SDG 17 Alliantie – Partnerschap om Doelstellingen te Behalen

Coördinator SDG 17 Alliantie
Maresa Oosterman
maresa@sdgnederland.nl

1. Wie zijn we

De coördinator van de SDG 17 Alliantie is Maresa Oosterman, directeur van SDG Nederland.

De SDG 17 Alliantie is langs verschillende lijnen georganiseerd:

 • SDG Allianties: dit zijn allianties rond elk van de 17 SDG’s (en dus ook rond SDG 17 zelf). De coördinatoren van deze allianties komen regelmatig bij elkaar.
 • SDG Stuurgroep: hierin zijn branches vertegenwoordigd, via vertegenwoordigers van in totaal tien koepels, van bedrijven, maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, rijks- en decentrale overheden, gemeenten, financiële instellingen, filantropie, onderwijs- en kennisinstellingen.
 • SDG Community: hierin staan alle organisaties die aan de SDG’s willen bijdragen. Zij hebben getekend voor het SDG Charter (tot mei 2020)/de SDG Nederland-visie (na mei 2020). Dit zijn er rond de 1.000 en dit aantal is groeiende.
 • SDG Brede Beweging: deze bestaat uit burgers, in aanvulling op de organisaties die meedoen. We zoeken hen op in het land, met de SDG Stedentrip. Hun verhalen worden opgetekend door OneWorld, onder de rubriek Goalgetters.
2. Waar staan we

Er is een gestructureerd netwerk van organisaties die aan de SDG’s werken en dat ook samen willen doen. Burgers worden hier sinds kort ook bij betrokken.

Waar we staan voor SDG 17, ten opzicht van andere EU landen, is niet erg duidelijk. De meeste ‘targets’ voor SDG 17 zijn volgens het CBS niet goed te meten. Waar deze wel te meten zijn, scoort Nederland relatief goed (ten opzichte van andere EU-landen). Voor het niveau van de financiële bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking scoort Nederland vrij goed, ook al wordt de norm niet gehaald. De broeikasgasvoetafdruk van Nederland in het buitenland neemt sterk toe, maar het CBS geeft niet aan hoe dit scoort in vergelijking met andere EU landen.

3. Waar willen we heen

Veel van de ‘targets’ onder SDG 17 gaan over ontwikkelingslanden en de rol van ontwikkelde landen daarbij. Die vallen vooral onder de verantwoordelijkheid van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel.

Het is niet nodig om ons te richten op SDG 17-doelen waar Nederland het slecht doet in vergelijking met andere landen, omdat die er volgens het CBS niet zijn of niet te meten zijn. Het CBS geeft wel aan dat de broeikasgasvoetafdruk voor Nederland sterk toeneemt. De coördinator zal dat oppakken in de vorm van een partnerschap (zie onder 4.)

Als SDG 17 Alliantie kiezen wij voor een focus op targets die het meest binnen onze invloedssfeer liggen en waar we zelf van vinden dat verbetering nodig en mogelijk is.

 • (17.13) De globale macro-economische stabiliteit versterken, ook via beleidscoördinatie en beleidscoherentie.
 • (17.14) Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling versterken.
 • (17.16) Het Globaal Partnerschap voor duurzame ontwikkeling versterken, aangevuld door partnerschappen met meerdere belanghebbenden (multi-stakeholderpartnerschappen) en kennis, expertise, technologie en financiële hulpmiddelen mobiliseren en delen met het oog op het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in alle landen, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden.
 • (17.17) Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.
 • (17.19) Tegen 2030 voortbouwen op bestaande initiatieven om metingen te ontwikkelen met betrekking tot de vooruitgang van duurzame ontwikkeling die kunnen dienen als aanvulling op het bruto binnenlands product, en de statistische capaciteitsopbouw ondersteunen in ontwikkelingslanden.

De ‘targets’ waar we ons op willen richten zijn onder de volgende noemers samen te vatten:

 1. Coherentie (‘target’ 17.13 en 17.14)
 2. Partnerschappen (‘target’ 17.16 en 17.17)
 3. ‘Beyond growth’ (‘target’ 17.19)

Zij zijn voorwaardelijk aan vele andere SDG’s.

4. Hoe komen we daar

Om aan deze ‘targets’ bij te dragen, willen we het onderstaande bereiken. Meer details staan onderaan in een bijlage.

 1. Coherentie (‘target’ 17.13 en 17.14)

 • Een SDG Routekaart vanuit de maatschappij, waarin de lijnen van de verschillende SDG’s samen komen (elk jaar, tot er een kabinetsbreed plan is dat het kan vervangen, zie volgend punt). Hiervoor zijn de SDG Allianties en de SDG Stuurgroep nodig. De SDG 17 Coordinator zal dit coordineren.
 • Een kabinetsbreed plan om de SDG’s te realiseren in Nederland, en om er optimaal aan bij te dragen in het buitenland, via een inclusief en transparant proces, met inbreng van SDG Nederland. Streefjaar 2021. Hiervoor zijn we afhankelijk van het kabinet. SDG Nederland zal hiervoor lobbyen.
 • Het coherent bijdragen aan de SDG’s van alle beleid en instrumenten van de overheid, via inclusieve en transparantie consultaties. Streefjaar voor alle instrumenten: 2030. Hiervoor zijn we afhankelijk van opeenvolgende kabinetten. SDG Nederland zal dat duidelijk maken. Daarbij zet het zich als netwerk in voor de volgende transities, streefjaar 2025:
 1. Echte prijzen (true prices): voor de helft van de producten in grotere supermarkten.
 2. Markten laten werken voor SDG’s: duidelijkheid over hoe wet- en regelgeving en (financiële) instrumenten van de overheid consequent bij zouden dragen aan de SDG’s in binnen- en buitenland.
 3. Belastingverschuiving die werkt voor de SDG’s: Door bijvoorbeeld belasting op arbeid te verschuiven naar belasting op vermogen, vervuiling en het gebruik van  grondstoffen.

