SDG 14 Alliantie – Leven in het Water

Coördinator SDG 14 Alliantie
Erwin Coolen
erwin@echt.community
1. Wie zijn we

Huidig: ECHT, De Rijke Noordzee, Dutch Wave Makers

Toekomstig: FFGG, MSC, NGO’s (SDN, FFGG), toeristische sector, visserij sector, windindustrie, olie en gas sector, wetenschap, defensie, onderwijs, …

2. Waar staan we

Opvallend is dat de targets onder SDG 14 niet SMART zijn geformuleerd zoals andere SDG Targets. Verder valt op dat er vanuit de overheid nog geen heldere lange termijnvisie is opgesteld voor dit doel, en is er vooralsnog geen duidelijke integratie en verantwoordelijkheid voor de inzet op dit doel binnen de overheid. Het is vooralsnog lastig om een goed beeld te schetsen van waar we op dit moment staan. Tot nu toe is de status van SDG 14 voor 4 indicatoren weergegeven, in de dashboards van de Monitor Brede Welvaart & SDGs. Om indicatoren te ontwikkelen is het CBS en Rijkswaterstaat dit jaar gestart met een onderzoek naar het natuurlijk kapitaal van de Noordzee met de nadruk op ecosysteemdiensten, hun monetaire waarde, alsook (de druk op) biodiversiteit en milieukwaliteit. Ook is er een pilotproject van start gegaan om data te inventariseren over de Waddenzee (CBS 2021).

Op dit moment is er het volgende te zeggen over waar we staan.

– 14.1 (tussentijds doeljaar: 2025)
Voor de officiële indicator is er geen update beschikbaar, sinds de publicatie van het CBS in 2018.
Het CBS duidt de target met een alternatieve indicator, de ‘clean water index’:
‘’In 2020 was ruim driekwart van het zwemwater langs de Nederlandse kust van uitstekende kwaliteit. Nederland staat met de zwemwaterkwaliteit van het kustwater en de meer algemene ‘clean water index’ onderin de middengroep van de Europese ranglijst’’ (CBS, 2021, p. 206).

– 14.2 (tussentijds doeljaar: 2020)
Aan indicator 14.2.1 (Deel van de nationale exclusieve economische gebieden beheerd volgens een ecosysteem aanpak) wordt voldaan volgens het CBS in 2018.
Het CBS duidt de target met een alternatieve indicator voor de biodiversiteit, de ‘Trend fauna Noordzee’:
‘’Kijkend naar de reeks die beschikbaar is voor 1990–2015 blijkt de gemiddelde populatie-omvang van dieren in de open (offshore) Noordzee met bijna een derde te zijn achteruitgegaan. Van de in totaal 140 soorten in deze indicator namen er 57 significant af en 35 toe (in aantal). Vooral van de bodemfaunasoorten – met 85 soorten de grootste groep in deze indicator – nam het aantal af. De biodiversiteit van de diepe Noordzee staat dus onder druk’’ (CBS, 2021, p. 206).
Voor deze indicator staat een update gepland in 2021 door het CBS.

– 14.3
Voor de officiële indicator is er geen update beschikbaar, sinds de publicatie van het CBS in 2018.

– 14.4 (tussentijds doeljaar: 2020)
De duurzaamheid van bevissing is voor vier belangrijke vissoorten voor consumptie, bepaald.
‘’In 2019 gold voor drie van de vier vissoorten (haring, schol en tong) dat de populatie groot genoeg was om van een duurzame visstand te spreken; voor kabeljauw was dat niet het geval’’ (CBS, 2021, p. 206).

– 14.5 (tussentijds doeljaar: 2020)
Omdat verschillende vormen van bescherming en gebruik elkaar overlappen is implementatie van beschermde gebieden niet volledig (CBS, 2021). Het Noordzeeakkoord (paragraaf 4.38) stelt als doel dat in 2023, 13,7% van de Noordzee binnen ecologische waardevolle gebieden (Natura-2000 en KRM-gebieden) volledig gevrijwaard is van bodem beroerende visserij. In 2030 loopt dit percentage op tot 15% (Noordzeeakkoord).

– 14.6 (tussentijds doeljaar: 2020)
Het CBS rapporteert in 2018 dat de indicator nog moet worden ontwikkeld.

– 14.7
Het CBS rapporteert in 2018 dat de indicator nog moet worden ontwikkeld.

3. Waar willen we heen

De alliantie werkt aan de volgende concrete (SMART) doelen:

14.1 Tegen 2025 de vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen.

14.2 Tegen 2020 op een duurzame manier zee- en kustecosystemen beheren en beschermen om aanzienlijke negatieve gevolgen te vermijden, ook door het versterken van hun veerkracht, en actie ondernemen om deze te herstellen en om te komen tot gezonde en productieve oceanen.

14.3 De impact van de verzuring van de oceanen minimaliseren en aanpakken, ook via verhoogde wetenschappelijke samenwerking op alle niveaus.

14.4 Tegen 2020 op een doeltreffende manier de visvangst reguleren en een einde maken aan overbevissing, aan illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde visserij en aan destructieve visserijpraktijken, en op wetenschap gebaseerde beheerplannen implementeren, om de visvoorraden zo snel mogelijk te herstellen, op zijn minst op niveaus die een maximale duurzame opbrengst kunnen garanderen zoals bepaald door hun biologische kenmerken.

14.5 Tegen 2020 minstens 10 procent van de kust- en zeegebieden behouden, in overeenstemming met het nationale en internationale recht en gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke informatie.

14.6 Tegen 2020 bepaalde vormen van visserijsubsidies afschaffen die bijdragen tot overcapaciteit en overbevissing, komaf maken met subsidies die bijdragen tot illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde visserij en geen nieuwe vergelijkbare subsidies invoeren, erkennen dat een passende en doeltreffende speciale en gedifferentieerde behandeling van de ontwikkelingslanden en van de minst ontwikkelde landen integraal deel zou moeten uitmaken van de onderhandelingen inzake visserijsubsidies van de Wereldhandelsorganisatie.

4. Hoe komen we daar

Het plan van aanpak is om eerst met de stakeholders te bepalen welke thema’s van SDG 14 een stevige impact en grote kans op succes hebben. Mogelijke onderwerpen die hierin naar voren komen zijn:

  • Alliantie aansluiten bij uitvoering van Noordzeeakkoord.
  • Middels programma De Rijke Noordzee laten zien wat  de biodiversiteit in de NL Noordzee inhoud.
  • Jongeren enthousiasmeren mbt SDG 14 middels inzet van Dutch Wave Makers
  • Innovatie challenges organiseren mbt 14.1 middels ECHT en topsectoren
  • Keurmerk koppelen aan doelen SDG 14
5. Hoe is de voortgang

Deze informatie wordt later toegevoegd.

Pin It on Pinterest