SDG 16 Alliantie – Vrede, Justitite en Sterke Publieke Diensten

Alliantiecoördinator SDG 16
Vacature

(Tot september 2020 was de coördinatie belegd bij Nicole Engering, Carnegie Stichting.)

1. Wie zijn we

Mogelijke alliantie partijen:

 • Cordaid
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Gemeente Den Haag
 • UNHCR
 • Stichting Nulpuntnul
 • The Hague Institute for Innovation of Law
 • Business Plan for Peace
 • Carnegie Stichting / Vredespaleis (SDG 16 House)
2. Waar staan we

SDG 16 is een grote agenda, met een tiental subtargets en 23 indicatoren. Nederland is in Europa koploper op SDG 16 en er zijn positieve trends zoals bijvoorbeeld de persvrijheid en het aantal mensen dat zich veilig voelt om ‘s avonds in het donker op straat te zijn.[1]

Desalniettemin zijn nog veel kansen voor verbetering, o.a. in de samenhang en samenwerking met andere SDG’s. 

Nederland kent een divers en actief maatschappelijk middenveld, dat zich op allerlei manieren inzet om de SDG’s te behalen, waarbij de focus ligt op internationale samenwerking. Meer dan 40 procent van de organisaties richt zich op SDG 16. Met name door corruptie, diefstal en belastingontwijking is nog een lange weg te gaan in midden en lage inkomenslanden.[2]

Op internationaal niveau zijn er een reeks van samenwerkingsverbanden en initiatieven die zich richten op SDG16. Zo is de SDG16 Hub ontwikkeld om geïnteresseerde kennis te laten maken met SDG 16, informatie te delen en samen te werken.[3] En zet Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, bestaande uit nationale overheden, een groep nationale en internationale organisaties, zich in om de implementatie van SDG16+ voor de Agenda 2030 te versnellen. SDG16+ bestaat uit twaalf targets van SDG16 en 24 targets van zeven andere SDGs die een aspect van vrede, recht en inclusie meten. Tevens heeft Pathfinders een Task Force on Justice opgezet, waarvan Nederland een van de voorzitters is, om de ‘justice-gap’ te adresseren.

In Nederland zijn meerdere samenwerkingsverbanden rondom SDG16. Het Vredespaleis in De Haag is het internationale icoon van vrede en recht en in 2018 uitgeroepen tot “SDG-Huis”. De Carnegie stichting geeft invulling aan deze opdracht en zet zich in voor de agenda van ‘Vrede, Justitie en Sterke Publieke Diensten’. Door partijen bijeen te brengen, dialoog te stimuleren en evenementen en activiteiten op het Vredespaleis te faciliteren. De stichting onderschrijft de agenda van SDG 16 om te streven naar vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen, vrij van angst en geweld.

Daarnaast vindt kennisuitwisseling plaats via platforms zoals ‘the knowledge platform security & rule of law’.[4] Hierbij gaat het om Nederlandse initiatieven en internationale programma’s. Belangrijkste stakeholders zijn nationale en lokale overheden, non-gouvernementele organisaties, kennisinstituten, internationale organisaties en het bedrijfsleven.

[1] Vierde Nederlandse SDG Rapportage – Nederland Ontwikkelt Duurzaam, 2020

[2] Vierde Nederlandse SDG Rapportage – Nederland Ontwikkelt Duurzaam, 2020

[3] https://www.sdg16hub.org

[4] https://www.kpsrl.org/

3. Waar willen we heen

Om een positieve bijdrage te leveren aan het behalen van de targets onder SDG 16, zijn een aantal thema’s geïdentificeerd die relevant zijn in de Nederlandse & internationale context en waar mogelijke stappen genomen kunnen worden.

 • Vredesagenda: hoe kunnen wij in Nederland invulling geven aan SDG16+ en de verbinding leggen tussen doelen? Hoe gaan we hierover het gesprek aan en kunnen we ervaringen en kennis delen?
 • Financing peace: vragen en knelpunten definieren. Vertrouwen en samenwerking onderling tussen sectoren (OH, bedrijven en NGO’s) is randvooraarde bij partnerships en ook voor bijvoorbeeld blended finance faciliteiten.
 • Sterke instituties: hoe versterken we het vertrouwen in de overheid en relevante organisaties? Hoe kunnen we inclusiviteit, non-discriminatie, integriteit en corruptie adresseren? Hoe betrekken we burgers bij de transitie?
 • Migratie: Hoe kunnen we participatie bevorderen en inclusiviteit en non-discriminatie adresseren? Hoe betrekken we migranten en geven we hen een stem in de discussie, de besluitvorming en uitvoering?
 • Toegang tot recht: Focusthema voor Nederlands buitenlands beleid als het gaat om fragiele staten. Ook een belangrijk thema voor Den Haag waar een samenwerking bestaat met Hill om onderzoek te doen naar de situatie in Den Haag en vandaaruit oplossingen aan te dragen.
4. Hoe komen we daar

