SDG 17 Alliantie – Partnerschap om Doelstellingen te Behalen

Alliantiecoördinator SDG 17 
Judith Maas – per 1/9/21
judith@sdgnederland.nl

1. Wie zijn we

De coördinator van de SDG 17 Alliantie is Maresa Oosterman, directeur van SDG Nederland.

De SDG 17 Alliantie is langs verschillende lijnen georganiseerd:

 • SDG Allianties: dit zijn allianties rond elk van de 17 SDG’s (en dus ook rond SDG 17 zelf). De coördinatoren van deze allianties komen regelmatig bij elkaar.
 • SDG Stuurgroep: hierin zijn branches vertegenwoordigd, via vertegenwoordigers van in totaal tien koepels, van bedrijven, maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, rijks- en decentrale overheden, gemeenten, financiële instellingen, filantropie, onderwijs- en kennisinstellingen.
 • SDG Community: hierin staan alle organisaties die aan de SDG’s willen bijdragen. Zij hebben getekend voor het SDG Charter (tot mei 2020)/de SDG Nederland-visie (na mei 2020). Dit zijn er rond de 1.000 en dit aantal is groeiende.
 • SDG Brede Beweging: deze bestaat uit burgers, in aanvulling op de organisaties die meedoen. We zoeken hen op in het land, met de SDG Stedentrip. Hun verhalen worden opgetekend door OneWorld, onder de rubriek Goalgetters.
2. Waar staan we

Er is een gestructureerd netwerk van organisaties die aan de SDG’s werken en dat ook samen willen doen. Burgers worden hier sinds kort ook bij betrokken.

Waar we staan voor SDG 17, ten opzicht van andere EU landen, is niet erg duidelijk. De meeste ‘targets’ voor SDG 17 zijn volgens het CBS niet goed te meten. Waar deze wel te meten zijn, scoort Nederland relatief goed (ten opzichte van andere EU-landen). Voor het niveau van de financiële bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking scoort Nederland vrij goed, ook al wordt de norm niet gehaald. De broeikasgasvoetafdruk van Nederland in het buitenland neemt sterk toe, maar het CBS geeft niet aan hoe dit scoort in vergelijking met andere EU landen.

3. Waar willen we heen

Veel van de ‘targets’ onder SDG 17 gaan over ontwikkelingslanden en de rol van ontwikkelde landen daarbij. Die vallen vooral onder de verantwoordelijkheid van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel.

Het CBS wijst geen SDG 17-targets aan waar Nederland het slecht doet in vergelijking met andere landen, volgens het CBS omdat die er niet zijn of niet goed te meten.

Het CBS geeft wel aan dat de broeikasgasvoetafdruk voor Nederland sterk toeneemt. De coördinator zal dat oppakken in de vorm van een partnerschap (zie onder 4.)

Als SDG 17 Alliantie kiezen wij voor een focus op targets die het meest binnen onze invloedssfeer liggen en waar we zelf van vinden dat verbetering nodig en mogelijk is.

 • (17.13) De globale macro-economische stabiliteit versterken, ook via beleidscoördinatie en beleidscoherentie.
 • (17.14) Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling versterken.
 • (17.16) Het Globaal Partnerschap voor duurzame ontwikkeling versterken, aangevuld door partnerschappen met meerdere belanghebbenden (multi-stakeholderpartnerschappen) en kennis, expertise, technologie en financiële hulpmiddelen mobiliseren en delen met het oog op het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in alle landen, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden.
 • (17.17) Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.
 • (17.19) Tegen 2030 voortbouwen op bestaande initiatieven om metingen te ontwikkelen met betrekking tot de vooruitgang van duurzame ontwikkeling die kunnen dienen als aanvulling op het bruto binnenlands product, en de statistische capaciteitsopbouw ondersteunen in ontwikkelingslanden.

De ‘targets’ waar we ons op willen richten zijn onder de volgende noemers samen te vatten:

 1. Coherentie (‘target’ 17.13 en 17.14)
 2. Partnerschappen (‘target’ 17.16 en 17.17)
 3. ‘Beyond growth’ (‘target’ 17.19)

Zij zijn voorwaardelijk aan vele andere SDG’s.

4. Hoe komen we daar

Om aan deze ‘targets’ bij te dragen, willen we het onderstaande bereiken. Meer details staan onderaan in een bijlage.

1. Coherentie (‘target’ 17.13 en 17.14)

 • Een SDG Routekaart vanuit de maatschappij, waarin de lijnen van de verschillende SDG’s samen komen (elk jaar, tot er een kabinetsbreed plan is dat het kan vervangen, zie volgend punt). Hiervoor zijn de SDG Allianties en de SDG Stuurgroep nodig. De SDG 17 Coordinator zal dit coordineren.
 • Een kabinetsbreed plan om de SDG’s te realiseren in Nederland, en om er optimaal aan bij te dragen in het buitenland, via een inclusief en transparant proces, met inbreng van SDG Nederland. Streefjaar 2021. Hiervoor zijn we afhankelijk van het kabinet. SDG Nederland zal hiervoor lobbyen.
 • Het coherent bijdragen aan de SDG’s van alle beleid en instrumenten van de overheid, via inclusieve en transparantie consultaties. Streefjaar voor alle instrumenten: 2030. Hiervoor zijn we afhankelijk van opeenvolgende kabinetten. SDG Nederland zal dat duidelijk maken. Daarbij zet het zich als netwerk in voor de volgende transities, streefjaar 2025:
 1. Echte prijzen (true prices): voor de helft van de producten in grotere supermarkten.
 2. Markten laten werken voor SDG’s: duidelijkheid over hoe wet- en regelgeving en (financiële) instrumenten van de overheid consequent bij zouden dragen aan de SDG’s in binnen- en buitenland.
 3. Belastingverschuiving die werkt voor de SDG’s: Door bijvoorbeeld belasting op arbeid te verschuiven naar belasting op vermogen, vervuiling en het gebruik van  grondstoffen.

