Bijeenkomst SDG Nederland 18 juni

In 2020 vernieuwen en verbeteren we ons netwerk, zodat we voluit kunnen gaan voor de acties en transities die de komende tien jaar nodig zijn om de SDG’s te halen.

Deze vernieuwingen en verbeteringen hebben we besproken bij een bijeenkomst op 18 juni.

> Waarom de vernieuwing?
> Verslag van de bijeenkomst op 18 juni 2020
> Survey die daar besproken is
> Verbeteringen die daar voorgesteld zijn

Waarom de vernieuwing?

Er zijn drie redenen voor deze vernieuwing

  1. Het SDG Charter is in 2013 opgesteld door organisaties in Nederland die samen aan de SDG’s wilden werken. Deze tekst was zijn tijd ver vooruit, maar is toe aan een update. Daarom is er nu een nieuwe SDG Nederland-visie.
  2. Er waren geen voorwaarden verbonden aan het ondertekenen van het SDG Charter om het laagdrempelig te houden. Inmiddels wordt vaak gevraagd om voorwaarden, om het netwerk en werk meer inhoud te geven. Daarom zijn deze er nu.
  3. Het ondertekenen van het Charter drukt een intentie uit. Inmiddels wordt vaak gevraagd naar meer actie en meer samenwerking. Daarom gaan we van ondertekenaars van het Charter naar partners in het SDG Nederland netwerk.

Uit de survey en de bijeenkomst kwamen twee hoofdlijnen

  1. Er was brede steun voor de nieuwe visie en voorwaarden. Als je het er ook mee eens bent, kun je dat in je profiel aangeven.
  2. De informatievoorziening en infrastructuur zijn in orde, maar partners willen (zelf) meer actie en interactie. Partners hebben veel voorstellen voor concrete verbeteringen gedaan. Je kunt later in je profiel ook aangeven aan welke verbeteringen je mee wilt doen – daar komen we op terug.

Verslag van de bijeenkomst

Met rond de 130 deelnemers bespraken we de vernieuwing en verbetering van het netwerk via Zoom. 

Om te beginnen bekeken we de voortgang op de SDG’s in Nederland. Daarvoor gaven vertegenwoordigers van verschillende branches (overheid, jongeren, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeenten) inzicht in de kansen en uitdagingen van hun branche. Lees hier het verslag voor details. Zij hebben dit ook opgetekend in hun bijdragen aan de Nationale SDG Rapportage. Het is uniek in de wereld dat naast de overheid ook andere organisaties bijdragen aan zo’n rapport. 

Daarna stelden verschillende groepen zich voor, die samen een belangrijk deel van de infrastructuur van het netwerk vormen:

  • de Stuurgroep: hierin zijn tien branches vertegenwoordigd – bedrijven, jongeren, NGO’s, gemeenten, kennis- en onderwijsinstellingen, de financiële sector en filantropie;
  • de Alliantie Coördinatoren: werken voor elke SDG aan een netwerk van sleutelfiguren en plan van aanpak. Daarnaast werken zij samen aan de SDG Routekaart, waar alle plannen bij elkaar komen;
  • het Bestuur: wettelijk verantwoordelijk voor de Stichting SDG Nederland;
  • het Team: faciliteert het netwerk. 

Vervolgens bespraken we de vernieuwing en verbetering van het netwerk en het werk van SDG Nederland, aan de hand van de resultaten van de survey. De vernieuwing werd breed gedragen. Zie voor details de resultaten van de survey hieronder

Tenslotte kwamen we in werkgroepen met vele concrete suggesties voor verbeteringen voor het netwerk en het werk van SDG Nederland. De mooiste ideeën hebben we op de post-its gezet. Alle voorstellen zijn verwerkt in de lijst van verbeteringen hieronder

We spreken af om elkaar vaker te gaan zien. In ieder geval na de zomer op SDG Action Day (25 september)!

Klik hier voor een grote versie van de post-its.

Resultaten van de survey

Alle ondertekenaars van het SDG Charter kregen de uitnodiging om via een survey mee te denken over de vernieuwing en verbetering van de SDG Nederland Community. 

De overgrote meerderheid van de leden gaf aan het eens te zijn met de nieuwe SDG Nederland visie (81%) alsook met de nieuwe voorwaarden (76%).

Deelnemers gaven een 7 voor het faciliteren van het netwerk en een 6 voor het functioneren van de partners in het netwerk. Op naar de 8.

