Doel 8 van de SDG’s luidt: bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Maar hoe werk je hier naartoe? SDG Nederland interviewde Jeffrey van Meerkerk, werkzaam bij hr-dienstverlener ManpowerGroup.

De aantrekkende Nederlandse economie en het toenemende aantal vacatures lijken gunstige factoren voor het realiseren van SDG 8. Toch blijven een hoop vacatures onvervuld en wordt er meer en meer geflexwerkt dan ooit. Daarnaast hebben Nederlanders met een migratieachtergrond nog steeds een achterstand op de arbeidsmarkt die deels te wijten is aan discriminatie. Hoe realiseer je waardig werk in deze tijden? En hoe valt duurzaam werkgeverschap te rijmen met uitzendwerk? SDG Nederland interviewde Jeffrey van Meerkerk, directeur Strategic Relations, Sustainability & CSR bij ManpowerGroup.

Waarom is duurzaamheid belangrijk voor ManpowerGroup?

“Het hebben van werk, perspectief op werk en persoonlijke en professionele ontwikkeling is voor alle mensen heel erg belangrijk. De eerste CEO van ManpowerGroup, Elmer Winter, gaf zeventig jaar geleden al aan dat we nooit moeten onderschatten wat de waarde is van ons werk: mensen verbinden aan de waardigheid van werk. Dat is onze kapstok gebleven. Wij geloven dat betekenisvol werk de kracht heeft om de wereld te verbeteren.”

Hoe wordt er door ManpowerGroup aan duurzaamheid gewerkt?

“Als je kijkt naar het People, Planet, Profit-model, dan focussen wij vooral op de People-kant. De SDGs waar wij aan werken zijn SDG 4 (kwaliteitsonderwijs), 5 (gendergelijkheid), 8 (waardig werk en economische groei) en 10 (ongelijkheid verminderen). We doen dit vanuit een internationale duurzaamheidsagenda die breed verankerd is in de organisatie. Wereldwijd maken twaalf duurzaamheidsdirecteuren een vertaalslag op deze agenda voor hun eigen land of regio. Duurzaamheidsambassadeurs koppelen de agenda op hun beurt aan alle activiteiten en programma’s. Samen met onze opdrachtgevers en diverse partners uit de overheid en het onderwijs werken we aan een vitale arbeidsmarkt, waar niet alleen wij maar iedereen wat aan heeft. Er is een structureel tekort aan talent. Iedereen is gebaat bij effectieve arbeidsmarktoplossingen waardoor meer mensen de benodigde relevante skills hebben.”

De duurzaamheidsagenda van ManpowerGroup

ManpowerGroup’s duurzaamheidsagenda bestaat uit drie pilaren: voorbereiden op werk, om- en bijscholen en het bevorderen van diversiteit. Per pijler zijn samenwerkingen gesloten met maatschappelijke organisaties die op dat gebied actief zijn. Zo zijn in samenwerking met JINC de afgelopen drie jaar meer dan tienduizend jongeren voorgelicht over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, benodigde vaardigheden en sollicitatievaardigheid. Vijfhonderd jongeren uit de regio Amsterdam werden opgeleid tot junior programmeur, coder en growth hacker in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, de Amsterdam Economic Board en startup-community B.Amsterdam. Om diversiteit te bevorderen werkt ManpowerGroup samen met VluchtelingenWerk Nederland aan de opleiding en bemiddeling van statushouders naar werk. Met o.a oPuce wordt een re-integratieproces ontwikkeld voor mensen die zijn hersteld van kanker, en met het UWV wordt zowel ouderenparticipatie en vrouwelijk leiderschap bevorderd.

Promoten jullie duurzaam werkgeverschap?

“Jazeker, maar wij spreken liever van inclusief werkgeverschap. Dit is werkgeverschap waarbij mensen hun talent maximaal kunnen inzetten, zich gewaardeerd voelen als werknemer en maximaal betrokken zijn bij de bedrijfsvoering.”

Hoe valt inclusief werkgeverschap te rijmen met flexwerk?

