SDG 5 Alliantie – Gendergelijkheid

Alliantiecoördinator SDG 5
Emma Lok (nationaal)
emma@womeninc.nl

Laila Ait Baali (internationaal)
l.aitbaali@wo-men.nl

 

1. Wie zijn we

De SDG 5-alliantie bestaat uit diverse organisaties die samenwerken om gendergelijkheid te realiseren, nationaal en internationaal.

  • Emma Lok (Directeur strategie & communicatie bij WOMEN Inc.) is de alliantiecoördinator van SDG 5 en coördineert de Nederlandse implementatie van SDG 5 in nationaal beleid.
  • Laila Ait Baali (Directeur WO=MEN) is coördinator van de Nederlandse implementatie van SDG 5 in internationale context.

Naast WOMEN Inc. en WO=MEN werken nog andere partijen mee aan SDG 5: Atria, Movisie, NVR, Bureau Clara Wichman, Emancipator, het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, Rutgers, Stichting voor Werkende Ouders, VDRS, Talent naar de Top, Topvrouwen.nl, Topvrouw van het jaar en Equileap.

Over WO=MEN Dutch Gender Platform:

Komt namens Nederland op voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes in al hun genderidentiteiten. Het is een ledenplatform waar 50 organisaties en 120 professionals bij zijn aangesloten. Gezamenlijk zetten zij zich in voor gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen, ongeacht seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Over WOMEN Inc.:

WOMEN Inc. is een belangenorganisatie die emancipatie in Nederland versnelt. De organisatie streeft naar een samenleving met gelijke kansen voor mannen en vrouwen, oftewel voor iedereen, ongeacht gender of sekse. Met het grote agenderende netwerk – van landelijke tot lokale overheden, ambassadeurs, bedrijven, instellingen en kennisinstituten – voert Women Inc. campagnes om hier aandacht voor te krijgen en verandering te realiseren. Ook doen ze onderzoek, delen ze kennis en organiseren ze bijeenkomsten en workshops, om de kansen van vrouwen te vergroten.

2. Waar staan we

Veel Nederlanders hebben het beeld dat Nederland het goed doet als het gaat om gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Dat is helaas niet het geval. Internationaal gezien lopen we in Nederland juist enorm achter. Nederland staat op de 38ste plek van de Gender Gap index van het World Economic Forum.* Dat is 11 plaatsen lager dan onze positie in 2018.

Genderongelijkheid is het grootst op de thema’s: Geld, Werk, Gezondheid en Beeldvorming. Wat betekent dat concreet? Vrouwen verdienen nog altijd 14 procent minder dan mannen (in Nederland). Betaald werk en onbetaalde zorg worden ongelijk verdeeld terwijl de wensen van vrouwen en mannen vaak anders zijn. Ondanks wettelijke streefcijfers is er nog lang geen sprake van genderdiversiteit in besluitvormende posities. Daarnaast leven vrouwen in slechtere gezondheid dan mannen, omdat de gezondheidszorg grotendeels is gebaseerd op het mannenlichaam en komt genderstereotypering in de media nog veel voor.  Kortom, dat moet veranderen.

*Het Global Gender Gap Report is een tweejaarlijks verslag over de stand van zaken inzake gendergelijkheid in meer dan 150 landen en wordt uitgevoerd door het World Economic Forum.

3. Waar willen we heen

Onze ambitie voor 2030: Nederland in de top 10 van het Global Gender Gap Report, voor wat betreft de regio West-Europa en Noord-Amerika.

Wat betekent dat concreet?

Ons doel is dat meisjes en vrouwen in 2030 kunnen rekenen op:

  • een arbeidsmarkt met gelijk speelveld (zonder loonkloof en belemmeringen);
  • gezondheidszorg op maat, met oog voor m/v verschillen;
  • representatieve media en onderwijs, vrij van stereotypen.
  • Vrouwen moeten kunnen rekenen op seksuele en reproductieve rechten en gezondheid en gendergerelateerd geweld moet voorkomen en bestreden worden.

Een gendersensitieve overheid die haar beleid aanpast op het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

4. Hoe komen we daar

SDG 5 is zowel een doel als een middel om de mensen, organisaties en de politiek/overheid zo te versterken dat gendergelijkheid en vrouwenrechten kunnen floreren,  internationaal en nationaal.

Om daadwerkelijk structurele verandering te realiseren op het gebied van gendergelijkheid, hebben we een aanpak op drie niveaus: macro, meso en micro. Alleen indien dit strategisch samenkomt, kunnen oorzaken aangepakt worden en is er sprake van systeemverandering.

·       Op macroniveau betreft het landelijke maatregelen of lokaal beleid vanuit politiek en overheid;

·       Op mesoniveau gaat het om verandering bij werkgevers, professionals en instituten;

·       Op microniveau gaat het over verandering bij het brede publiek, de burgers.

Per thema wordt een vertaling gemaakt naar deze niveaus, met een eigen probleemanalyse en gewenste structurele oplossing.

5. Hoe is de voortgang

Samen met onze leden, samenwerkingspartners en organisaties in het bedrijfsleven en onderwijs zijn er concrete stappen gezet om doorbraken te realiseren en gelijke (machts-) verhoudingen tussen vrouwen en mannen te realiseren, zowel internationaal als nationaal. 

Zo is er in Nederland 12 miljoen euro vrijgemaakt voor onderzoek naar genderverschillen in de gezondheidszorg. De Tweede Kamer stemde in 2019 voor het vrouwenquotum voor Raden van Commissarissen. Een ander historische mijlpaal was op 1 juli 2020, toen het partnerverlof met 5 weken werd verlengd tegen 70% doorbetaling van het loon.

Om op de lange termijn gendergelijkheid te realiseren, hebben we in 2020 het 6-puntenplan ‘Stem Gendergelijkheid’ geformuleerd, ondersteund door meer dan 30 partners, dat we op 3 maart 2020 aan de politiek hebben overhandigd om aan te pakken in Nederland. Hiermee roepen we politieke partijen op om dit in hun verkiezingsprogramma’s voor 2021 op te nemen. Samen met Atria maakten we de gendergelijkheid checklist voor de verkiezingsprogramma-commissies.

Daarnaast roepen we Nederlanders op om hun stem te laten horen en het ‘Stem Gendergelijkheidpuntenplan te ondertekenen.

Voor organisaties ontwikkelde WO=MEN afgelopen jaar een Genderscan om te checken hoe het gesteld is met gendergelijkheid in de organisatie en welke stappen er nog genomen moeten worden. Doe de scan hier.

In 2021 zetten we ons als alliantie in voor doorbraken rond de thema’s gendersensitieve zorg, gelijke beloning voor gelijk werk en de combinatie van werk en zorg. Dit doen we onder meer door een initiatiefnota en een initiatiefwet over deze onderwerpen te steunen.

Pin It on Pinterest