SDG 8 Alliantie – Eerlijk Werk en Economische Groei

Coördinator SDG 8 Alliantie
Mariëtte Hamer
m.hamer@ser.nl
1. Wie zijn we

Huidig

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaaleconomische onderwerpen. Daarnaast betrekken SER-commissies veel organisaties bij de totstandkoming van adviezen of projecten. Dat kunnen bijvoorbeeld gemeenten zijn, natuur- en milieuorganisaties, patiëntenorganisaties of de Consumentenbond. Door een brede vertegenwoordiging van stakeholders in de raad streeft de SER naar draagvlak in de maatschappij voor zijn adviezen en projecten .

De Kroonleden in de SER zijn onafhankelijke deskundigen. Vaak zijn zij hoogleraren op economisch, financieel, juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied. Hun taak is het inbrengen van kennis en het behartigen van het algemeen belang. Tot de Kroonleden behoren ook vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau. De voorzitter van de SER is eveneens Kroonlid. Tenslotte worden jongere generaties vertegenwoordigd door het SER Jongerenplatform.

SER Jongerenplatform

Het SER Jongerenplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies over actuele thema’s. Dat heeft onder meer geleid tot het SER-rapport Hoge verwachtingen uit 2019. Daarnaast kan een commissie van de SER een bijdrage van het Jongerenplatform vragen bij specifieke adviestrajecten. Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal jongerenorganisaties: FNV Jong, CNV Jongeren, VCP Young Professionals, Jong Management, Jong AWVN, Nationale Jeugdraad (NJR), Landelijke studentenvakbond (LSVb), Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB), Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). De ambities van de SDG 8 Alliantie raken direct aan de leefwereld van jongeren. Het SER Jongerenplatform levert daarom graag een bijdrage aan de Alliantie.

Samenwerking Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De SER werkt in de Alliantie actief samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Toekomstig

De SDG 8 Alliantie is bezig om te kijken welke maatschappelijke organisaties aanvullend bij het werk van de SDG 8 Alliantie betrokken kunnen worden. Mocht jouw organisatie geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met info@ser.nl.

2. Waar staan we
3. Waar willen we heen

De SDG 8 Alliantie wil inzetten op een beperkt aantal onderwerpen om haar ambities te realiseren. Andere activiteiten, voortkomend uit de scoping studie, kunnen hier later aan worden toegevoegd. De eerste onderwerpen zijn Leven Lang Ontwikkelen, Nieuwkomers en Werk, Arbeidsomstandigheden en Diversiteit op de Werkvloer.

4. Hoe komen we daar

Nieuwkomers en Werk

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning mogen in Nederland gewoon aan het werk. In de praktijk is het voor statushouders vaak wel lastig om een (fulltime) baan te vinden. Om bij te dragen aan verbeterde kansen op werk voor mensen met een vluchtelingenachtergrond, zijn in 2021 de volgende activiteiten uitgevoerd.

  • Actualiseren overzicht bijzondere initiatieven voor statushouders in Nederland. De SER heeft een eigen website waar veel initiatieven op staan die statushouders aan werk of een andere vorm van participatie kunnen helpen..
  • Deelname aan de Taskforce Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van SZW. Deze taskforce kent verschillende werkgroepen. De SER is actief betrokken bij de VIA-werkgroepen ‘Werkgevers’ en ‘Arbeidstoeleiding’, levert daar input in overleg met sociale partners en draagt bij . aan een toekomstagenda.
  • Het ministerie van SZW wil als vervolg op een SER-verkenning uit 2020 (Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers) samen met sociale partners het verspreiden van succesvolle initiatieven voor nieuwkomers ter hand nemen. Beide partijen zullen hier vanuit een eigen verantwoordelijkheid een bijdrage aan leveren. De SER heeft samen met het ministerie van SZW een inventarisatie uitgevoerd van een groot aantal leerwerktrajecten voor nieuwkomers. Hierin is nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden voor opschaling.
  • Inventariseren en documenteren van de arbeidsmarktproblematiek van statushouders, inclusief kennis over beleidsopties in binnen- en buitenland. In dit kader zullen ook de gevolgen van de huidige crisis voor integratie door werk worden meegenomen. De verkregen kennis vindt zijn weg naar o.a. publicaties en verkenningen. Bovendien wordt er door de SER actief aan relatiebeheer gedaan met vele maatschappelijk organisaties, adviesorganen en beleidsdirecties.

 Leven Lang Ontwikkelen

De wereld om ons heen verandert snel. Er vinden grote transities plaats op de arbeidsmarkt. Organisaties, werkgevers en werknemers moeten zich blijven ontwikkelen, zodat we de uitdagingen van de toekomst aan kunnen. Investeren in leven lang ontwikkelen (LLO) is belangrijk om te voorkomen dat mensen werkloos raken en om snel de overstap te kunnen maken naar ander werk. Een lerende cultuur in bedrijven en organisaties laat mensen beter tot hun recht komen en draagt bij aan duurzaam werk voor iedereen, inclusief jongeren en personen met een handicap.

De Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen van de SER werkt aan een sterkere leercultuur door partijen te verbinden, te inspireren met goede voorbeelden, kennis te delen en knelpunten op te halen en te agenderen.

