SDG 3 Alliantie – Goede Gezondheid en Welzijn

Alliantiecoördinatoren SDG 3

Lindy van Vliet
L.v.Vliet@kit.nl

Karen van Ruiten
karen.van.ruiten@allesisgezondheid.nl

1. Wie zijn we

De twee coördinatoren van de SDG 3-alliantie zijn:

Deelnemers SDG 3 Alliantie:

We werken met een kopgroep van trekkende partijen, bestaande uit sleutelfiguren op het gebied van gezondheid:

 1. KIT Royal Tropical Institute
 2. Alles is Gezondheid
 3. International Federation of Medical Students Associations – NL (IFMSA-NL)
 4. Wemos als vertegenwoordiger van het informele Global Health-netwerk in Nederland
 5. Sharenet International, kennisplatform op Seksuele en Reproductieve Gezondheid
 6. Task Force Health Care, netwerk op MKB werkzaam in global health
 7. Nederlandse Vereniging voor Tropen Geneeskunde (NvTG)
 8. Netwerk Research voor Global Health

Via de bovenstaande partijen en via open communicatie en invitatie hopen wij een mix van stakeholders aan de alliantie te verbinden, zoals:

 • Private sector (incl. social entrepreneurs)
 • Kennisinstituten en wetenschap
 • Zorgorganisaties
 • Ngo’s
 • Overheid
 • Onderwijsinstellingen
 • (Toekomstige) zorgprofessionals
 • Geïnteresseerde en actieve burgers
2. Waar staan we

Hoewel Nederland op vele gezondheidsthema’s goed scoort, zijn niet alle trends positief in eigen land. De CBS Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals (mei 2020) laat zelfs een lichte daling zien in de ‘brede welvaart’ met betrekking tot gezondheid. Die wordt veroorzaakt door een verslechterende obesitastrend en een relatief middelmatige verwachting van gezonde levensjaren (op Europees niveau). Ook op het gebied van mentale gezondheid scoort Nederland minder goed dan voorheen. Daarnaast heeft de COVID-19-pandemie de verhouding verder op scherp gezet – hoewel het gezondheidssysteem de initiële schok heeft kunnen pareren zijn zwakke plekken blootgelegd.

De rapportage biedt weinig specifieke handvatten op de Nederlandse inzet op SDG 3 in midden en lage inkomenslanden. Traditioneel zit die voornamelijk op Seksuele en Reproductieve Rechten en Gezondheid. Het belang van globale gezondheid en internationale samenwerking wordt gelukkig steeds meer benadrukt, uit solidariteitsprincipe maar ook zeker uit (door COVID-19 steeds meer erkend) eigenbelang. De uitdagingen in veel lage en midden inkomenslanden rond overdraagbare en niet-overdraagbare aandoeningen zijn immens, maar grotendeels behandelbaar – mits afdoende middelen worden gemobiliseerd, samenwerkingsverbanden worden versterkt en governance structuren worden gewaarborgd. Nederlandse organisaties en overheid kunnen een belangrijke ondersteunende rol spelen in het behalen van de doelen in zowel nationale als mondiale context, specifiek op een aantal zaken waar minder aandacht en – gezien de SDG 3-trends – grote noodzaak voor is zoals mentale gezondheid en niet-overdraagbare aandoeningen.

Gelukkig zijn er veel initiatieven op lokaal, nationaal en internationaal niveau waar Nederlandse organisaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Een meer integraal en coherent overheidsbeleid, om de verbanden tussen gezondheid en andere issues hier en internationaal te verbinden, is gewenst. Hoewel reeds bijzonder actief, zijn er ook genoeg mogelijkheden om meer focus te krijgen onder maatschappelijke partijen door hen nauwer met elkaar te verbinden.

3. Waar willen we heen

Binnen de alliantie streven wij naar het breed ondersteunen van het behalen van SDG 3. De alliantie ziet, zeker gezien de COVID-19-crisis, veel mogelijkheden om een bredere visie t.a.v. gezondheid, waarbij preventie een grotere rol speelt, voor het voetlicht te krijgen. Daarnaast willen we concrete stappen zetten om de SDG 3-doelstellingen en subtargets te halen.