De toekomstige alliantiecoördinator zal met alliantiepartners een overzicht maken van relevante thema’s voor Nederland, op basis van bestaande data en beschikbare rapporten. Deze ‘mapping’ zal de basis vormen voor het kiezen van SDG 16-specifieke targets en indicatoren en een actie-agenda voor de toekomst. In het gehele proces zal zoveel mogelijk voortgebouwd worden op bestaande samenwerkingsverbanden en initiatieven om overlap te voorkomen. 

5. Hoe is de voortgang

1. Coherentie (‘targets’ 17.13 en 17.14)

De SDG Routekaart is voor het eerst in 2019 gemaakt, die van 2020 komt op SDG Action Day (25 september 2020) uit en heeft een doorkijk tot 2030. Deze zal elk jaar aangepast/aangevuld worden, totdat er een kabinetsbreed plan is dat deze functie over kan nemen. In 2020 is een brief gestuurd aan ministers waarin om zo’n plan gevraagd wordt, om een inclusief en transparant proces daarvoor, en om coherent beleid (zodat alles aan de SDG’s bijdraagt) en is SDG Nederland uitgenodigd voor een gesprek hierover. Als het nog nodig is, zal vanaf september 2020 zal een campagne opgezet worden om een volgend kabinet te vragen om zo’n SDG-plan.

2. Partnerschappen (‘targets’ 17.16 en 17.17)

Het is lastig gebleken om grote partnerschappen van de grond te krijgen. We gaan het toch weer proberen, omdat het voor sommige problemen echt nodig is. Kleinere partnerschappen zijn er wel, maar niet goed zichtbaar, dus daar zullen we vooral aan zichtbaarheid werken.

3. ‘Beyond growth’ (‘target’ 17.19)

‘Target’ 17.19 vraagt om manieren om duurzame ontwikkeling te meten, die voorbij groei gaat. Dit spreekt nog niet voor zich. In de ‘Groeistrategie’ (eind 2019, van het kabinet) is groei nog de maat der dingen. Daarom willen we het denken over ‘voorbij groei’ bij elkaar brengen, stimuleren en zichtbaar maken. Daarnaast speelt inderdaad de vraag hoe je duurzame ontwikkeling kunt meten. In Nederland alleen worden er al zo’n 25 manieren aangeboden om de impact op de SDG’s te meten, waardoor deze metingen niet vergelijkbaar en niet optelbaar zijn. In het verleden heeft SDG Nederland samen met Buitenlandse Zaken (BZ) geprobeerd om hier lijn in te krijgen, maar dit is niet gelukt. Nu gaat BZ een onderzoek uitzetten om de methodes die er zijn op een rijtje te zetten. Daarna kan een tweede poging gedaan worden om daar lijn in te brengen.

Routekaart:

Voor de Routekaart 2020 is een tweede fase van het SDG-Investing initiatief een goede kans. Dit kan verschillende vormen aannemen, in overleg met de branches. Dit kan bijvoorbeeld gaan over blended finance, resultaat gericht financieren (zoals SDG impact bonds), SDG-proof (herstel)financiering.

Voor de transformaties in 2025 is kweekvlees een goede kans, omdat het bijdraagt aan de vermindering van de mondiale voetafdruk van Nederland (die volgens het CBS groeit) en omdat het bijdraagt aan meerdere SDG’s. De vleesconsumptie verdubbelt in 2050. Dat geeft grote problemen voor milieu (landbouw draagt ongeveer 30% aan de broeikasgasemissies bij; vee geeft veel druk op land en water, ook voor veevoer; 40% stikstof komt van vee en tast biodiversiteit aan) en gezondheid (90% antibiotica  gaat naar vee; dieren dragen ziektes over). Het geeft ook grote economische kansen voor wie met een oplossing komt, en risico’s voor wie achterblijft omdat kweekvlees op termijn waarschijnlijk goedkoper zal zijn dan vlees van een dier. De eerste kweekburger en het eerste patent waren van Nederlanders, met subsidie van Economische Zaken. Die rol kunnen we herpakken, waarbij we de boeren goed moeten betrekken. Ook de overheid is nodig, ivm regelgeving.

Pin It on Pinterest