SDG 11 Alliantie – Duurzame Steden en Gemeenschappen

Coördinator SDG 11 Alliantie
Anne-Marie Rakhorst
annemarie.rakhorst@duurzaamheid.nl
www.duurzaamheid.nl
1. Wie zijn we

Deelnemers in de SDG 11 Alliantie zijn onder andere:

 • diverse Nederlandse steden en gemeenten waaronder Amsterdam en Rotterdam
 • Drift, The Dutch Research Institute For Transitions
 • VNG en VNG-i
 • ABN Amro
 • Metabolic
 • Royal HaskoningDHV
 • Philips
 • Deltares
 • Witteveen+Bos
 • Van Oord
 • Twynstra Gudde
 • C40
 • VNO-NCW
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Slum Dwellers International/SDI Nederland
 • Sustainable Urban Delta Foundation

De alliantie beoogt een plek te zijn waar mensen en organisaties uit verschillende hoeken elkaar kunnen ontmoeten: privaat, publiek, ngo’s, burgerbewegingen.

2. Waar staan we

Ambitie 2020

In 2020 verstevigen we de coalition of the willing (private, publieke partijen, ngo’s en burgerbewegingen) met (inter)nationale impact op SDG 11. We komen twee keer per jaar bijeen met als doel kennisuitwisseling en het met elkaar in contact brengen van spelers uit verschillende netwerken. Gezamenlijk willen partijen deze SDG een grote impuls geven en hoger op de politieke agenda krijgen. We richten ons op impact in de aanpak in Nederlandse steden, maar ook op de invloed en werkwijze van Nederlandse spelers in buitenlandse steden.

In 2020 willen we met name het netwerk verder uitbreiden met partijen die ook een rol kunnen spelen in concrete uitvoering van de plannen, denk hierbij onder meer aan Cirkelstad.

3. Waar willen we heen

We focussen ons op drie reële uitdagingen waar we als alliantie daadwerkelijk een grote positieve impact op kunnen uitoefenen in eigen land en ver daarbuiten.

 1. Energietransitie
 2. Circulaire economie
 3. Sociale inclusiviteit

Op dit moment zien we dat er veel gebeurt met deze thema’s, maar dat een integrale aanpak vaak nog ontbreekt. Juist door deze uitdagingen in samenhang aan te pakken, behalen we grote winst.

4. Hoe komen we daar

Context

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in een stad. Een aantal dat in de komende decennia nog eens fors toeneemt, zowel relatief als absoluut. Wereldwijd staan we dan ook voor dezelfde opgave: hoe houden we onze groeiende steden leefbaar, duurzaam en economisch florerend voor iedereen? En hoe krijgen we dat als formele en informele inwoners, het bedrijfsleven, overheden en investeerders samen voor elkaar?

Een stad is de wereld in het klein. Hier zien we alle uitdagingen terug waar de wereld voor staat. Klimaatverandering, sociale ongelijkheid, grondstoffen-schaarste: ze raken de steden vaak direct en maken concreet wat we met abstracte woorden zeggen. Tegelijkertijd hebben steden een grote veranderkracht. Steden zijn klein genoeg om uitdagingen, initiatieven en projecten overzichtelijk te houden. En in hun dagelijkse manier van werken zit een grote actiegerichtheid; concrete problemen van echte mensen vragen – vaak direct – om een oplossing. Steden zijn echte kansenmachines: nergens vind je zoveel economische groei, creativiteit en emancipatie.

Wereldwijd en ook in Nederland zijn juist steden heel actief om de 17 doelen te realiseren. Utrecht is bijvoorbeeld heel actief bezig als Global Goals-gemeente. En in de gemeente Oss werden SDG’s omarmd als gids voor oplossingen bij het verdwijnen van belangrijke arbeidsplaatsen. Steeds vaker zoeken steden elkaar ook op. Bewegingen als de Global Parliament of Mayors, C40, Cities Alliance en het voormalig 100 Resilient Cities pakken thema’s aan als klimaatverandering, mobiliteit, energietransitie, gezondheid, ongelijkheid, migratie en circulaire economie. Ze wisselen hun kennis uit, enthousiasmeren andere steden en helpen en inspireren elkaar in concrete projecten. Denk hierbij aan het Rotterdamse waterplein dat door steden over de hele wereld als voorbeeld wordt gebruikt.

Een duurzame stad bestaat niet als niet iedereen van de voordelen mee kan genieten. Duurzame steden zijn dus per definitie inclusieve steden. Neem een grote deltastad als Manilla. De armste mensen wonen er in de gebieden die het meest kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld overstromingen. Klimaatverandering heeft zijn impact op de hele stad, maar eerst en vooral op de groep mensen die vaak het minste te zeggen heeft. Dichter bij huis zien we dat ook. De energiekosten stijgen, en dat raakt juist de mensen die in een (sociale) huurwoning leven; die woningen zijn vaak nog niet verduurzaamd. Maar juist voor deze groep mensen zijn duurzame energieoplossingen niet betaalbaar en dus niet toegankelijk. Een duurzame stad vraagt om een aanpak waar iedereen mee kan en mag doen.

Holistisch en integraal

De tijd dat de oplossingen voor dit soort uitdagingen van ‘bovenaf’ werden bedacht, is voorbij. Juist de mensen uit de stad, de ervaringsdeskundigen, zitten steeds vaker als gelijkwaardige partners aan tafel. Toch zien we nog vaak – zowel op regionaal als op nationaal niveau – dat dergelijke uitdagingen los van elkaar worden aangepakt. SDG 11 is bij uitstek de SDG om alle uitdagingen waar de wereld voor staat holistisch en in samenhang met elkaar te bekijken en aan te pakken: de sleutel naar de verandering van het systeem.

Van elkaar leren

Partijen die een grote invloed hebben op SDG 11 maar die elkaar doorgaans niet ontmoeten, brengen we twee keer per jaar samen. Juist de verschillende gezichtspunten bieden een grote meerwaarde voor zowel de afzonderlijke deelnemers als voor de alliantie als geheel en zorgen dat we de impact kunnen vergroten. De alliantie wil een veilige omgeving zijn om belemmeringen en uitdagingen te bespreken die men in de dagelijkse praktijk tegenkomt. Juist door open te communiceren, kunnen we leren. Wat gaat er goed en waarom? Hoe kunnen we dat uitbreiden, versnellen of kopiëren? Wat gaat er niet goed en wat is er nodig om dit positief te veranderen? En hoe krijgen we aandacht voor de stad en de integrale ‘stadsaanpak’ hoger op de politieke agenda?

We maken gebruik van de kennis en ervaring van bestaande internationale en nationale stedennetwerken (C40, Cities Alliance, etc.) en van de overige relevante SDG-allianties en hun coördinatoren.

5. Hoe is de voortgang

Deze informatie wordt later toegevoegd.

Pin It on Pinterest