Actie zal plaatsvinden op een drietal concrete kansen:

 1. Gezondheidswerkers voor de toekomst:

Integratie van Global health concepten in het onderwijs curriculum van gezondheidsopleidingen

 1. SDG 3: alle targets
 2. SDG 4: target 4.3 (toegang tot kwalitatief hoger onderwijs)
 1. Gezonde toekomst op een gezonde planeet

Aanname van het concept Planetary Health Diet door Nederlandse voedselautoriteiten en (internationaal opererende) stakeholders

 1. SDG 3: targets 3.3, 3.4 en 3.5 (afname overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten en afname misbruik van verslavende middelen)
 2. SDG 13: target 13.2 en 13.3 (meer maatregelen en bewustwording op klimaatverandering)
 3. SDG 2: targets 2.4 en 2.5
 1. Jong en Gezond van Geest:

Meer coördinatie en aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren in Nederlands en Internationaal beleid en lokale initiatieven.

 1. SDG 3: target 3.4 en 3.5 (daling van niet-overdraagbare ziekten en bevordering van mentale gezondheid, afname van misbruik verslavende middelen)
 2. SDG 8: target 8.6 (daling van jeugdwerkloosheid)
 3. SDG 10: target 10.2 (sociale en economische inclusie)

Individuen en organisaties kunnen zich aansluiten bij de alliantie door bij te dragen aan een van de drie kansen.

4. Hoe komen we daar
 1. Integratie van global health in het curriculum van gezondheidsopleidingen
  2025: opleidingen integreren in globale gezondheidvakken, procentuele toename van het aantal onderwijsmodules op global health in verschillende opleidingen t.o.v. 2020
  2030: global health en bredere SDG-thematiek geïntegreerd in nationale richtlijnen
 1. Aanname van concept van Planetary Health en Planetary Health Diet
  2025: Voedingscentrum biedt specifieke richtlijnen aan voor een planetary health diet. Grote bedrijven in Nederlandse voedselsector bieden actief producten aan onder de vlag van planetary health (% stijging in aanbod t.o.v. 2020)
  2030: richtlijnen worden door de meerderheid van de bevolking gevolgd, wat zich uit in een ander meetbaar consumptiepatroon (middels aanbod supermarkten)
 1. Meer coördinatie en lokale initiatieven op mentale gezondheid
  2025: jongeren en jong-volwassenen in Nederland (12-25 jaar), met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen, beschikken over de juiste informatie en voorlichting zodat zij hun mentale gezondheid zelf kunnen bevorderen en daar indien nodig hulp bij krijgen
  2030: alle Nederlandse jongeren (12-25 jaar) voelen zich mentaal gezond

Breder zet de alliantie zich in voor (vernieuwende) manieren om de financiering van gezondheidssystemen te organiseren.

5. Hoe is de voortgang

Global health in het curriculum van gezondheidsopleidingen:

 1. Inventarisatie huidig Global Health onderwijs
  • Vragenlijst opstellen
  • Contact NVTG, onderwijscoördinatoren global health-vakken
 1. Het belang van GH-onderwijs onder de aandacht te brengen bij medische studenten en zorgprofessionals
  • Organiseren van 1 à 2 events
  • Schrijven van minimum van 1 à 2 opinie artikelen
 1. Global Health Education verweven en verbeteren in het medisch curriculum
  • Vormen van een netwerk van GH-onderwijs-organisaties
  • Een kader voor inhoud en competenties opstellen en aanbieden aan de faculteiten

Planetary health:

 1. Publieke awareness (door kunst en social media-campagne)
  • Link Corona – planetary health – eigen lifestyle (o.a. diet)
 2. Verbinden van gezondheidssector met duurzaamheid/milieusector
  • In het kader van pandemie
  • In het kader van het planetary health diet
 3. Beleidsverandering/aandacht van beleidsmakers (eiwittransitie, steden, suiker, pandemie voorkomen)
  • Aandacht voor bij ministeries (o.a. LNV)
  • Aansluiten bij lokaal beleid Amsterdam (Doughnut economie)

Mental health:

 1. Zoveel mogelijk partners laten aansluiten bij Missie Mentaal
 2. Website bouwen
 3. Lanceringsevenement (online + op termijn weer live)
 4. Content creëren met o.a. De Jeugd van Nu om de vraag te beantwoorden: hoe ziet een mentaal gezonde samenleving eruit, het utopia, en hoe kunnen we daar samen aan werken?

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken zullen we capaciteit uitbreiden en optimaal benutten voor:

Bouwen van offline-communities per kans

 • Actief partijen per kans uitnodigen
 • Organiseren van meet-ups
 • Vanuit kansrijke verbindingen actie bewerkstelligen

Aanmaken van een brede SDG3 online-community

 • Learning community via LinkedIn
 • Communicatie van kansen, projecten, kennis en nieuws via Instagram, LinkedIn, Facebook en de SDG Nederland-website

Pin It on Pinterest