In een notendop: partners zijn tevreden over de informatievoorziening en infrastructuur, maar zouden graag meer met elkaar verbinden om uiteindelijk (gezamenlijk) meer tot actie over te gaan.

Deelnemers kwamen met veel concrete ideeën hiervoor, in de survey en tijdens de bijeenkomst. Deze ideeën voor verbeteringen staan hieronder. 

Verbeteringen voor de visie en voorwaarden

Hieronder staan de ideeën van partners voor verbeteringen voor de visie en voorwaarden en voor het functioneren van het netwerk. Er staat bij wat met die ideeën gedaan zal of kan worden. Veel kan door beter gebruik te maken van de bestaande infrastructuur. Soms zijn veranderingen nodig – die staan onderaan op een rijtje.

> Visie

De voorgestelde nieuwe visie kreeg brede steun. Sommige partners wilden een krachtiger en meer actie- en doelgerichte visie.

o De tekst is inhoudelijk niet veranderd, omdat er brede steun voor was. Er zijn alleen cosmetische aanpassingen gedaan, zodat de krachtige delen duidelijker worden.
o Verder moeten meer actie- en doelgerichtheid vooral een plek krijgen in de voorwaarden en het functioneren van het netwerk, zie daarvoor hieronder.

>Voorwaarden

De voorgestelde voorwaarden kregen brede steun. Sommige partners wilden meer actie- en doelgerichtheid en meer verantwoordelijkheid bij de partners zelf.

o De ‘Voorwaarden voor partners’ zijn omgedoopt tot ‘We spreken af dat we ons aan de volgende voorwaarden houden’ om duidelijk te maken dat dit geen voorwaarden van bovenaf zijn, maar onderlinge afspraken. Er zijn enkele kleine aanpassingen.
o ‘Wat kunnen we extra doen’ is omgedoopt tot ‘We spreken af dat we het volgende nastreven (optioneel)’. Hier zijn veel ideeën van partners aan toegevoegd die geen van allen verplicht zijn.
o Meer actie- en doelgerichtheid komen verder vooral tot uiting in het functioneren (zie hier direct onder) en in de profielen in de Community (zie helemaal onderaan).

Verbeteringen voor het functioneren

Het algemene beeld is dat er ruim voldoende informatie en infrastructuur is, en dat meer actie en samenwerking de belangrijkste uitdagingen zijn. Hieronder voorstellen van partners voor (verdere) verbeteringen, om samen aan te werken.

> Meer focus op actie en samenwerken

Partners geven aan dat ze vooral (zelf) meer actie en samenwerking willen en dragen hiervoor de volgende ideeën aan. Het secretariaat zal de bestaande infrastructuur hiervoor uitbouwen, maar is te klein om alle partners hierin te begeleiden. Daarom is het aan de partners om zich daar (meer) voor in te zetten (aanmelding t.z.t. via communityprofiel) en er (meer) gebruik van te maken.

o ‘Buddies’: om nieuwe partners te begeleiden. Tzt aanmelden via profiel.
o ‘Influencers’/ambassadeurs/’action teachers’: voor presentaties voor groepen. Tzt aanmelden via profiel.
o ‘Peer reviews’: waarbij partners elkaar advies geven op basis van het profiel in de community. Tzt aanmelden via profiel.
o ‘Tools’: op SDGNederland.nl/doe-mee staan ‘tools’ per doelgroep. Aanvullingen graag naar info@sdgnederland.nl.
o ‘Actieateliers’/’living labs’/’communities of practice’: waar partners tools en ervaringen kunnen uitwisselen. Het secretariaat zal dit toevoegen aan de infrastructuur. Goede voorbeelden voor online systemen hiervoor graag naar info@sdgnederland.nl. Dit kan gecombineerd worden met bijeenkomsten. Onderwerpen die genoemd zijn: impactmeting, organisatiecultuur veranderen, gedrag veranderen, slim samenwerken met leveranciers, data delen.
o ‘Consultants’: consultants die kunnen helpen met SDG-actie en -rapportages kunnen zichzelf in de community zetten en daarbij aangeven dat ze consultants zijn en waar ze bij kunnen helpen. Daar kan dan vanuit SDGNederland.nl/doe-mee naar verwezen worden.
o Inspiratie: er is net een artikelenreeks gestart met interviews over acties van organisaties. Daarnaast zijn er artikelen over acties op individueel en buurtniveau: de goalgetters. Verder kunnen partners in de Community zien wat anderen doen en laten zien wat ze zelf doen. Daar kunnen inspirerende voorbeelden aan toegevoegd worden.
o Tijd: Sommige partners stelden voor om tijd (bijvoorbeeld 17 uur) ter beschikking te stellen aan het netwerk en de partners.