“Sommige mensen willen heel bewust ergens tijdelijk werken: zij zien dit als manier om in een andere context andere situaties te ontdekken. Werkervaring is dan een leerervaring en dat juichen wij toe. Aan de andere kant zijn er ook veel mensen die op tijdelijke contracten werken omdat ze anders niet aan de bak komen. Doordat wij scholingsmogelijkheden aanbieden, kunnen deze mensen een volgende stap zetten op de arbeidsmarkt. Daarnaast organiseren we op gezette tijden evaluatie- en ontwikkelgesprekken met onze flexmedewerkers. We proberen een duurzame werkgever te zijn door ervoor te zorgen dat flexmedewerkers weerbaarder en wendbaarder worden, werkzekerheid houden en een langdurig werkzaam bestaan hebben.”

” Ik vind het bijzonder spijtig dat uitzendbureaus meewerken aan het discrimineren van flexwerkers”

Enerzijds investeren jullie in werkzekerheid maar aan de andere kant is jullie verdienmodel gestoeld op flexibele contracten, is dat niet paradoxaal?

“Flexibiliteit is een belangrijke factor in het economische model van Nederland en flexwerkers geven invulling aan een belangrijke behoefte van bedrijven. Dit is waar opdrachtgevers voor betalen. In de toekomst zal de vraag naar flexibiliteit alleen maar toenemen. Wij willen hier zo bewust mogelijk mee omgaan door erop te letten dat ook minder kansrijke mensen een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt.”

Jeffrey van Meerkerk

Welke uitdagingen zie je in het streven naar inclusief werkgeverschap?

“Een uitdaging voor collega’s die vast in dienst zijn bij Manpower is het voeren van de juiste gesprekken met opdrachtgevers om tot inclusief werkgeverschap te komen. Sommige organisaties hebben daar minder oog voor, die zeggen: ‘Ik wil morgen iemand hebben die dat en dat en dat kan’, terwijl 25 procent van de werkgevers aangeeft dat ze geen talent kunnen vinden. Dan moet je tot een ander gesprek komen om ze het belang van investeren in gezamenlijk opleiden, of het willen aanboren van andere talentbronnen te doen inzien.”

Onlangs verscheen een onderzoek waaruit bleek dat uitzendbureaus meewerken aan het discrimineren van flexwerkers, hoe is dat mogelijk?

“Ik vind het bijzonder spijtig dat uitzendbureaus meewerken aan het discrimineren van flexwerkers. Er zijn organisaties met verzoeken om geen vrouwen, geen Nederlanders met een migratieachtergrond en geen mensen ouder dan 45 jaar te rekruteren. Het is onbegrijpelijk dat hier gehoor aan wordt gegeven. Maar we moeten ook onze ogen niet sluiten voor de enorm heersende druk in de branche om de opdrachtgever tevreden te stellen en dan moet je echt stevig in je schoenen staan. De oplossing ligt volgens ons in de dialoog; het blijven informeren en voorlichten van medewerkers en opdrachtgevers. Daarom trainen we onze mensen intern op het herkennen en voorkomen van uitsluiting en discriminatie en voer ik gesprekken met koplopers uit de grote industrieën om juist de voordelen van diversiteit en inclusie te belichten.”

“Het is een feit dat waar mensen werken, helaas fouten worden gemaakt”

Kun je garanderen dat dit niet gebeurt bij ManpowerGroup in Nederland?

“Discriminatie staat haaks op ons interne ethische beleid. ManpowerGroup heeft antidiscriminatiebeleid verankerd in haar Code of Conduct, dat regelmatig intern onder de aandacht wordt gebracht door online toetsing. Maar tegelijkertijd is het een feit dat waar mensen werken, helaas fouten worden gemaakt. Ik heb meer dan duizend collega’s in Nederland en we stimuleren hen om ervaringen te delen en ervan te leren. Daarom zetten wij met ons beleid ook in op training van gedrag, zowel online als op het moment dat collega’s starten. Verder benadrukken we voortdurend dat kwaliteit altijd voorop staat, en niet iemands afkomst, ras, leeftijd of geaardheid.”

Welke tip heb jij voor het implementeren van duurzaam en inclusief werkgeverschap?

“Het is belangrijk om als werkgever je hr- of talentstrategie te verbinden aan je businessstrategie en het onbenutte potentieel van werknemers te willen ontdekken. Oprechte gesprekken over wat je werknemers drijft, waarvoor zij uit bed komen elke ochtend, zal leiden tot meer betrokkenheid en betere bedrijfsresultaten.”

“Oprechte gesprekken over wat je werknemers drijft, waarvoor zij uit bed komen elke ochtend, zal leiden tot meer betrokkenheid en betere bedrijfsresultaten.”

Foto: pexels

Pin It on Pinterest