SDG 1 Alliantie – Geen Armoede

Alliantiecoördinator SDG 1
Marjolijn van Gerven
marjolijn@hettransformatiebureau.nl

1. Wie zijn we

De SDG1-alliantie wordt gevormd uit partners die zich inzetten om armoede- en schulden te bestrijden. Het betreft maatschappelijke partners, partners uit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap. Daarnaast worden bestaande armoede- en schulden alliantie en belangenorganisaties gevraagd om zich aan te sluiten op de SDG1- alliantie.

De SDG1-alliantie brengt haar kennis in als het gaat om armoedebestrijding. Dit gebeurt aan de hand van de vraag: “Hoe bereiken we samen 50% minder armoede in 2030?”. Gezamenlijk worden structurele oplossingen verkend, nieuwe ideeën ontwikkeld en in praktijk gebracht.

De SDG1-alliantie hanteert een brede definitie voor armoede. Dat betekent dat armoede niet alleen wordt gezien als het niet hebben van voldoende inkomen. Het gaat ook over de oorzaken en gevolgen van armoede zoals een ongezonde leefstijl, kansenongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, geen of slechte huisvesting en onveiligheid. Vanuit dit brede perspectief heeft SDG1 raakvlakken met de volgende SDG-doelen: SDG2 (Honger), SDG3 (Gezondheid), SDG4 (Onderwijs), SDG8 (Waardig Werk), SDG11 (Duurzame Steden) en SDG16 (Veiligheid).

2. Waar staan we

In 2020 is voor het eerst de relatieve armoede in Nederland vastgesteld. Dit betekent dat er geen vergelijking kan worden gemaakt met voorgaande jaren m.b.t. de 50% reductiedoelstelling. In de monitor Brede welvaart van het CBS is opgenomen dat het percentage van de bevolking dat leeft onder Europese armoedegrens (60% mediane inkomen) in 2020 13,6 % was.

Voor een toelichting op de verdere voortgang op SDG1 wordt verwezen naar: https://longreads.cbs.nl/monitor-brede-welvaart-en-sdgs-2021/duurzame-ontwikkelingsdoelen-sdgs-in-de-nederlandse-context/.

3. Waar willen we heen

De SDG1-Alliantie zet zich in om doelstelling 1.2 te behalen: het halveren van relatieve armoede in Nederland. Daarbij neemt zij de subdoelen van SDG1 in ogenschouw zoals het zorgdragen voor mobilisatie van middelen, solide beleidskaders, toepasbare sociale beschermingssystemen, het creëren van gelijke rechten en het vergroten van de weerbaarheid van mensen in armoede.

Doelstelling 2025:
In 2025 is bereikt dat de SDG1 Alliantie een voorname landelijke positie inneemt als het gaat om de innovatieve en internationaal aansprekende wijze waarop armoede in Nederland wordt bestreden. Daarnaast zijn voldoende middelen gemobiliseerd om in de laatste vijf jaar tot 2030 effectief bewezen acties en oplossingen op te schalen. Hierbij wordt samengewerkt met diverse partners uit de Nederlandse samenleving die elkaar aanvullen en elkaars activiteiten versterken.

4. Hoe komen we daar

Om SDG1 te behalen zijn twee sporen van belang. Enerzijds een lange termijn visie waarin aan de hand van een nieuwe mensbeeld het sociale beschermingssysteem in Nederland wordt hervormd. De recente toeslagenaffaire toont aan hoe destructief gehanteerde waarden en uitgangspunten in een systeem kunnen zijn. Mede door het aan het licht komen van deze wanstanden is het pad vereffend om te komen tot structurele hervormingen.

Daarnaast is het inzetten van acties op korte termijn acties essentieel: acties waarmee de armoede- en schulden situatie van individuen en groepen verlicht en zelfs weggenomen kan worden. De SDG1 alliantie zet op beide sporen in: het ontwikkelen van een lange termijn visie én het direct in praktijk brengen van kennis als het gaat om armoedebestrijding. De SDG1 alliantie wordt gevormd door partners die van betekenis kunnen zijn in het voorgaande.

5. Hoe is de voortgang

In de afgelopen jaren zijn de volgende activiteiten verricht in het kader van SDG1:

2019- 2020: Stond in het teken van het breed onder de aandacht brengen van SDG1 en het verkennen van de samenwerking met partners zoals het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij gemeenten (G4), vermogensfondsen, bedrijfsleven en mensenrechten organisaties. Daarnaast is middels interviews aandacht gevraagd voor SDG1 met publicaties op SDG Nederland (https://www.sdgnederland.nl/nieuws/nederland-laat-kansen-liggen-om-armoede-aan-te-pakken/), Duurzaamheid.nl (https://duurzaamheid.nl/artikelen/binnen-tien-jaar-de-helft-minder-armoede-in-nederland/) en Erasmus universiteit/ RSM (https://www.rsm.nl/about-rsm/news/detail/14911-alumna-marjolijn-van-gerven-has-her-eyes-on-the-prize/).

2020-2021: In de periode 2020- 2021 is de aandacht gericht geweest op het onder de aandacht brengen van armoede onder jongeren. In de eerste plaats door het verzorgen van workshops op basisscholen, zoals op de Oscar Romero school: een school in de armste wijk van Nederland. https://hettransformatiebureau.nl/armoedeproject-oscar-romero-school/. Tijdens deze workshops dachten kinderen actief mee in het bestrijden van armoede in Nederland. Tijdens SDG Action Day in september 2020 is samen met Stichting City steward een workshop verzorgd over jong volwassenen. Tijdens stond het levensverhaal van een ervaringsdeskundige centraal. Samen met City Steward is eveneens via de reeks talkshows van de Voedselbank aandacht gevraagd voor armoede onder jongvolwassenen (https://vimeo.com/490503025).

Vanuit de SDG1 alliantie is actief bijgedragen aan het vak “Sustainable Grand Challenges” van de Erasmus universiteit. In dit vak stond armoede onder jong volwassenen centraal. Tijdens dit vak hebben ruim 200- internationale studenten vernieuwende ideeën bedacht om armoede terug te dringen. Ervaringsdeskundigen van het Leger des Heils hebben actief bijgedragen aan het vak en maakten deel uit van de vakjury. https://www.rsm.nl/master/news/detail/15235-students-three-week-challenge-to-address-poverty-in-the-netherlands/

2021-2022: In de periode 2021- 2022 wordt de aandacht gericht op het opstellen van een actieplan Armoede door de SDG1 alliantie. In het actieplan worden de ambities uit het regeerakkoord concreet gemaakt met input van de alliantiepartners. Bij het opstellen van het actieplan wordt nauw samengewerkt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast wordt een onderlinge rolverdeling afgesproken in het realiseren van het actieplan Armoede, met SDG1 als gedeeld perspectief.

Pin It on Pinterest