelanceerd. In voorjaar 2019 worden zijn de plannen en organisatie nader uitgewerkt en is gewerkt aan acquisitie van de nodige financiering.

 • Netherlands Non-state commitments to the post 2020 agenda for the Convention on Biological Diversity

Voor dDe Alliantie op weg naar de post 2020 agenda voor de CBD wordt momenteel een plan van aanpak ontwikkeldheeft op 6 juni een breed bezochte startbijeenkomst gehad met vertegenwoordigers van onder andere: rijksoverheid, natuurorganisaties, bedrijfsleven, wetenschap. Hierin zijn de uitdagingen geïdentificeerd voor de Nederlandse inbreng in de CBD post 2020 agenda. Op basis hiervan zullen in najaar 2019 en 2020 verschillende actiesporen lopen gericht op de inbreng en bijdragen van verschillende sectoren: private sector, natuurorganisaties, en internationaal opererende organisaties. Eerstvolgende activiteit is gepland op de SDG Impact Day op 25 september (KIT, Amsterdam).

Pin It on Pinterest