Er is een groeiend netwerk van zo’n 30 regionale en sectorale initiatieven gericht op LLO, die op thema’s van elkaar leren (zie een overzicht ). Op de website van de SER worden verder goede voorbeelden getoond van plekken waar leren al vanzelfsprekend is. Daarmee kunnen anderen zich laten inspireren en kunnen nieuwe samenwerkingen ontstaan. De Actie-agenda brengt mensen met elkaar in contact en helpt om kennis uit te wisselen. Dat gebeurt met bijeenkomsten, een online community en door het uitbrengen van kennisdocumenten en adviezen. Er zijn onder meer publicaties uitgebracht over het belang van leven lang ontwikkelen in de crisisaanpak (zie hier), over het versterken van eigen regie bij leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (zie hier) en over het belang van een meer op skills gerichte arbeidsmarkt (zie hier).

Met het netwerk van stakeholders zet de Actie-agenda LLO zich in om de leercultuur verder te versterken.

Arbeidsomstandigheden (Arbo)

Het SER Arboplatform is het centrale informatiepunt van de SER en de Stichting van de Arbeid over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen op het platform terecht voor al hun arbovraagstukken.

Het Arboplatform:

De inhoud van het Arboplatform komt tot stand in samenwerking met werkgeversorganisaties, vakbonden en ministeries.

Je kunt vragen met betrekking tot  gezond en veilig werken ook rechtstreeks stellen aan het SER Arboplatform

Diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt

In 2020 is het SER-programma Diversiteit en Inclusie ontwikkeld en zijn de activiteiten van Stichting Topvrouwen en Diversiteit in Bedrijf onderdeel geworden van de SER. De komende tijd worden de verschillende activiteiten van het programma nauwer op elkaar afgestemd en in lijn gebracht met de rapportage en monitoring van genderdiversiteit en daarbij behorende ondersteuning van bedrijven.

Een belangrijke aanleiding voor dit programma is de implementatie van het advies Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling. Voor het beleid specifiek gericht op bevordering van genderdiversiteit in de top, heeft de SER in het advies aangegeven om in een overleg met betrokken partijen en betrokken ministeries een passende infrastructuur te realiseren. Doel daarvan is bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van een effectief en succesvol diversiteits- en inclusiebeleid. Het kabinet heeft aan de SER gevraagd deze nieuwe infrastructuur op te bouwen en de huidige versnippering tegen te gaan.

De ambitie van het SER-programma Diversiteit en Inclusie is erop gericht de diversiteit in onze samenleving en binnen het bedrijfsleven te bevorderen. Daartoe ondersteunt de SER bedrijven en organisaties bij het vormgeven van effectief diversiteitsbeleid door bijvoorbeeld het bieden van praktische kennis, een netwerk en charters. Ook biedt de SER een talentenbank met topvrouwen waar organisaties die een lid zoeken voor een bestuur of raad van commissarissen uit kunnen putten. Deze database zal in de toekomst uitgebreid worden met multicultureel talent.

Daarnaast krijgt de SER vanuit het wetsvoorstel Evenwichtige verdeling van de zetels over m/v de taak om genderdiversiteit te monitoren en de resultaten van bedrijven zichtbaar te maken. Het wetsvoorstel zet in op meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Naast het zogeheten ingroeiquotum zijn grote vennootschappen verplicht om zelf streefcijfers en plannen van aanpak op te stellen voor meer diversiteit in de raad van bestuur (rvb), raad van commissarissen (rvc) en de subtop. Belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is een jaarlijkse rapportage van bedrijven aan de SER over de m/v-samenstelling van de rvb, rvc en subtop, de streefcijfers en over de maatregelen die zij nemen om het streefcijfer te realiseren. Deze informatie moet eenvoudig op te leveren zijn voor bedrijven en gemakkelijk toegankelijk zijn voor publiek, medewerkers, aandeelhouders en overheid.

De SER streeft met dit programma ernaar om een fundamentele basis te bieden voor bedrijven om van gender en culturele diversiteit écht werk te maken en versnelling te realiseren.

5. Hoe is de voortgang

De alliantie wil SDG 8 verwezenlijken door aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei te bevorderen, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. In Nederland ziet de alliantie de meeste kansen op de volgende thema’s.

• Voor 2030 volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde (subdoel 8.5).

• Voor 2020 aanzienlijke reductie van het aantal jongeren die niet aan het werk zijn of geen onderwijs of opleiding volgen (subdoel 8.6). Hier ligt ook een relatie met het ontwikkelen van een strategie voor werkgelegenheid van jongeren (subdoel 8.b).

• Arbeidsrechten beschermen en een veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, dus ook migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en mensen in precaire werkomstandigheden (subdoel 8.8).

Daarnaast onderzoekt de alliantie in hoeverre SDG 8 in Nederland is gerealiseerd en waar, en welke aanvullende acties nodig zijn om waardig werk en economische groei verder te bevorderen.

Naast bovenstaande thema’s werkt de alliantie uiteraard aan veel andere thema’s die een bijdrage leveren aan subtargets. Zo werkt de SER bijvoorbeeld met veel verschillende partijen samen aan de convenanten voor internationaal MVO, waar mede ingezet op het bestrijden van gedwongen arbeid, moderne slavernij en kinderarbeid (subtarget 8.7).

Pin It on Pinterest