2. Partnerschappen (‘target’ 17.16 en 17.17)

 • Partnerschappen voor transformaties die in de Routekaart staan zijn gerealiseerd (3 in 2025). De SDG 17 coordinator pakt “kweekvlees op de markt” op, omdat dat oa de voetafdruk van NL in het buitenland (die groeiende is volgens het CBS) zal verminderen.
 • Partnerschappen in het SDG Nederland netwerk (25 in de Community in 2025)
 • Partners in het SDG Nederland netwerk laten zien wat hun invloed is in binnen- en buitenland op de SDG’s (allen in de SDG Community in 2025)

3. ‘Beyond growth’ (‘target’ 17.19)

 • Reeks dialogen en artikelen die inzicht geven in wat duurzame ontwikkeling betekent, in aanvulling op of voorbij groei, gerelateerd aan de SDG’s en in het licht van een beter herstel, in 2020. Hiervoor organiseert SDG Nederland dialogen en interviewt het partners in het netwerk.
 • Aanbod van methode(s) voor impact meten van de SDG’s, wat werkt voor de partners van SDG Nederland. Streefjaar 2021. Hiervoor zijn we afhankelijk van de overheid, die een studie heeft uitgezet naar dergelijke methodes.
5. Hoe is de voortgang

1. Coherentie (‘targets’ 17.13 en 17.14)

De SDG Routekaart is in 2019 en 2020 gemaakt, die van 2021 komt op SDG Action Day uit en heeft een doorkijk tot 2030. Deze zal elk jaar aangepast/aangevuld worden, totdat er een kabinetsbreed plan is dat deze functie over kan nemen. In 2020 is een brief gestuurd aan ministers waarin om zo’n plan gevraagd wordt, om een inclusief en transparant proces daarvoor, en om coherent beleid (zodat alles aan de SDG’s bijdraagt) en is SDG Nederland uitgenodigd voor een gesprek hierover. Eind 2020 en begin 2021 is campagne gevoerd om een volgend kabinet hetzelfde te vragen, in het manifest voor een duurzaam regeerakkoord. In dat manifest worden in concreto onder andere echte prijzen, belastingverschuiving, “markten laten werken voor de SDG’s” en de SDG Toets genoemd. Deze komen terug in de Routekaart (onder “Transities”). 

Als vervolg op de campagne voor een duurzaam regeerakkoord, zullen we het regeerakkoord toetsen aan de SDG’s. Dit staat als beoogd resultaat voor komend jaar in de Routekaart. Waar het regeerakkoord niet in lijn is met de SDG’s, stellen we een betere aanpak voor. Waar het wel in lijn is, stellen we samenwerking voor. Hieruit kunnen allerlei acties komen, zoals: de bestaande SDG Toets ook op bestaande wetgeving toepassen (niet alleen toekomstige); SDG Impact Bonds ontwikkelen, en een SDG Fonds vormen voor burgerinitiatieven. Daarnaast kunnen het opstapjes zijn naar de transities die we beogen, zoals echte prijzen, duurzame inkoop en belastingverschuiving. 

2. Partnerschappen (‘targets’ 17.16 en 17.17)

Het is lastig gebleken om grote partnerschappen van de grond te krijgen. We gaan het toch weer proberen, omdat het voor sommige problemen echt nodig is. In 2021 heeft SDG Nederland een consortium bij elkaar gebracht om een voorstel voor kweekvlees en –melk in te dienen bij het Nationaal Groeifonds. Een optie die onderzocht wordt is om een groep bij elkaar brengen om SDG Impact Bonds te ontwikkelen, om partnerschappen van investeerders en vragende partijen te stimuleren die bij kunnen dragen aan de SDGs. Dit staat in de Routekaart (op de bladzijde over SDG 17). 

3. ‘Beyond growth’ (‘target’ 17.19)

‘Target’ 17.19 vraagt om manieren om duurzame ontwikkeling te meten, die voorbij groei gaat. Dit spreekt nog niet voor zich. In de ‘Groeistrategie’ (eind 2019, van het kabinet) is groei nog de maat der dingen. In een brief aan Minister Wiebes hebben wij gevraagd om dit breder te zien. In een gesprek met Minister Kaag en EZK hebben we dat toegelicht. In het manifest voor een duurzaam regeerakkoord vragen we (in de toelichting) om een heroverweging van (de focus op) groei. Daarin zijn ook de resultaten van verschillende dialogen over de vraag wat duurzame ontwikkeling is of moet zijn meegenomen, georganiseerd door diverse organisaties.

Daarnaast speelt de vraag hoe je duurzame ontwikkeling kunt meten. Er zijn niet te weinig, maar te veel manieren. In Nederland alleen worden er al zo’n 30 manieren aangeboden om de impact op de SDG’s te meten, waardoor deze metingen niet vergelijkbaar en niet optelbaar zijn. In het verleden heeft SDG Nederland samen met Buitenlandse Zaken (BZ) geprobeerd om hier lijn in te krijgen, maar dit is niet gelukt. In opdracht van BZ heeft PWC in kaart gebracht welke methodes er zijn. Mede op basis hiervan zal komende jaren met BZ gezocht worden naar een oplossing. Dit staat ook in de Routekaart (onder “transities”.)

Pin It on Pinterest