SDG 8 Alliantie – Eerlijk Werk en Economische Groei

Coördinator SDG 8 Alliantie
Mariëtte Hamer
m.hamer@ser.nl
1. Wie zijn we

Huidig

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaaleconomische onderwerpen. Daarnaast betrekken SER-commissies veel organisaties bij de totstandkoming van adviezen of projecten. Dat kunnen bijvoorbeeld gemeenten zijn, natuur- en milieuorganisaties, patiëntenorganisaties of de Consumentenbond. Door een brede vertegenwoordiging van stakeholders in de raad streeft de SER naar draagvlak in de maatschappij voor zijn adviezen en projecten .

De Kroonleden in de SER zijn onafhankelijke deskundigen. Vaak zijn zij hoogleraren op economisch, financieel, juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied. Hun taak is het inbrengen van kennis en het behartigen van het algemeen belang. Tot de Kroonleden behoren ook vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau. De voorzitter van de SER is eveneens Kroonlid. Tenslotte worden jongere generaties vertegenwoordigd door het SER Jongerenplatform.

SER Jongerenplatform

Het SER Jongerenplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies over actuele thema’s. Dat heeft onder meer geleid tot het SER-rapport Hoge verwachtingen uit 2019. Daarnaast kan een commissie van de SER een bijdrage van het Jongerenplatform vragen bij specifieke adviestrajecten. Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal jongerenorganisaties: FNV Jong, CNV Jongeren, VCP Young Professionals, Jong Management, Jong AWVN, Nationale Jeugdraad (NJR), Landelijke studentenvakbond (LSVb), Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB), Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). De ambities van de SDG 8 Alliantie raken direct aan de leefwereld van jongeren. Het SER Jongerenplatform levert daarom graag een bijdrage aan de Alliantie.

Samenwerking Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De SER werkt in de Alliantie actief samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Toekomstig

De SDG 8 Alliantie is bezig om te kijken welke maatschappelijke organisaties aanvullend bij het werk van de SDG 8 Alliantie betrokken kunnen worden. Mocht jouw organisatie geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met info@ser.nl.

2. Waar staan we
3. Waar willen we heen

De SDG 8 Alliantie wil inzetten op een beperkt aantal onderwerpen om haar ambities te realiseren. Andere activiteiten, voortkomend uit de scoping studie, kunnen hier later aan worden toegevoegd. De eerste onderwerpen zijn Leven Lang Ontwikkelen, Nieuwkomers en Werk, Arbeidsomstandigheden en Diversiteit op de Werkvloer.

4. Hoe komen we daar

Nieuwkomers en Werk

Vluchtelingen met verblijfsvergunning mogen in Nederland gewoon aan het werk. In de praktijk is het voor statushouders vaak wel lastiger om een (fulltime) baan te vinden.

Om bij te dragen aan verbeterde kansen op werk voor mensen met een vluchtelingenachtergrond, worden in 2020 de volgende activiteiten uitgevoerd.

 • Actualiseren overzicht bijzondere initiatieven ten behoeve van statushouders in Nederland. De SER heeft een eigen website waar vele initiatieven op staan die statushouders aan werk of een andere vorm van participatie kunnen helpen. Het beheer en uitbouwen van deze website (waarop ook onderzoeks- en parlementaire informatie staat) vormt een van de activiteiten voor het komende jaar.
 • Deelname aan de Taskforce Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van SZW. Deze taskforce kent verschillende werkgroepen. De SER is als adviesorgaan verbonden aan dit overleg. Deelname impliceert het aandragen van input, werkbezoeken, reflectie op beleid en andere activiteiten.
 • Het ministerie wil n.a.v. een SER-verkenning van vorig jaar (Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers) samen met sociale partners het verspreiden van succesvolle initiatieven ten behoeve van nieuwkomers ter hand nemen. Beide partijen zullen hier vanuit een eigen verantwoordelijkheid een bijdrage aan leveren. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke agenda.
 • Inventariseren en documenteren van de arbeidsmarktproblematiek van statushouders, inclusief kennis over beleidsopties in binnen- en buitenland. In dit kader zullen ook de gevolgen van de huidige crisis voor integratie door werk worden meegenomen. De verkregen kennis vindt zijn weg naar o.a. de website, publicaties en verkenningen. Bovendien wordt er door het secretariaat actief aan relatiebeheer gedaan met vele maatschappelijk organisaties, adviesorganen en beleidsdirecties.

Leven Lang Ontwikkelen

De wereld om ons heen verandert snel. Er vinden grote transities plaats op de arbeidsmarkt en organisaties, werkgevers en werknemers moeten zich blijven ontwikkelen zodat we de uitdagingen van de toekomst aan kunnen. Investeren in leven lang ontwikkelen (LLO) is belangrijk om te voorkomen dat mensen werkloos raken en om snel de overstap te kunnen maken naar ander werk. Een lerende cultuur in bedrijven en organisaties laat mensen beter tot hun recht komen en draagt bij aan duurzaam werk voor iedereen, inclusief jongeren en personen met een handicap.

De Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen van de SER werkt aan een sterkere leercultuur door partijen te verbinden, te inspireren met goede voorbeelden, kennis te delen en knelpunten op te halen en te agenderen.

Er is een groeiend netwerk van zo’n 20 regionale en sectorale initiatieven gericht op LLO, die op thema’s van elkaar leren (zie voor een overzicht hier). Op de website van de SER worden verder goede voorbeelden getoond van plekken waar leren al vanzelfsprekend is. Daarmee kunnen anderen zich laten inspireren en kunnen nieuwe samenwerkingen ontstaan. De Actie-agenda brengtmensen met elkaar in contact en helpt om kennis uit te wisselen. Dat gebeurt met bijeenkomsten eneen online community. Ook is er informatie over mogelijkheden in de wet- en regelgeving. In 2019 is een advies uitgebracht over knelpunten voor LLO vanuit de sociale zekerheid, zie hier.

