SDG 13 Alliantie – Klimaatactie

Coördinatoren SDG 13 Alliantie
Joris Overmeer & 
Jorinde Westra 
sdgcoordinator@jongeklimaatbeweging.nl
1. Wie zijn we

De alliantie rond SDG 13 wordt geleid door de Jonge Klimaatbeweging en bestaat uit maatschappelijke organisaties, jongerenorganisaties , vooruitstrevende ondernemingen en wetenschappers. Het doel als alliantie is om met voorstellen te komen aan de politiek voor meer lange termijn, integraal en beter klimaatbeleid.

De Jonge Klimaatbeweging is een jongerenorganisatie die de stem van meer dan 100.000 jongeren vertegenwoordigt en verenigt op het gebied van klimaat. Op basis van de Jonge Klimaatagenda, het visiedocument van jongeren voor de duurzame samenleving van 2050, verankeren we de voorkeuren en ideeën van jongeren in klimaatbeleid. In de Jonge Klimaatagenda beschrijven we aan de hand van de thema’s wonen, werken, mobiliteit, onderwijs en voeding hoe we willen dat Nederland er dan uitziet.

2. Waar staan we

We staan er als Nederland niet goed voor op SDG 13. Volgens de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020 van het CBS lopen we erg achter op de rest van Europa. Met name op “Broeikasgasemissies per inwoner”, “Reductie broeikasgasemissies” en “Reductie CO2-emissies ETS sectoren” lopen we erg achter op de rest. Bij deze indicatoren staan we respectievelijk 24ste, 20ste, 27ste, uit 28. 

Volgens het Sustainable Development Report 2020 gaat het slecht met het subdoel “Energy-related CO₂ emissions” en maken we te weinig vooruitgang met het subdoel “CO₂ emissions embodied in imports”.

Er moet nog veel gebeuren om Nederland op de rails te krijgen voor de SDG 13, maar het is mogelijk. Snelle actie en beleid gericht op de lange termijn zijn dan noodzakelijk. Hier zullen wij onze alliantie voor inzetten.

3. Waar willen we heen

Het doel van de alliantie is het realiseren van de 1.5-gradensamenleving in lijn met de Jonge Klimaatagenda. Dat is een samenleving waarin de aarde maximaal 1,5 graden opwarmt en waar toekomstbestendigheid, empathie en inclusie centrale uitgangspunten zijn. Voor SDG 13 betekent dit dat we ons met name richten op SDG-doel 13.2: “Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.”.

Voor het realiseren van deze doelstelling sturen we op een sterke governance voor klimaatbeleid, een inclusieve en integrale aanpak van klimaatbeleid in samenhang met andere SDG’s en oog voor de sociale dimensie van de duurzaamheidstransitie.

4. Hoe komen we daar

Toekomstbestendige governance.

In het klimaatprobleem zit een mate van complexiteit besloten die zijn weerga niet kent. Het is een mondiale, nauwelijks tastbare uitdaging die zich over vele decennia ontwikkelt en ons in al onze gedragingen raakt. De complexiteit van de uitdaging en de benodigde integrale oplossingen vragen om continu ontwikkelende, toekomstbestendige governance waar onze huidige structuren mogelijk niet op zijn toegerust.

Einstein zei immers al: ‘You can’t solve a problem with the same mindset with which you created it.’

Actie: De integratie van systeemdenken en transitiedenken in de aanpak van de klimaatcrisis is daarom essentieel om de complexiteit te bedwingen en de 1,5-gradendoelstelling te behalen.

Sociale Transformatie

De overgang naar een duurzame samenleving vereist bij uitstek een sociale transformatie. Zo dienen we te waarborgen dat elke Nederlander mee kan én wil in de duurzaamheidstransitie. Daarnaast vraagt het bedrijven en overheden om meer te werken buiten de grenzen van de organisatie. Duurzaamheid vraagt namelijk dat we soms over de eigen schaduw heen stappen zodat we collectief tot de meest duurzame oplossing komen. Als we namelijk individueel blijven kiezen voor meer, komen we collectief uit op minder. Het is daarom belangrijk dat (overheids)programma’s voor verduurzaming worden verrijkt met inzichten over hoe deze het beste kunnen worden ingestoken om deze duurzame houding te inspireren.

Actie: De uitdaging van sociale transformatie onder de aandacht brengen en ons inzetten voor een nationale aanpak voor draagvlak creatie en sociale transformatie.

Kruisbestuiving met andere SDG’s

Alleen ga je snel, samen kom je verder. Het netwerk van SDG Nederland biedt de unieke kans om de SDGs integraal aan te pakken.

Actie: samenwerkingen aangaan met andere SDG’s.

5. Hoe is de voortgang

Als één van de weinige landen heeft Nederland, polderland bij uitstek, een Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord hebben wij stevig ingezet op ambitieus klimaatbeleid en stevige emissiereductiedoelstellingen.

In 2020 hebben we bij de Regionale Energiestrategieën in elke regio een jongere aan tafel gezet voor de belangen van jonge en toekomstige generaties. Ook hebben we bij minister-president Mark Rutte en minister Eric Wiebes gepleit voor een brede CO2-heffing en fiscale vergroening. Er zal nu een CO2-heffing actief worden vanaf 1 januari 2021. Door de hoge vrijstellingen zal de CO2-heffing pas in 2024 echt impact gaan maken. In andere woorden, de huidige CO2-heffing moet ambitieuzer.

Ten slotte hebben we ons hard gemaakt voor de verankering van duurzaamheid en de frisse blik van jongeren in het Nationale Groeifonds.

Pin It on Pinterest