> Doelgerichter

o Per organisatie: partners vinden dat ze (zelf) meer ‘commitment’ moeten tonen. Daartoe zal het format voor de profielen voor de SDG Community aangepast worden, zodat organisaties hun ‘commitments’ kunnen delen, inclusief aan welke SDG en target die bij gaan dragen.
o Per SDG: de SDG Allianties maken plannen van aanpak, per SDG en bijbehorende targets.
o Alle SDG’s: de plannen van aanpak komen bij elkaar in de SDG Routekaart.
o Kabinetsbreed SDG-plan: partners geven aan dat het zou helpen als het kabinet een plan van aanpak had voor de SDG’s en de instrumenten daar consequent op zou afstemmen. Daarom vraagt het netwerk daar om (o.a. in een open brief). Deze lobby is een middel, geen doel op zich.

> Meer tools

o Tools: verschillende tools, zoals SDG-spellen, staan bij SDGNederland.nl/doe-mee. Inbreng welkom via info@sdgnederland.nl.
o Resultaat en impactmeting: er is onder partners grote behoefte aan methodes hiervoor en duidelijkheid hierover. Er zijn eerder te veel dan te weinig methodes. De overheid laat een overzicht maken. Dat zullen ze op SDG Action Day presenteren. In die workshop zullen we ook vervolgstappen bespreken. Enkele tools staan al op SDGNederland.nl/doe-mee. Criteria daarvoor zijn onder andere: open data, gratis, directe relatie met SDG’s. Organisaties kunnen methodes in hun profiel in de community zetten/aanbieden.
o Toets: een voorstel van partners is om alles wat je doet te toetsen aan de SDG’s, zoals tenders/aanbesteding, interne en externe communicatie etc. Dit zal opgenomen worden bij de nieuwe visie en voorwaarden, niet als harde voorwaarde, maar als aanbevolen optie. Overigens is er al een SDG toets voor de overheid.

> Meer interactie

o Meer interactie, dialoog, inspraak: hieronder staan bestaande en nieuwe manieren hiervoor.

SDG Allianties, voor elke SDG (bestaand)
SDG Stuurgroepleden, voor elke branche (bestaand)
– Bijeenkomsten van de partners (zoals op 18 juni), met meer tijd voor interactie (nieuw)
– Inhoudelijke discussies bij de SDG Action Talks (in ontwikkeling)
– Uitwisselen tools en ervaring online (nieuw) en in workshops (zoals op Action Day)

o Online community: partners willen onderling meer interactie via de online community.
– Het secretariaat zal hier manieren voor zoeken. Suggesties graag naar info@sdgnederland.nl. Partners zullen wel zelf de interactie moeten zoeken, want het secretariaat is te klein voor actieve ondersteuning en matchmaking.
 Daarom verwijzen we op SDGNederland.nl/doe-mee graag door naar platforms die dat al goed doen voor bepaalde doelgroepen en doelen, zoals MVO NL en Nudge. Meer suggesties graag naar info@sdgnederland.nl.

o Evenementen:
– SDG evenementen, zoals de SDG Cafe’s, staan onder SDGNederland.nl/actueelAanvullingen graag naar info@sdgnederland.nl.

o Betrek jongeren en onderwijs meer:
– Voor acties met jongeren en op scholen, bijvoorbeeld SDG Challenges en SDG stages, zie SDGNederland.nl/doe-mee. Aanvullingen welkom via info@sdgnederland.nl.
–  Jongeren en onderwijs zijn onderdeel van de Stuurgroep (die bestaat uit koepelorganisaties), de SDG Allianties en de SDG Action Talks.
– De SDG 4 Alliantie richt zich geheel op onderwijs.

> Meer lokaal

o Action Day ook lokaal vieren: dit jaar heeft Maastricht het initiatief genomen om SDG Action Day te vieren. Als meer partners dit volgend jaar willen, graag delen via info@sdgnederland.nl.
o Meer lokale dynamiek en fondsen voor SDG’s: Alkmaar is een goed voorbeeld, sommige andere gemeenten zijn benaderd. Dit werkt het best vanuit de inwoners. Voor vragen en voorbeelden mail info@sdgnederland.nl.
o Meer het land in: de SDG Stedentrip gaat het land in. De SDG Houses (in oprichting) kunnen actie lokaal stimuleren, bij elkaar brengen en verankeren.