Met het netwerk van stakeholders zet de Actie-agenda LLO zich in voor de volgende doorbraken.

 • Een herkenbare en toegankelijke dienstverlening voor LLO, zodat mensen weten waar zij terecht kunnen met vragen over hun loopbaan en ontwikkeling, ook voor doelgroepen als lager opgeleiden.
 • Meer aandacht voor vaardigheden op de arbeidsmarkt, zodat naast diploma’s en werkervaring ook de vaardigheden en competenties van mensen beter zichtbaar worden. Dat maakt wisselen van baan en vinden van de juiste scholing makkelijker.
 • Een duidelijke rol voor LLO bij transities op de arbeidsmarkt, met name in het Klimaatakkoord.
 • Versterken van eigen regie bij het individu; zelfregie is een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van een lerende cultuur. Het gaat daarbij onder meer om het voelen van de noodzaak om te blijven ontwikkelen, de motivatie, de mogelijkheid en bereidheid om in actie te komen en dat door te zetten. Het versterken van leren op de werkplek is hierbij een belangrijk aandachtspunt.
 • Versterken van digitale geletterdheid, zodat ook mensen met beperkte basisvaardigheden mee kunnen komen in de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Arbeidsomstandigheden

Het Arboplatform van de SER is een centraal informatiepunt over gezond en veilig werken. Het platform biedt informatie en advies, stimuleert kennisuitwisseling en biedt inspirerende voorbeelden uit verschillende sectoren. Op het Arboplatform kunnen werkgevers, werknemers en arbodeskundigen terecht voor praktische ondersteuning, onder andere door middel van handreikingen, bij het ontwikkelen van goed arbobeleid of bijvoorbeeld het maken van een eigen arbocatalogus. Er is informatie te vinden over onderwerpen als gevaarlijke stoffen, bedrijfshulpverlening en psychosociale arbeidsbelasting. Verder zijn op het Arboplatform alle adviezen te vinden die door de SER zijn uitgebracht op het terrein van gezond en veilig werken en wordt er aan werkgevers, werknemers en arbodeskundigen de mogelijkheid geboden om vragen te stellen over gezond en veilig werken. Een belangrijke activiteit binnen het dossier Arbeidsomstandigheden is advies en informatieversterking over de grenswaarden van gevaarlijke stoffen op het werk. In dit verband worden in 2020 de volgende activiteiten uitgevoerd.

 1. Databank Grenswaarden wordt geactualiseerd
 2. Richtlijn voor onderzoek naar haalbaarheid van een voorgestelde grenswaarde wordt verbeter
 3. Haalbaarheidstoetsen grenswaarden voor isocyanaten, sojameelstof, arseen en –verbindingen en 1,2-dichloorethaan.

Diversiteit op de werkvloer

Naar aanleiding van het SER-advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling heeft het Kabinet steun verleend aan de aanbeveling en het initiatief van de SER voor een ondersteunende infrastructuur voor gender en culturele diversiteit. De invulling daarvan  wordt samen met ministeries en andere betrokken partijen uitgewerkt.

Dit initiatief biedt mogelijkheden om activiteiten en organisaties die zich nu en in de toekomst bezighouden met diversiteit met elkaar te verbinden en samenwerking te bevorderen. De bedoelde infrastructuur dient om diversiteit en inclusie op de werkvloer te agenderen, te stimuleren, te monitoren en kennis over diversiteit en inclusie verder te ontwikkelen, en bedrijven te ondersteunen bij hun diversiteitsbeleid.

Binnen de SER wordt nu gewerkt aan de nadere invulling en vormgeving van deze ondersteunende brede infrastructuur. Enkele voorbeelden:

 • verkenning van de mogelijkheden om de bestaande database met topvrouwen uit te breiden met multicultureel talent;
 • verkenning van de mogelijkheden om de streefcijfers en plannen van aanpak van de grote vennootschappen voor de bevordering van genderdiversiteit te gaan monitoren;
 • het bevorderen van de samenwerking tussen partijen die zich bezighouden met diversiteit.
5. Hoe is de voortgang

De alliantie wil SDG 8 verwezenlijken door aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei te bevorderen, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. In Nederland ziet de alliantie de meeste kansen op de volgende thema’s.

• Voor 2030 volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde (subdoel 8.5).

• Voor 2020 aanzienlijke reductie van het aantal jongeren die niet aan het werk zijn of geen onderwijs of opleiding volgen (subdoel 8.6). Hier ligt ook een relatie met het ontwikkelen van een strategie voor werkgelegenheid van jongeren (subdoel 8.b).

• Arbeidsrechten beschermen en een veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, dus ook migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en mensen in precaire werkomstandigheden (subdoel 8.8).

Daarnaast onderzoekt de alliantie in hoeverre SDG 8 in Nederland is gerealiseerd en waar, en welke aanvullende acties nodig zijn om waardig werk en economische groei verder te bevorderen.

Naast bovenstaande thema’s werkt de alliantie uiteraard aan veel andere thema’s die een bijdrage leveren aan subtargets. Zo werkt de SER bijvoorbeeld met veel verschillende partijen samen aan de convenanten voor internationaal MVO, waar mede ingezet op het bestrijden van gedwongen arbeid, moderne slavernij en kinderarbeid (subtarget 8.7).

Pin It on Pinterest