2. Partnerschappen (‘target’ 17.16 en 17.17)

 • Partnerschappen voor transformaties die in de Routekaart staan zijn gerealiseerd (3 in 2025). De SDG 17 coordinator pakt “kweekvlees op de markt” op, omdat dat oa de voetafdruk van NL in het buitenland (die groeiende is volgens het CBS) zal verminderen.
 • Partnerschappen in het SDG Nederland netwerk (25 in de Community in 2025)
 • Partners in het SDG Nederland netwerk laten zien wat hun invloed is in binnen- en buitenland op de SDG’s (allen in de SDG Community in 2025)

3. ‘Beyond growth’ (‘target’ 17.19)

 • Reeks dialogen en artikelen die inzicht geven in wat duurzame ontwikkeling betekent, in aanvulling op of voorbij groei, gerelateerd aan de SDG’s en in het licht van een beter herstel, in 2020. Hiervoor organiseert SDG Nederland dialogen en interviewt het partners in het netwerk.
 • Aanbod van methode(s) voor impact meten van de SDG’s, wat werkt voor de partners van SDG Nederland. Streefjaar 2021. Hiervoor zijn we afhankelijk van de overheid, die een studie heeft uitgezet naar dergelijke methodes.
5. Hoe is de voortgang

1. Coherentie (‘targets’ 17.13 en 17.14)

De SDG Routekaart is voor het eerst in 2019 gemaakt, die van 2020 komt op SDG Action Day (25 september 2020) uit en heeft een doorkijk tot 2030. Deze zal elk jaar aangepast/aangevuld worden, totdat er een kabinetsbreed plan is dat deze functie over kan nemen. In 2020 is een brief gestuurd aan ministers waarin om zo’n plan gevraagd wordt, om een inclusief en transparant proces daarvoor, en om coherent beleid (zodat alles aan de SDG’s bijdraagt) en is SDG Nederland uitgenodigd voor een gesprek hierover. Als het nog nodig is, zal vanaf september 2020 zal een campagne opgezet worden om een volgend kabinet te vragen om zo’n SDG-plan.

2. Partnerschappen (‘targets’ 17.16 en 17.17)

Het is lastig gebleken om grote partnerschappen van de grond te krijgen. We gaan het toch weer proberen, omdat het voor sommige problemen echt nodig is. Kleinere partnerschappen zijn er wel, maar niet goed zichtbaar, dus daar zullen we vooral aan zichtbaarheid werken.

3. ‘Beyond growth’ (‘target’ 17.19)

‘Target’ 17.19 vraagt om manieren om duurzame ontwikkeling te meten, die voorbij groei gaat. Dit spreekt nog niet voor zich. In de ‘Groeistrategie’ (eind 2019, van het kabinet) is groei nog de maat der dingen. Daarom willen we het denken over ‘voorbij groei’ bij elkaar brengen, stimuleren en zichtbaar maken. Daarnaast speelt inderdaad de vraag hoe je duurzame ontwikkeling kunt meten. In Nederland alleen worden er al zo’n 25 manieren aangeboden om de impact op de SDG’s te meten, waardoor deze metingen niet vergelijkbaar en niet optelbaar zijn. In het verleden heeft SDG Nederland samen met Buitenlandse Zaken (BZ) geprobeerd om hier lijn in te krijgen, maar dit is niet gelukt. Nu gaat BZ een onderzoek uitzetten om de methodes die er zijn op een rijtje te zetten. Daarna kan een tweede poging gedaan worden om daar lijn in te brengen.

Routekaart:

Voor de Routekaart 2020 is een tweede fase van het SDG-Investing initiatief een goede kans. Dit kan verschillende vormen aannemen, in overleg met de branches. Dit kan bijvoorbeeld gaan over blended finance, resultaat gericht financieren (zoals SDG impact bonds), SDG-proof (herstel)financiering.

Voor de transformaties in 2025 is kweekvlees een goede kans, omdat het bijdraagt aan de vermindering van de mondiale voetafdruk van Nederland (die volgens het CBS groeit) en omdat het bijdraagt aan meerdere SDG’s. De vleesconsumptie verdubbelt in 2050. Dat geeft grote problemen voor milieu (landbouw draagt ongeveer 30% aan de broeikasgasemissies bij; vee geeft veel druk op land en water, ook voor veevoer; 40% stikstof komt van vee en tast biodiversiteit aan) en gezondheid (90% antibiotica  gaat naar vee; dieren dragen ziektes over). Het geeft ook grote economische kansen voor wie met een oplossing komt, en risico’s voor wie achterblijft omdat kweekvlees op termijn waarschijnlijk goedkoper zal zijn dan vlees van een dier. De eerste kweekburger en het eerste patent waren van Nederlanders, met subsidie van Economische Zaken. Die rol kunnen we herpakken, waarbij we de boeren goed moeten betrekken. Ook de overheid is nodig, ivm regelgeving.

Pin It on Pinterest