> Meer inhoudelijke aandacht

Sommige partners vroegen meer aandacht voor de volgende inhoudelijke onderwerpen. Deze kunnen bijvoorbeeld meegenomen worden bij de SDG Action Talks.

o Groei: volgens sommige partners zou groei geen doel op zich moeten zijn.
o Rampen: met corona en klimaatverandering is het goed om te bedenken dat in de SDG’s ook al afspraken staan over hoe met rampen om te gaan (zoals in SDG 11.B).

De veranderingen op een rijtje

> Format voor profielen op de website

De volgende onderdelen worden toegevoegd (dit moet technisch nog geregeld worden).

Ter ondersteuning van de nieuwe visie en voorwaarden

Onderschrijven nieuwe visie en voorwaarden: dit kan aangevinkt worden.

o Huidige bijdrage aan de SDG’s, inclusief link naar de eigen rapportage/verslagen, waar de SDG’s staan. Hierin zijn we transparant over hoe we onze eigen positieve bijdragen aan de SDG’s maximaliseren en onze negatieve bijdragen minimaliseren, in binnen- en buitenland.
o Geplande bijdrage aan de SDG’s, inclusief link naar de eigen planning/strategie, waar de SDG’s staan. Hierin zijn we transparant over hoe we onze eigen positieve bijdragen aan de SDG’s maximaliseren en onze negatieve bijdragen minimaliseren, in binnen- en buitenland.
o ‘Commitments’ voor de SDG’s: wat willen we in 2025 (of eventueel een ander jaar) bijdragen aan de SDG’s, als het kan met specifieke SDG’s en targets. Hier legt de organisatie zich niet op vast, maar is bedoeld om zichtbaar te maken waar partners (in grote lijnen) heen willen, zodat we daar meer doelgericht elkaar voor op kunnen zoeken en samen aan kunnen werken.

Optioneel

o Overige bijdragen: hoe veranker je de SDG’s in je organisatie, hoe werk je samen aan de SDG’s, hoe versterk je het SDG Nederland netwerk, hoe werk je aan verbetering van rapportage, hoe communiceer je over de SDG’s.
o Inspirerende voorbeelden van bijdragen aan de SDG’s. Mede op basis daarvan kunnen organisaties uitgenodigd worden voor een interview en artikel op SDGNederland.nl

Optioneel, om aan te vinken

o ‘Buddy’: je bent dan beschikbaar om een nieuwe partners in het netwerk te begeleiden. Deze partners of het secretariaat kunnen jou vragen (je mag natuurlijk weigeren).
o ‘Peer review’: je bent beschikbaar om anderen te adviseren over hun werk aan de SDG’s (op basis van hun profiel) en je kunt zelf anderen vragen om zo’n advies. Je vraagt zelf je ‘peer review’ (groepje) of je kunt het secretariaat vragen je te helpen. Dit alles vrijwillig uiteraard.
o ‘Influencer’: je bent bereid om presentaties te geven over de SDG’s bij andere organisaties. Het secretariaat kan je vragen (je kan altijd nee zeggen) en helpen bij de voorbereiding.
o Tijd: je bent bereid om tijd te steken in het netwerk om partners of het secretariaat te helpen. Je kunt dat dan zelf aanbieden, of je kan gevraagd worden (en je kan ervoor bedanken).

;> Infrastructuur

Veel verbeteringen zijn mogelijk binnen de bestaande infrastructuur, door daar beter en actiever gebruik van te maken. Het volgende onderdeel zal toegevoegd worden.

o ‘Actieateliers’: hier kunnen partners van elkaar leren en ervaring uitwisselen. Onderwerpen die genoemd zijn: impactmeting, organisatiecultuur veranderen, gedrag veranderen, slim samenwerken met leveranciers, data delen. De vorm kan een combinatie zijn van een online ‘ateliers’ (voor informatie delen, chats, agenda) en bijeenkomsten. Voor de bijeenkomsten is een volgende opbouw denkbaar:

1. goede voorbeelden presenteren; 
2. dilemma’s delen en bespreken;
3. afspreken hoe eventueel hier samen verder aan te werken.

Het secretariaat zal dit uitwerken, suggesties welkom.

Pin It on Pinterest